Глобална политика за защита на данните

White colour block

Настоящата Политика за защита на данните („Политика“) описва как и кога McCain Foods Limited – компания, учредена съгласно законите на Ню Брънзуик, Канада, със седалище на адрес: 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Канада и нейните филиали (наречени общо и поотделно „McCain“), събира, използва и споделя идентифицираща самоличността информация („Лични данни“). Личните данни ще включват също подобна информация, отнасяща се до идентифицируемо юридическо лице, доколкото се изисква от приложимите местни закони за защита на данните.

 

Какви лични данни събираме?

Ние събираме лични данни, за да работим ефективно и да Ви предоставяме възможно най-добрите услуги и потребителски изживявания, но събираме само данните, необходими за предоставянето на тези услуги. По-конкретно използваме:

 • Конкурси, бюлетини по имейл, запитване и информация за програмата за карта за лоялност – Трябва да предоставите своя имейл адрес, за да получавате бюлетините по имейл на McCain. Трябва да предоставите пълното си име и имейл адрес, както и друга приложима информация, за да участвате в конкурси или лотарии, да направите запитване или да участвате в програма за карта за лоялност. Може да Ви помолят също да предоставите информация за своя пощенски адрес, телефонен номер, възраст, местожителство, членове на семейството, образование, интереси, данни за социални медии, профили и информация за контакт, както и информация за използването на нашите продукти от Ваша страна. Конкретно за програми за лоялност може да обработваме също информация за компанията (например, пазарен сегмент или целева клиентела) и държавата, от която работите. Можете да предоставите също доброволно друга ограничена информация, когато правите запитване. Може да поискаме снимка и описание на Вашето участие, ако участвате в конкурси или лотарии. В някои случаи може да събираме информация, свързана с честотата на покупките, макар и винаги на анонимна и обобщена основа, за да анализираме нашите маркетингови инициативи.

 • Информация за уебсайта – Когато осъществявате достъп до нашия уебсайт (или портали за специална цел), ние записваме автоматично адреса на интернет протокола (IP) на Вашия компютър и друга техническа информация за Вашия компютър и използването на уебсайта, като например типа и версията на Вашия браузър, настройката на часовата зона, операционната система и платформата. Когато провеждаме разширени пазарни проучвания, ние можем също да записваме страниците, до които сте осъществили достъп на уебсайта на McCain, връзките, върху които сте кликнали, сайтовете, посетени преди да посетите уебсайта на McCain, имейли от McCain, които са отворени, препратени или от които е кликнато върху връзка към уебсайта на McCain и т.н. На нашите уебсайтове използваме също така бисквитки на първа и трета страна; за повече информация, моля, вижте раздела по-долу „Бисквитки и други технологии“ на тази Политика или прочетете нашата Глобална политика за бисквитките.

 • Информация за абонат на портал – Когато решите или Ви поканят да осъществите достъп до портал за специална цел на McCain, като например портал за конкретни доставчици, трябва да предоставите пълното си име, пощенски адрес и имейл адрес. Може да Ви помолят също да предоставите информация, специфична за естеството на портала за специална цел, като например данни за геолокация в реално време, резултати за качеството на доставчика и статистически данни, снимки, видеоклипове и мнения. В определени ограничени случаи може да Ви помолят също да предоставите номера на социални осигуровки, данъчни идентификационни номера и други подобни.

 • Пароли – При създаване на онлайн акаунт на един от уебсайтовете или порталите на McCain, според случая, ние ще обработим Вашата парола и в някои случаи ще обработим въпрос и отговор за припомняне на паролата.

 • Кадри от видеонаблюдение – При осъществяване на достъп до нашите производствени съоръжения и работни зони, можем да обработваме кадри от Вас, получени чрез използването на системи за видеонаблюдение от наша страна, в съответствие с приложимото законодателство.

 • Информация, събрана в профили в социални медии – При взаимодействие с Вашите профили в социални медии, може да записваме Вашия имейл адрес, акаунт в Twitter, информация за контакт, показана във Вашия профил във Facebook и т.н.

 • Информация за научноизследователска и развойна дейност и проучване на пазара – При записване на използването на нашите продукти в дома или в бизнеса или при сътрудничество по изследователски проекти можем да обработим Вашето име, адрес, телефонен номер, размер на заплатата, ниво на образование, работодател, мнение по бизнес въпроси или продукти, брой деца, видео записи на всички участници в изследването и техните членове на семейството и, където е приложимо, тяхното семейно положение. Когато обработваме Вашата обратна връзка чрез нашето пазарно проучване в офиса, в магазина или онлайн, може да обработваме Вашите данни за контакт, интереси и предпочитания.

 • Агрономна информация – Ние обработваме определени лични данни, например, имена, данни за контакт, евентуално информация, свързана със семейството на производителя или неговата/нейната дата на раждане, данни за фактуриране, статистика за реколтата (добив, използване на торове и вода, използване на сортове, източници на семена, защитни средства за реколтата, подхранване на култури, дати на засаждане, сеитбообороти, производствени практики, срокове за прибиране на реколтата и доставка, производство на полето и местоположения за съхранение, записи за качеството на суровините и тестване за болести по семената, условия на почвата на полето, и други фактори на околната среда на полето), снимки на превозни средства, домове, отделни лица и т.н., за да управляваме отношенията си с нашите производители. Може да записваме GPS координати и сателитни изображения, за да картографираме полетата или съоръженията за съхранение на нашите производители, както и околните природни условия и изградени съоръжения. Можем да записваме резултати от агрономически изследвания и разработване на експерименти на полето, включително статистически данни за култури, проведени в сътрудничество с образователни институции, правителства и производители. Ние записваме номера на национални регистри или номера на социални осигуровки, когато е необходимо за спазване на правни задължения. Нашият договор с производители или доставчици може да предостави допълнителна информация.

 • Информация за посетителите – При осъществяване на достъп до нашите сгради, може да записваме Вашето име, данни за контакт, регистрационен номер на автомобил, данни за самоличност и т.н. от съображения за сигурност. Може да Ви помолим също да разкриете информация за Вашето здраве (включително информация, свързана с отворени рани, грип и т.н.) от съображения за безопасност на храните.

 • Снимки и видеоклипове – При участие в наши вътрешни или външни събития, срещи (с държавни служители, клиенти и т.н.), конференции и т.н., можем да направим снимки или видеоклипове на Вас, като част от група или на индивидуална основа/портретна снимка. Можем също така да запишем някои от Вашите лични данни, като Вашето име, имейл адрес, предпочитания или професионални данни. Ако сте държавен служител, може да обработваме също данни, разкриващи Вашите политически възгледи.

 • Автобиографии и съответна информация за набиране на персонал – Ние записваме Вашата автобиография и друга съответна информация (като Вашата снимка, говоримите от Вас езици, Вашите удостоверения за образование и др.) за целите на набиране на персонал, независимо дали кандидатствате за постоянна или временна работа (като служител, независим изпълнител, доброволец, представител или временен работник). От съображения за сигурност и за спазване на правните задължения при специфични и подходящи обстоятелства, може да събираме данни за локализация, ако и доколкото е разрешено от приложимото законодателство. Може да Ви помолим също да направите психометрични тестове като част от процеса на набиране на персонал и да запишем информация за аспектите на Вашата личност, които са от значение за работното място. Ако автобиографията Ви е непълна или неточна, може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация за Вашето образование и трудов стаж, Вашия адрес, Вашите данни за контакт, Вашите удостоверения, шофьорската Ви книжка, Вашия пол и т.н. Може да Ви помолим също да ни предоставите Вашите банкови данни и номер на кредитна карта, ако трябва да възстановим направените от Вас разходи за пътуване или настаняване, за да присъствате на интервюто. В някои юрисдикции може да поискаме от Вас паспорт, лична карта или извлечения от Вашите свидетелства за съдимост, ако и доколкото е разрешено от приложимото законодателство. По време на интервюто и с цел по-добро разбиране и ангажиране на нашите служители, може да Ви помолим да ни предоставите информация за Вашите хобита, лични интереси, членове на семейството, очаквания за заплата, опит с шофиране и др. В McCain ценим многообразието на нашите служители. Съобразно с това можем да записваме ограничени характеристики относно многообразието за Вас само с цел насърчаване на по-нататъшното многообразие в рамките на нашите служители. Няма да искаме от Вас информация, която не е позволено да изискваме съгласно приложимите закони. Ако сте наети на работа, Политиката за защита на данните на служителите на McCain описва обработката на Вашите лични данни в контекста на трудовото наемане.

 • Информация, свързана с ресурси и снабдяване – Когато ни предоставяте услуги (например, услуги по поддръжка, ИТ услуги, консултантски услуги и др.) като трета страна изпълнител или ни продавате продукти, ние записваме личните данни, необходими за изпълнението на услугите или доставката на продуктите (и плащането на всички свързани фактури). Такива лични данни може да включват Вашите данни за контакт, финансови данни, информация за плащане и фактуриране, информация за кредитна проверка, лични данни за Вашия персонал, удостоверения, шофьорски книжки, регистрационни номера на автомобили, записи за безопасност и др. Нашият договор с конкретни доставчици, търговци или изпълнители може да предостави допълнителна информация.

 • Информация, свързана с представителите на нашите клиенти на B2B – С оглед на управлението и развитието на нашите взаимоотношения с клиенти и продажби, може да събираме определени лични данни, свързани с представители на бъдещи, текущи и бивши клиенти на B2B, например име, адрес, данни за контакт, длъжност, дата на раждане, членове на семейството, лични интереси и планове за ваканция. За да спазим нашите задължения за фактуриране и счетоводство, може да събираме определени лични данни, свързани с представители на текущи и бивши клиенти на B2B, например име, адрес, данни за контакт, длъжност, номера на банкови сметки и данни за фактуриране, данъчни идентификационни номера и др.

 • Информация, свързана с отделни потребители на нашите продукти – Може да записваме например, Вашето име, телефонен номер, имейл адрес, физически адрес, мобилен телефон, предпочитан език, други предпочитания и интереси, както и продуктите на McCain, които използвате или от които се интересувате.

 • Генерирано от потребителя съдържание, получено чрез нашето онлайн присъствие – Ако публикувате материали (например снимки, видеоклипове и т.н.) или друга информация (например коментари) в публикация или страница на уебсайт на McCain или в публикация или страница на акаунт в социална медия, притежавана от McCain, можем да използваме всякакви лични данни, съдържащи се в (или свързани с) такива материали или информация за целите, изброени по-долу.

 • Информация за изобретатели – Когато McCain кандидатства за патенти или подобни регистрирани права на интелектуална собственост, ние записваме имената, адресите, данните за контакт и пълните автобиографии на лицата, които са изобретили или разработили такава интелектуална собственост на McCain. Ние обработваме също лични данни с цел изготвяне и подаване на определена документация (като клетвени декларации), която може да съдържа допълнителни лични данни за тези лица.

 • Информация за самоличност – При упражняване на Вашите права относно използването на Вашите лични данни от наша страна, при някои обстоятелства можем да поискаме копие от Вашата лична карта или друго доказателство за Вашата самоличност (например шофьорска книжка), за да потвърдим Вашата самоличност.

 • Информация за защита от сериозни заплахи за здравето – в случай на изключителни, животозастрашаващи ситуации (например пандемия) можем да използваме Вашите лични данни (включително свързани със здравето) в съответствие с поставената цел и с подходящи предпазни мерки.

 

Защо използваме Вашите лични данни?

Ние използваме Вашите лични данни за целите, изброени по-долу:

 • Конкурси, бюлетини по имейл, запитване и информация за програмата за карта за лоялност, за да можем да се свържем с Вас във връзка с Ваше запитване или участието Ви в бюлетините по имейл на McCain или конкурсите или лотариите, за управление на програмата за карти за лоялност, за да персонализираме нашите услуги за Вас, за да Ви уведомяваме за специални оферти или промоции, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас, за да изпращаме нашите бюлетини или за да Ви предоставим обслужване на клиенти и да наблюдаваме предоставянето на обслужване на клиенти. В някои случаи може да използваме някои от Вашите лични данни за външни комуникационни цели, например, като направим съобщение за пресата за победител в конкурс.

 • Информация за уебсайта за наблюдение и администриране на конкурсите и лотариите, в които може да участвате, и Вашите запитвания, за анализ на тенденциите, използването и дейностите с потребителите на нашия уебсайт, за гарантиране на технологичната му съвместимост, за да можем да създаваме уебсайтове, които отговарят най-добре на интересите и предпочитанията на нашите потребители и за идентифициране на продукти, функции на сайта, рецепти, реклами и оферти, които може да представляват особен интерес за Вас (например, като част от разширено проучване на пазара). Ние използваме също информацията за уебсайта, за да наблюдаваме и контролираме сигурността на нашия уебсайт и за предотвратяване на инциденти, свързани с киберсигурността, както и да събираме обратна връзка за използването на уебсайта, да предоставяме ИТ поддръжка на посетители онлайн и да измерваме успеха на нашите маркетингови инициативи.

 • Информация за абоната на портала за администриране на конкретното взаимоотношение, изпълнение на договорни задължения, справяне с проблеми с качеството, подпомагане на бизнес планирането и развитието, подпомагане на доставчици или други абонати на портала за постигане на целите и администриране на програми за стимулиране. В определени ограничени случаи използваме също лични данни, за да улесним фактурирането, за целите на проследимостта на продукта или спазването на регулаторните или договорните изисквания.

 • Пароли и въпроси и отговори за припомняне на паролата, за да се регистрирате онлайн по сигурен начин и за да можете да се регистрирате, ако забравите паролата си. Ние изискваме да изберете парола, която е уникална за всеки акаунт, и да не използвате чувствителна или финансова информация като средство за припомняне (например, идентификационните данни за Вашата банкова сметка).

 • Кадри от видеонаблюдение за поддържане на безопасна и сигурна среда за нашите хора, посетители, продукти и процеси; за повече информация относно използването на системи за видеонаблюдение, моля, поискайте нашата Политика за видеонаблюдение.

 • Информация, записана в профили в социални медии, за да се свързваме с Вас чрез Вашите профили в социални медии, да отговаряме на Вашите запитвания и да комуникираме по-добре с нашите клиенти.

 • Информация за научноизследователска и развойна дейност и проучване на пазара за извършване на пазарни проучвания, подобряване на нашите продукти и услуги, за целите на научноизследователска и развойна дейност, както и за проучване и разбиране на бизнеса и предпочитанията на потребителите или операторите.

 • Агрономна информация за извършване на планиране на търсенето и подобряване на нашите продукти и услуги, за подкрепа на оценките за устойчивост, за обработка и изпълнение на поръчки (включително доставка и дистрибуция на суровина или стоки), за плащане на фактури, за управление на отношенията ни с производителите, за оптимизиране на планирането и наемането на работници в обекта, за да се даде възможност за по-добри процеси на вземане на решения, за оценка на въздействието на факторите на околната среда на полетата, за съобщаване на притежателите на права за собственост върху сортове, за предоставяне на органите за сертифициране на семената и на органите за опазване здравето на растенията, за подпомагане на изпращането на семена и суровини между юрисдикциите, за подкрепа на изискванията на програмата за безопасност на храните на обекта, и за добра селскостопанска практика.

 • Информация за посетителите за спазване на задълженията за безопасност на сградите, за идентифициране на хората, които влизат в нашите помещения, от съображения за безопасност на храните и за подкрепа на задълженията за безопасност на храните на доставчиците на суровини.

 • Снимки, видеоклипове и свързано съдържание за уведомяване за нашите събития, срещи, конференции, продукти, партньорства и други взаимоотношения на нашите уебсайтове, чрез нашите профили в социалните медии, чрез съобщения за пресата и други корпоративни комуникации и маркетингови материали. В някои случаи може да Ви помолим да ни предоставите Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим снимките и видеоклиповете, може да запишем Вашите професионални данни, за да се свържем с Вас относно нашите продукти и услуги, или, ако сте държавен служител, може да събираме и използваме данни, разкриващи Вашите политически възгледи, за улесняване на корпоративните комуникации, корпоративните въпроси, набирането и ангажирането на лица, както и за целите на обществените дейности.

 • Автобиографии и съответна информация за набиране на персонал, за да можем да наемаме правилните хора.

 • Информация, свързана с ресурсите и снабдяването за уточняване на договорните условия с нашите доставчици, за плащане за продуктите или услугите на нашите доставчици, за извършване на рекламации и за предявяване на гаранции, за спазване на приложими за нас задължения, за провеждане планиране на търсенето и като цяло за улесняване на отношенията с нашите доставчици.

 • Информация, свързана с Представителите на нашите клиенти на B2B за управление на нашите взаимоотношения с клиентите и за развитие на нашия бизнес, за доставяне на нашите продукти и услуги онлайн или офлайн, за по-добро разбиране на нуждите на нашите клиенти, за фактуриране на нашите продукти и услуги за целите на корпоративното управление и за спазване на счетоводните задължения, приложими за нас.

 • Информация, свързана с отделни потребители на нашите продукти за предоставяне на отделни потребители на нашите продукти, ако и доколкото е разрешено от приложимото законодателство, маркетингови съобщения, популяризиращи нашите продукти и услуги (или тези на трети страни), за по-добро разбиране на нуждите на нашите потребители, за отговаряне на оплаквания относно нашите продукти и като цяло за подобряване отношенията ни с отделни потребители.

 • Генерирано от потребителите съдържание, получено чрез нашето присъствие онлайн, за по-добра комуникация с нашите клиенти или отделни потребители на нашите продукти, за общуване с нашите клиенти и отговаряне на оплаквания.

 • Информация за изобретатели за подаване на заявление за или регистрация на патенти или подобни регистрирани права на интелектуална собственост в полза на McCain.

 • Информация за защита от сериозни заплахи за здравето, която ни позволява да защитаваме Вас и други лица, като клиенти или изпълнители, и да помогнем за ограничаване на заплахата в обществен интерес.

 • Информация за самоличност, която да ни помогне за предотвратяване на достъпа до, промяната или изтриването на Вашите лични данни от неупълномощени лица.

 • Вътрешни административни цели, които ни позволяват да администрираме бизнеса, включително за целите на одит, анализ на данни, предимство на устойчиви разходи, съответствие, управление и правни въпроси, корпоративна социална отговорност (КСО), сигурност, валидиране на задължения и вземания и записи в бази данни.

 • Обединена информация, ако и доколкото е разрешено от приложимото законодателство, за по-добро разбиране на Вашите нужди и интереси. По-конкретно, може да обединяваме предоставени от Вас лични данни с друга информация, която сме събрали за Вас, независимо дали онлайн или офлайн, или с данни, получени от други източници (като нашите рекламни партньори трети страни). По този начин можем да Ви предоставим най-оптималното клиентско изживяване и да Ви представяме реклами или да взаимодействаме по друг начин с Вас по начини, които са съобразени специално с Вашите интереси и предпочитания. Например, ако и доколкото е разрешено от приложимото законодателство:

  • може да споделим криптографски хеш на Вашия имейл адрес с рекламен партньор трета страна, като сайтове на социални мрежи, където сте регистриран потребител (чрез процеса на хеширане Вашият имейл адрес не се разкрива на третата страна). Ако хешираният имейл адрес от нас съвпада с хеширан имейл адрес, който има рекламният партньор трета страна, третата страна Ви идентифицира като част от група лица, на които може да бъдат показвани нашите реклами на нейния уебсайт или в други медии; и

  • рекламен партньор трета страна може да ни предостави определена обобщена демографска информация за демографската група, към която принадлежите, която е получена от Вашия профил и материали с рекламния партньор трета страна.

 • Деидентифицирана/анонимизирана информация за идентифициране на тенденции, управление на нашия бизнес, разработване на статистическа информация, разбиране как се представяме или разработване на съответни продукти, услуги или оферти, получени от обединяване на лични данни с друга информация, както е обяснено по-горе.

В зависимост от обстоятелствата можем да използваме също Вашите лични данни за следните цели:

 • За целите на корпоративните комуникации и за целите на обществени въпроси (включително, ако е необходимо, да се даде публичен отговор на конкретни оплаквания)
 • За отговаряне на Вашите коментари и въпроси (решаване на проблеми)
 • За предоставяне на обслужване на клиенти (например, рекламация на продукти, проследяване и отговаряне на притеснения за качеството на продукта)
 • За провеждане на проучвания на продажбите и пазара (например, чрез анкети)
 • За провеждане на изследвания и разработки (например, чрез съответствие с концепцията на продукта)
 • За да се регистрирате, когато организираме събития
 • За целите на директния маркетинг, ако и доколкото е разрешено от приложимото законодателство
 • За подобряване на бизнес отношенията
 • За целите на обществени въпроси
 • За защита срещу и предотвратяване на измами или други престъпни дейности, неоторизирани трансакции, искове и други задължения, и за управление на излагането на риск
 • За разрешаване на правни спорове
 • За извършване на корпоративни трансакции (включително сливания, придобивания и частични ликвидации); и
 • За подобряване и усъвършенстване на нашите продукти и услуги като цяло.

Ние няма да използваме лични данни за цели, които са несъвместими с описаните в настоящата Политика, освен ако не ни дадете Вашето свободно и информирано съгласие за допълнителни специфични цели.

 

Платформи за социални медии

Можем да използваме лични данни, които се събират в контекста на платформи на социални медии, за маркетингови цели и за подобряване на нашите рекламни дейности. Ние присъстваме също в различни платформи на социални медии и действаме като съвместни администратори с тези доставчици на социални медии/онлайн платформи в определени ситуации. Например, това може да е така, когато е представено логото на определена платформа за социални медии на нашите уебсайтове.

За спазване на законите за защита на данните сключихме така нареченото „споразумение за съвместен администратор“ с приложимите доставчици на социални медии/онлайн платформи. Тези споразумения и допълнителна информация за използването на лични данни от социалните медии/доставчиците на онлайн платформи, като Facebook и Google (включително правното им основание и начините за упражняване на Вашите права по отношение на тези доставчици на социални медии/онлайн платформи) са налични при поискване до Длъжностното лице по защита на данните на [email protected].

 

На какво основание използваме Вашите лични данни?

Ние събираме и използваме Вашите лични данни, когато:

 • Това е в наш законен интерес. Такъв е случаят например, когато събираме и използваме Вашите лични данни за:
  • Подобряване на предлаганите от нас продукти и услуги
  • По-добро разбиране на нашите клиенти и техните променящи се нужди
  • Адаптиране на нашите маркетингови дейности към нуждите и стремежите на клиентите
  • Управление на нашите взаимоотношения с доставчици и клиенти; и
  • Предотвратяване на измами или други престъпни дейности и управление на излагането на риск.
 • Това е необходимо за:
  • Изпълнение на нашия договор с Вас (например, използване на информация за абоната на портала за целите на изпълнението на договора)
  • Спазване на регулаторните изисквания (например, когато трябва да използваме лични данни, за да спазваме нормативните изисквания за безопасност на храните)
  • За защита на нашата компания и за спазване на закона; или
  • За поискване или потвърждение на Вашето предварително съгласие да обработваме Вашите лични данни. Например, при определени обстоятелства ще поискаме Вашето предварително съгласие преди да използваме Вашите електронни данни за контакт (например имейл адрес), за да Ви изпращаме електронни съобщения за популяризиране на нашите продукти или услуги.

Ако събираме Вашите лични данни, докато посещавате или използвате някой от уебсайтовете, приложенията или страниците на McCain в социалните медии, тогава ще се счита, че сте прочели и приели тази Политика, ако и когато такова приемане се счита за валидно съгласно приложимото законодателство.

Ние можем да събираме някои от Вашите лични данни, когато са налични от публични източници (например, Вашите профили в социалните медии) по време, например, на нашия процес на набиране на персонал.

 

Какво се случва, ако не ни предоставите поисканите от нас лични данни или поискате да спрем обработването на Вашите лични данни?

Качеството на нашите услуги и продукти, както и способността ни да спазваме нашите правни и договорни задължения, понякога зависят от възможността на McCain да има достъп до и да използва определени лични данни.

Следователно и в зависимост от обстоятелствата, ако не ни предоставите поисканите от нас лични данни или ако поискате да спрем да обработваме Вашите лични данни, качеството на нашите продукти или услуги може да бъде засегнато или бихме нарушили едно или повече от нашите правни или договорни задължения. В някои случаи, ако нямаме разрешение да обработваме Вашите лични данни, може да се наложи да спрем да Ви предоставяме нашите продукти или услуги или да прекратим нашето взаимоотношение с Вас.

 

На кого разкриваме лични данни?

Ние не продаваме и не отдаваме под наем Вашите лични данни на други лица. Ние споделяме лични данни само с трети страни, които са ангажирани с условия, които са поне толкова ограничителни, колкото тази Политика и само по следните начини:

 • Свързани дружества – Може да споделяме лични данни с някой от нашите филиали или дъщерни дружества, например с цел предоставяне на обслужване на клиенти, администриране на нашите конкурси, лотарии и програми за лоялност или подобряване на нашите продукти и услуги. Можем също така да споделяме Вашите лични данни с филиали или дъщерни дружества, които предоставят споделени услуги в рамките на McCain, например във връзка с покупката и продажбата на продукти, финансова и счетоводна поддръжка, водене на документация, фактуриране и събиране на задължения от клиенти, обработка на поръчки, кредитен контрол, обработка на плащания по сметки и изготвяне и докладване на прогнози и резултати. За допълнителна информация, моля, свържете се с нашия служител по защита на личните данни на [email protected].

 • Доставчици на услуги – Ние споделяме лични данни с трети страни доставчици на услуги, свързани например с нашия уебсайт, администрирането на нашите конкурси, лотарии и програми за лоялност, предоставянето на обслужване на нашите клиенти, преглед на нашето видеонаблюдение, нашите маркетингови проучвания и продажби, набирането на персонал от нас, нашите дейности по научноизследователска и развойна дейност или нашите връзки с обществеността, ИТ системи или софтуер, ИТ поддръжка, съхранение на документи и информация, пътуване и мобилност, преводачески услуги и услуги за изхвърляне на отпадъци. Тези доставчици на услуги имат достъп само до личните данни, необходими за изпълнение на техните функции, действат само от наше име и съгласно нашите инструкции, и не могат да ги използват за други цели. За допълнителна информация, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на [email protected].

 • Клиенти – Може да споделяме лични данни (например, когато се събират чрез портали за специална цел) с нашите клиенти за спазване на проследимостта и други регулаторни или договорни изисквания, или за улесняване разрешаването на проблеми.

 • Правни – Ние можем да разкриваме лични данни на съдилища, правоприлагащи органи и други държавни органи, когато считаме, че това е в съответствие с или се изисква от съответен приложим закон, наредба или правен процес. Можем също така да разкрием лични данни на външен юрисконсулт, за да ни помогне при установяването и защитата на правни искове или да ни помогне при трансакции (например, за да ни окаже съдействие във връзка със сливания, придобивания или продажби) или на други трети страни, които участват също в такива правни въпроси (например, на ответната страна в съдебни производства, на съдебни експерти, на други заинтересовани страни, участващи в иска и т.н.).

 • Бизнес трансфери – В случай на реорганизация, сливане или продажба, можем да прехвърлим всички лични данни, които събираме, на съответната трета страна, участваща в реорганизацията, сливането или продажбата, със съгласието на субектите на данни, ако и както се изисква от приложимите закони за защита на данните.

 • Рекламни партньори трети страни – може да споделяме лични данни с рекламни партньори трети страни, които представят реклами на нашите уебсайтове или други уебсайтове или медии, за да се измери ефективността на рекламата и да Ви представяме реклами и други продукти и материали, които отговарят най-добре на Вашите интереси и предпочитания. Тези рекламни партньори трети страни могат да ни предоставят също определена информация за Вас или Вашата демографската група, като в този случай можем да обединим тази информация с личните данни, които вече сме събрали за Вас, за да разберем по-добре Вашите интереси и предпочитания.

 • Доставчици на услуги за данни трети страни – може да споделяме лични данни с доставчици на услуги за данни трети страни, които ни помагат да сегментираме и разбираме нашите клиенти, предоставяйки допълнителна информация, за да можем да Ви изпращаме предложения и реклами за продукти, които считаме, че ще бъдат най-подходящи, целесъобразни и полезни.

 • С Ваше съгласие – можем да споделяме също лични данни с други трети страни в съответствие с Вашето предварително съгласие.

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личните данни срещу загуба, кражба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, изменение и унищожаване, както се изисква от приложимото законодателство.

За съжаление, предаването на информация по Интернет не е напълно сигурно. Въпреки нашите предпазни мерки, не можем да гарантираме сигурността на информацията, предадена на нас по Интернет. След получаване на Вашата информация, ще поддържаме разумни предпазни мерки за нейната защита.

 

Къде се съхраняват Вашите лични данни?

Компанията McCain работи в целия свят и Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани от нея или от нейните доставчици на услуги в множество юрисдикции, включително извън Вашата юрисдикция.

McCain съхранява лични данни в нашите съоръжения във Флоренсвил, Ню Брънзуик, Канада и/или съхранява личните данни в нашите местни или регионални офиси.

McCain има въведени политики и процедури за гарантиране спазването от нас на всички приложими закони в случай на инцидент със сигурността, водещ до случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неразрешено разкриване или достъп до Вашите лични данни.

Ако прехвърляме лични данни в международен мащаб, ние ще го направим само в съответствие с приложимото законодателство и ще изискваме наличието на адекватно ниво на защита на личните данни и подходящи мерки за сигурност.

Личните данни може да бъдат прехвърляни от държави, намиращи се в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в държави, намиращи се извън ЕИП, като например Канада и по-конкретно Съединените американски щати. В такива случаи ще изискваме да се спазват следните предпазни мерки:

 • Законите на държавата, в която се прехвърлят личните данни, осигуряват адекватно ниво на защита на данните съгласно член 45.1 от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (2016/679). Решението за адекватност за Канада е налично тук; или
 • Прехвърлянето е предмет на клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия съгласно член 46.2. в) или г) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (2016/679). Повече информация за тези клаузи за защита на данните можете да намерите тук; или
 • Всички други приложими подходящи предпазни мерки съгласно член 46 от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (2016/679).

За повече информация относно предпазните мерки, свързани с прехвърлянето на лични данни извън ЕИП, моля, свържете се с нашия служител по защита на личните данни на [email protected].

 

Вашите права

В зависимост от и в съответствие с приложимите закони, Вие имате определени права по отношение на личните данни, които притежаваме за Вас. Тези права може да включват следното:

 • Правото на достъп до личните данни, които притежаваме за Вас.
 • Правото да блокирате или преустановите по-нататъшното използване на Вашите лични данни при определени обстоятелства.
 • Правото да поискате коригиране на личните данни, които съхраняваме за Вас, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Правото на възражение срещу определени типове обработка.
 • Правото да поискате изтриването или премахването на Вашите лични данни при определени обстоятелства.
 • Правото да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните (като например в Европа, в държавата членка на ЕС по обичайното Ви местопребиваване) относно начина, по който третираме или обработваме Вашите лични данни.
 • Ако обработването от наша страна на Вашите лични данни се основава конкретно на Вашето съгласие – правото да оттеглите това съгласие по всяко време.
 • Правото при определени обстоятелства да получите от нас личните данни, които съхраняваме за Вас, в структуриран, често използван и машинно четим формат, за да можете да ги използвате повторно за свои цели в различни услуги.

Тези права могат да бъдат упражнени, като се свържете с нашия служител по защита на личните данни на [email protected]. Въпреки това, моля, имайте предвид, че може, ако и доколкото е разрешено от приложимото законодателство, да се наложи да запазим или да продължим да обработваме определена информация, например за правни или административни цели (например, водене на счетоводни записи).

За всички искания, посочени по-горе, моля, изпратете ни имейл с „искане за защита на данните“ в темата на имейла и включете копие на Вашата лична карта или друго доказателство за Вашата самоличност (например, шофьорска книжка), за да ни помогне за предотвратяване на достъпа, промяната или изтриването на Вашите лични данни от неупълномощени лица.

Ние ще отговорим на Вашето искане възможно най-скоро и винаги в рамките на сроковете, определени според приложимото законодателство.

 

Вашето право да възразите срещу обработването за целите на директен маркетинг

Имате право да възразите по всяко време и безплатно срещу обработването от наша страна на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг (включително профилиране, доколкото е свързано с такъв директен маркетинг).

Това право може да бъде упражнено, като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на [email protected] или може да бъде упражнено по друг електронен начин, като например чрез връзка за прекратяване на абонамента по имейл.

 

Деца

Важна забележка за децата

Преди да предоставите на някого в интернет Вашето име, адрес, имейл адрес или друга информация, не забравяйте да попитате родителите си дали можете да го направите.

Важна забележка за родителите

Въпреки че някои раздели от уебсайта може да изглеждат насочени към деца под 13-годишна възраст, деца под 13-годишна възраст имат право да участват в конкурси или лотарии и да споделят лични данни с нас само с разрешението на своя родител или законен настойник. Когато комуникира с нас по имейл, за да участва в конкурси или промоции, или за да получава бюлетини, Вашето дете ще бъде помолено да предостави само имейл адреса на своя родител или законен настойник. Дете, което няма законно право да даде съгласие за обработването на неговите или нейните лични данни съгласно приложимите местни закони, трябва да поиска разрешение от своя родител или законен настойник преди да сподели своите лични данни с нас. В случай че открием или считаме основателно, че личните данни на дете са събрани по начин, който не е в съответствие с тази Политика, ние ще се опитаме да проверим незабавно дали родителят или законният настойник на детето е дал разрешение или в противен случай ще изтрием личните данни.

 

Бисквитки и други технологии

Когато посещавате нашите уебсайтове, се използват бисквитки и други подобни технологии. За повече информация относно бисквитките и други подобни технологии, които се използват, когато посещавате нашите уебсайтове, моля, прочетете известието за информация за бисквитките, налично на съответния уебсайт на McCain, или прочетете нашата Глобална политика за бисквитките.

 

Външни връзки

Тази Политика не се прилага за събирането, обработването и използването на лични данни от компании, които не притежаваме или не контролираме, или от хора, които не наемаме или не управляваме („Външни страни“). Въпреки че някои от нашите уебсайтове може да съдържат връзки до уебсайтовете и услугите на външни страни, като тези на нашите бизнес партньори и компании за социални медии, ние не упражняваме контрол върху дейностите на външни страни. За повече информация относно това какви лични данни събират външните страни и как използват такива лични данни, моля, вижте техните политики за защита на данните.

 

Колко време съхраняваме лични данни?

McCain има вътрешни политики и процедури за съхранение, които се основават на следните критерии за определяне на периодите на съхранение на лични данни в контекста на горепосочените цели:

 • Времето, което е изминало от последното Ви взаимодействие с уебсайт на McCain
 • Край на договорното отношение с производител, доставчик или трета страна доставчик на продукти или услуги
 • Край на периода на рекламация за даден продукт или на гаранция за продукти или услуги
 • Чувствителност на личните данни
 • Съображения за сигурността
 • Приложими разпоредби за ограничение
 • Текущи или потенциални съдебни искове или спорове; и
 • Регулаторно или правно задължение за запазване на личните данни (например, за счетоводни цели или в контекста на видеонаблюдение).

 

Редакции на Политиката

Можем да актуализираме периодично тази Политика. Промените в тази Политика няма да бъдат предшествани непременно от известие, публикувано на уебсайта, и Ви насърчаваме да проверявате периодично Политиката за промени. По-нататъшното използване от Ваша страна на уебсайта на McCain след публикуването на промени в Политиката ще означава, че приемате тези промени.

 

Конфликти или несъответствия между Политиките

В случай на конфликт или несъответствие между разпоредба на тази Политика и разпоредба на всяка друга политика на McCain, която е посочена в тази Политика, тази Политика ще има предимство.