Globální zásady ochrany osobních údajů

White colour block

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak a kdy společnost McCain Foods Limited, společnost řídící se zákony provincie New Brunswick v Kanadě, s hlavním sídlem na adrese 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Kanada, a její přidružené společnosti (společně a jednotlivě dále jen „McCain“) shromažďují, používají a sdílejí informace identifikující osobu (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje budou také zahrnovat obdobné informace náležející identifikovatelné právnické osobě nebo právnímu subjektu v rozsahu, který vyžadují platné místní právní předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme, abychom mohli pracovat účinně a poskytovat vám nejlepší možné služby a uživatelské zkušenosti, ale shromažďujeme pouze množství nezbytné k poskytování těchto služeb. Používáme zejména:

 • Soutěže, e-mailové zpravodaje, informace o dotazech a programech s věrnostními kartami. Máte-li zájem o e-mailové zpravodaje, musíte uvést svoji e-mailovou adresu. Chcete-li se účastnit soutěží nebo loterií, položit dotaz nebo se účastnit programu věrnostních karet, musíte uvést celé jméno, e-mailovou adresu a další požadované informace. Můžete být také požádáni o vaši poštovní adresu, telefonní číslo, věk, místo bydliště, složení rodiny, informace o minulosti, zájmy, údaje o sociálních médiích, profilech a kontaktní informace a o informace o používání našich produktů. Konkrétně pro věrnostní programy můžeme také zpracovávat informace o společnosti (například o segmentu trhu nebo cílové klientele) a zemi, ve které působíte. Při podání dotazu můžete dobrovolně také uvést jiné omezené informace. Pokud se účastníte soutěží nebo loterií, můžeme požádat o fotografii nebo popis vaší účasti. V některých případech můžeme k posouzení našich marketingových iniciativ shromažďovat informace týkající se častosti nákupů, vždy ale anonymně a souhrnně.

 • Informace o webových stránkách. Když vstupujete na naše webové stránky (nebo na portály pro zvláštní účely), automaticky shromažďujeme informace o internetovém protokolu vašeho počítače (IP) a jiné technické informace o vašem počítači a používání webových stránek, například o druhu a verzi prohlížeče, nastavení časového písma a o operačním systému a platformě. Při provádění širšího průzkumu trhu můžeme také shromažďovat informace o stránkách, které jste navštívili na webu společnosti McCain, odkazy, na které jste klikli, o stránkách, které jste navštívili před našimi stránkami, e-maily od společnosti McCain, které jsou otevřeny, přeposlány nebo na které je kliknuto prostřednictvím webových stránek společnosti McCain atd. Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie první a třetích stran; více informací najdete dále v těchto zásadách v oddílu Soubory cookie a jiné technologie nebo v našich Globálních zásadách používání souborů cookie.

 • Informace o uživatelích portálu. Pokud se rozhodnete nebo jste vyzváni k přístupu na portál společnosti McCain pro zvláštní účely, jako je portál pro konkrétní dodavatele, musíte uvést své celé jméno, poštovní adresu a e-mailovou adresu. Můžete být také požádáni o konkrétní informace související s povahou portálu se zvláštním účelem, například o údaje o zeměpisné poloze v nikoli reálném čase, o výsledky a statistiky o kvalitě dodavatelů, fotografie, videa a názory. V určitých omezených případech můžete být požádáni také o číslo sociálního zabezpečení (pro USA), daňové identifikační číslo a obdobné údaje.

 • Hesla. – Při nastavení online účtu na některých ze stránek nebo případně portálů společnosti McCain budeme zpracovávat vaše heslo a v některých případech budeme zpracovávat otázky a odpovědi napomáhající zapamatování hesla.

 • Záznamy kamerových systémů. Při vstupu do našich výrobních a pracovních prostor můžeme zpracovávat záznamy o vás získané prostřednictvím využívání kamerového sledovacího systému, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • Informace shromažďované na účtech sociálních médií. Při interakci s vašimi účty sociálních médií můžeme shromažďovat vaši e-mailovou adresu, přezdívku na Twitteru, kontaktní informace zobrazené na vašem facebookovém profilu atd.

 • Informace o výzkumu a vývoji a průzkumu trhu. Při pořizování videozáznamů o používání našich produktů v domácnosti nebo v podniku nebo při spolupráci na výzkumných projektech můžeme zpracovávat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, platové rozpětí, úroveň vzdělání, zaměstnavatele, názory na obchodní záležitosti nebo produkty, počet dětí, videozáznamy všech subjektů výzkumu a zúčastněných členů rodiny a jejich domácí situaci. Při zpracování vaší zpětné vazby prostřednictvím našeho průzkumu trhu provedeného v práci, v obchodě nebo online můžeme zpracovávat vaše kontaktní informace, zájmy a preference.

 • Zemědělské informace. Za účelem řízení našich vztahů s pěstiteli zpracováváme určité osobní údaje, například jména, kontaktní informace, případně informace související s rodinou pěstitele nebo jeho narozeninami, informace o fakturování, statistiky o úrodě (výnos, používání hnojiv a vody, používání odrůd, zdroje osiv, prostředky na ochranu plodin, výživu plodin, termíny výsadby, střídání plodin, výrobní postupy, termíny sklizně a dodávek, polní produkce a skladovací prostory, záznamy o kvalitě suroviny a testování chorob osiva, půdní podmínky na poli a další faktory prostředí na poli), fotografie vozidel, domů, osob apod. Můžeme shromažďovat souřadnice GPS a satelitní snímky, abychom zmapovali pole nebo skladovací zařízení našich pěstitelů, jakož i okolní přírodní a stavební prvky. Můžeme shromažďovat výsledky zemědělského výzkumu a vývojových pokusů, včetně statistik úrod, prováděných ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, vládami a pěstiteli. Pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, shromažďujeme národní registrační čísla nebo čísla sociálního zabezpečení. Naše smlouva s pěstiteli nebo dodavateli může obsahovat další podrobnosti.

 • Informace o návštěvnících. Při vstupu do našich budov můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat vaše jméno, kontaktní údaje, registrační značku vozidla, identifikační údaje atd. Můžeme vás také požádat o sdělení informací o vašem zdravotním stavu (včetně informací týkajících se otevřených ran, chřipky atd.) z důvodu bezpečnosti potravin.

 • Fotografie a videa. Při účasti na našich interních nebo externích akcích, setkáních (se státními úředníky, zákazníky atd.), konferencích aj. vás můžeme fotografovat nebo natáčet na video, ať už jako součást davu, nebo jako jednotlivce/portrét. Můžeme také shromažďovat některé vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, preference nebo profesní údaje. Pokud jste státním úředníkem, můžeme zpracovávat také údaje, které odhalují vaše politické názory.

 • Životopisy a důležité informace pro účely náboru. Shromažďujeme váš životopis a další důležité informace (jako je vaše fotografie, jazyky, které ovládáte, záznamy o školení atd.) pro účely náboru, ať už se ucházíte o stálou nebo dočasnou práci (jako zaměstnanec, nezávislý dodavatel, dobrovolník, zástupce nebo dočasný pracovník). Z bezpečnostních důvodů a v souladu se zákonnými povinnostmi můžeme za určitých a vhodných okolností shromažďovat lokalizační údaje, pokud to platné právní předpisy umožňují a v rámci jejich rozsahu. V rámci náborového procesu vás také můžeme požádat o provedení psychometrických testů a shromáždit informace o aspektech vaší osobnosti, které jsou důležité pro pracovní místo. Pokud je váš životopis neúplný nebo nepřesný, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli další informace o vašem vzdělání a pracovní minulosti, o vaší adrese, kontaktních údajích, certifikátech, řidičském průkazu, pohlaví atd. Můžeme vás také požádat, abyste nám poskytli své bankovní údaje a číslo kreditní karty, pokud budeme potřebovat uhradit cestovní náklady nebo náklady na ubytování, které jste vynaložili na účast na pohovoru. V některých jurisdikcích vás můžeme požádat o váš cestovní pas, průkaz totožnosti nebo výpisy z rejstříku trestů, pokud to platné zákony umožňují a v rámci jejich rozsahu. Během pohovoru a za účelem lepšího pochopení a zapojení našich zaměstnanců vás můžeme požádat, abyste nám poskytli informace o svých koníčcích, osobních zájmech, složení rodiny, platových očekáváních, řidičských zkušenostech atd. Ve společnosti McCain si ceníme rozmanitosti našich zaměstnanců. Můžeme proto o vás shromažďovat omezené atributy rozmanitosti pouze za účelem podpory další rozmanitosti našich zaměstnanců. Nebudeme vás žádat o žádné informace, které podle platných zákonů nemůžeme požadovat. Pokud jste přijati do zaměstnání, zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců společnosti McCain popisují nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti se zaměstnáním.

 • Informace týkající se získávání zdrojů a zadávání veřejných zakázek. Pokud nám poskytujete služby (například služby údržby, IT služby, poradenské služby atd.) jako dodavatel třetí strany nebo nám prodáváte produkty, shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro provedení služeb nebo dodání produktů (a úhradu všech souvisejících faktur). Takové osobní údaje mohou zahrnovat vaše kontaktní údaje, finanční údaje, vyúčtovací a fakturační informace, informace o úvěrové kontrole, osobní údaje o vašich zaměstnancích, certifikáty, řidičské průkazy, registrační značky vozidel, bezpečnostní záznamy atd. Naše smlouvy s konkrétními dodavateli, prodejci nebo zhotoviteli mohou obsahovat další podrobnosti.

 • Informace týkající se zástupců našich zákazníků B2B. S ohledem na řízení a rozvoj našich zákaznických a prodejních vztahů můžeme shromažďovat určité osobní údaje týkající se zástupců potenciálních, současných a bývalých zákazníků B2B, například jméno, adresu, kontaktní údaje, pracovní funkci, narozeniny, složení rodiny, osobní zájmy a plánování dovolené. Abychom mohli plnit naše fakturační a účetní povinnosti, můžeme shromažďovat určité osobní údaje týkající se zástupců současných a bývalých B2B zákazníků, například jméno, adresu, kontaktní údaje, pracovní funkci, čísla bankovních účtů a fakturační údaje, daňové identifikační číslo atd.

 • Informace týkající se jednotlivých spotřebitelů našich produktů. Můžeme shromažďovat například vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fyzickou adresu, mobilní telefon, preferovaný jazyk, další preference a zájmy a produkty McCain, které konzumujete nebo o které máte zájem.

 • Obsah vytvořený uživatelem prostřednictvím našeho online vystupování. Pokud zveřejníte materiály (například obrázky, videa atd.) nebo jiné informace (například komentáře) na kanálu nebo stránce webu společnosti McCain nebo na kanálu nebo stránce účtu na sociálních médiích společnosti McCain, můžeme použít osobní údaje obsažené v těchto materiálech nebo informacích (nebo s nimi související) pro účely uvedené níže.

 • Informace o vynálezcích. Když společnost McCain žádá o patenty nebo podobná registrovaná práva duševního vlastnictví, shromažďujeme jména, adresy, kontaktní údaje a úplné životopisy osob, které takové duševní vlastnictví společnosti McCain vynalezly nebo vyvinuly. Osobní údaje zpracováváme také za účelem vypracování a předložení určité dokumentace (například čestných prohlášení), která může obsahovat další osobní údaje těchto osob.

 • Údaje o totožnosti. Při uplatňování vašich práv, pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, můžeme za určitých okolností požádat o kopii vašeho občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (například řidičského průkazu), abychom ověřili vaši totožnost.

 • Informace k ochraně před vážným ohrožením zdraví. V případě výjimečných, život ohrožujících situací (například pandemie) můžeme vaše osobní údaje (včetně těch, které se týkají zdraví) použít přiměřeně sledovanému cíli a s příslušnými ochrannými opatřeními.

 

Proč vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje používáme k účelům uvedeným níže:

 • Soutěže, e-mailové zpravodaje, informace o poptávkách a o věrnostních programech s kartou, abychom s vámi mohli být v kontaktu v souvislosti s vaší poptávkou nebo vaší účastí v e-mailových zpravodajích společnosti McCain nebo v soutěžích či loteriích, abychom mohli spravovat váš věrnostní program s kartou, abychom vám mohli přizpůsobit naše služby, informovat vás o speciálních nabídkách nebo akcích, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a zasílat vám naše zpravodaje nebo vám poskytovat zákaznické služby a monitorovat poskytování našich zákaznických služeb. V některých případech můžeme některé vaše osobní údaje použít pro účely externí komunikace, například vydáním tiskové zprávy o vítězi soutěže.

 • Údaje o webových stránkách ke sledování a správě soutěží a loterií, kterých se můžete účastnit, a vašich dotazů, k analýze trendů, používání a aktivit s uživateli na našich webových stránkách, k zajištění jejich technologické kompatibility, k tomu, abychom mohli vytvářet webové stránky, které nejlépe vyhovují zájmům a preferencím našich uživatelů, a k tomu, abychom mohli identifikovat produkty, funkce stránek, recepty, reklamy a nabídky, které by vás mohly obzvláště zajímat (například v rámci širšího průzkumu trhu). Informace o webových stránkách používáme také k monitorování a kontrole bezpečnosti našich webových stránek a k prevenci kybernetických bezpečnostních incidentů, jakož i ke shromažďování zpětné vazby o používání webových stránek, k poskytování IT podpory online návštěvníkům a ke zjišťování úspěšnosti našich marketingových iniciativ.

 • Informace o uživatelích portálu k řízení konkrétního vztahu, plnění smluvních závazků, řešení problémů s kvalitou, pomoci při plánování a rozvoji podnikání, pomoci dodavatelům nebo jiným uživatelům portálu při dosahování cílů a správě motivačních programů. V některých omezených případech používáme osobní údaje také k usnadnění fakturace a vyúčtování nebo za účelem dohledatelnosti výrobků či splnění regulačních požadavků nebo smluvních požadavků.

 • Hesla a pomocné otázky a odpovědi k heslům, které slouží k bezpečné online registraci a pomáhají při registraci, pokud zapomenete heslo. Žádáme vás, abyste si zvolili heslo, které je pro každý účet jedinečné, a abyste jako pomůcku k zapamatování nepoužívali citlivé informace nebo finanční údaje (například přihlašovací údaje k bankovnímu účtu).

 • Záznamy z kamerových systémů za účelem zachování bezpečného prostředí pro naše pracovníky, návštěvníky, produkty a procesy; pro získání dalších informací o používání sledovacích kamerových systémů si vyžádejte naše zásady kamerového dohledu.

 • Informace shromážděné na účtech sociálních médií, abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím vašich účtů na sociálních médiích, odpovídat na vaše dotazy a lépe spolupracovat s našimi zákazníky.

 • Informace o výzkumu a vývoji a průzkumu trhu k provádění průzkumu trhu, zlepšování našich produktů a služeb, pro účely výzkumu a vývoje a pro studium a pochopení podnikání a preferencí spotřebitelů nebo provozovatelů.

 • Zemědělské informace k provádění plánování poptávky a zlepšování našich produktů a služeb, k podpoře hodnocení udržitelnosti, ke zpracování a vyřizování objednávek (včetně přepravy a distribuce surovin nebo zboží), k úhradě faktur, k řízení našich vztahů s pěstiteli, k optimalizaci plánování práce na farmě a příjmu v závodě, k umožnění lepších rozhodovacích procesů, k posouzení vlivu environmentálních faktorů na polích, k podávání zpráv držitelům práv k chráněným odrůdám, k poskytování informací orgánům pro certifikaci osiv a rostlinolékařským orgánům, k podpoře přepravy osiv a surovin mezi jurisdikcemi, k podpoře požadavků programu bezpečnosti potravin na farmách a k záznamům správné zemědělské praxe.

 • Informace o návštěvnících pro splnění povinností v oblasti bezpečnosti budov, identifikaci osob, které vstupují do našich prostor, z důvodů bezpečnosti potravin a pro podporu povinností dodavatele surovin v oblasti bezpečnosti potravin.

 • Fotografie a videa a související obsah za účelem informování o našich akcích, setkáních, konferencích, produktech, partnerstvích a dalších vztazích na našich webových stránkách, prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích, prostřednictvím tiskových zpráv a dalších firemních komunikačních a marketingových materiálů. V některých případech vás můžeme požádat o poskytnutí vaší e-mailové adresy, abychom vám mohli zasílat fotografie a videa, můžeme shromažďovat vaše profesní údaje, abychom vás mohli zpětně kontaktovat ohledně našich produktů a služeb, nebo pokud jste vládní úředník, můžeme shromažďovat a používat údaje odhalující vaše politické názory, abychom usnadnili firemní komunikaci, firemní záležitosti, nábor a zapojení osob a pro účely styku s veřejností.

 • Životopisy a informace důležité pro nábor zaměstnanců, abychom mohli nabírat ty správné lidi.

 • Informace týkající se získávání zdrojů a zadávání veřejných zakázek, abychom mohli nastavit smluvní podmínky s našimi dodavateli, platit za výrobky nebo služby našich dodavatelů, provádět stažení výrobků z trhu a uplatňovat záruky, plnit účetní povinnosti, které se na nás vztahují, provádět plánování poptávky a obecně usnadňovat vztahy s našimi dodavateli.

 • Informace týkající se zástupců našich B2B zákazníků za účelem řízení našich vztahů se zákazníky a rozvoje našeho podnikání, poskytování našich produktů a služeb online nebo offline, lepšího pochopení potřeb našich zákazníků, fakturace našich produktů a služeb, pro účely řízení společnosti a dodržování účetních povinností, které se na nás vztahují.

 • Informace týkající se jednotlivých spotřebitelů našich produktů, abychom, pokud je to povoleno příslušnými právními předpisy a v jejich rozsahu, poskytovali jednotlivým spotřebitelům našich produktů marketingová sdělení propagující naše produkty a služby (nebo produkty a služby třetích stran), abychom lépe porozuměli potřebám našich spotřebitelů, řešili stížnosti na naše produkty a obecně zlepšovali naše vztahy s jednotlivými spotřebiteli.

 • Obsah vytvořený uživateli prostřednictvím našeho online vystupování, abychom mohli lépe spolupracovat s našimi zákazníky nebo jednotlivými spotřebiteli našich produktů, komunikovat s našimi zákazníky a řešit stížnosti.

 • Informace o vynálezcích za účelem podání žádosti o patenty nebo podobná registrovaná práva duševního vlastnictví ve prospěch společnosti McCain nebo jejich postoupení.

 • Informace na ochranu před vážným ohrožením zdraví, abychom mohli chránit vás a další osoby, například zákazníky nebo dodavatele, a abychom pomohli omezit hrozbu ve veřejném zájmu.

 • Identifikační informace, které nám pomohou zabránit tomu, aby neoprávněné osoby přistupovaly k vašim osobním údajům, měnily je nebo mazaly.

 • Interní administrativní účely, které nám umožňují spravovat podnik, včetně účelů auditu, analýzy dat, udržitelného zvyšování nákladů, dodržování předpisů, řízení a práva, společenské odpovědnosti podniku, bezpečnosti, ověřování závazků a pohledávek a evidence databází.

 • Kombinované informace, pokud je to povoleno příslušnými právními předpisy a v jejich rozsahu, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a zájmům. Zejména můžeme kombinovat osobní údaje, které jste nám poskytli, s dalšími informacemi, které jsme o vás shromáždili, ať už online nebo offline, nebo s údaji získanými z jiných zdrojů (například od našich reklamních partnerů – třetích stran). Tímto způsobem vám můžeme poskytnout co nejoptimálnější zákaznickou zkušenost a zobrazovat vám reklamy nebo s vámi jinak komunikovat způsobem, který je specificky přizpůsoben vašim zájmům a preferencím. Například, pokud je to povoleno příslušnými právními předpisy a v jejich rozsahu:

  • můžeme sdílet kryptografický hash vaší e-mailové adresy s reklamním partnerem třetí strany, například se sociálními sítěmi, kde jste registrovaným uživatelem (díky použití procesu hashování není vaše e-mailová adresa třetí straně zpřístupněna). Pokud se hashovaná e-mailová adresa od nás shoduje s hashovanou e-mailovou adresou, kterou má k dispozici reklamní partner třetí strany, třetí strana vás identifikuje jako součást skupiny osob, kterým mohou být na jejích webových stránkách nebo v jiných médiích zobrazovány naše reklamy; a

  • reklamní partner třetí strany nám může poskytnout určité souhrnné demografické informace o demografické skupině, do které patříte, které jsou získány z vašeho profilu a materiálů u reklamního partnera třetí strany.

 • Deidentifikované/anonymizované informace za účelem identifikace trendů, řízení našeho podnikání, vývoje statistických informací, pochopení toho, jak si vedeme, nebo vývoje důležitých produktů, služeb nebo nabídek odvozených z kombinace osobních údajů s dalšími informacemi, jak je vysvětleno výše.

V závislosti na okolnostech můžeme vaše osobní údaje použít také pro následující účely:

 • pro účely podnikové komunikace a pro účely vztahů s veřejností (včetně případné veřejné reakce na konkrétní stížnosti)
 • k odpovědi na vaše připomínky a dotazy (řešení problémů)
 • k poskytování zákaznického servisu (například stahování výrobků z trhu, sledování a reakce na obavy o kvalitu výrobků)
 • k provádění průzkumu prodeje a trhu (například prostřednictvím průzkumů)
 • k provádění výzkumu a vývoje (například prostřednictvím korespondence o návrzích výrobků)
 • k vaší registraci při pořádání akcí
 • pokud je to povoleno příslušnými právními předpisy a v jejich rozsahu, pro účely přímého marketingu
 • pro zlepšení obchodních vztahů
 • pro účely styku s veřejností
 • k ochraně před podvody nebo jinou trestnou činností, neoprávněnými transakcemi, nároky a jinými závazky a k jejich předcházení a k řízení rizikové expozice
 • k řešení právních sporů
 • k provádění podnikových transakcí (včetně fúzí, akvizic a odprodejů) a
 • obecně ke zlepšování a zdokonalování našich produktů a služeb.

Osobní údaje nebudeme používat k žádným účelům, které jsou neslučitelné s účely uvedenými v těchto zásadách, pokud nám nedáte svobodný a informovaný souhlas k dalším konkrétním účelům.

 

Platformy sociálních médií

Osobní údaje shromážděné v rámci platforem sociálních médií můžeme používat pro marketingové účely a ke zlepšení našich reklamních aktivit. Rovněž jsme přítomni na různých platformách sociálních médií a v určitých situacích vystupujeme jako společní správci s těmito poskytovateli sociálních médií/online platforem. Může se jednat například o případ, kdy se na našich webových stránkách objeví logo určité platformy sociálních médií.

Abychom dodrželi právní předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s příslušnými poskytovateli sociálních médií/online platforem takzvanou „dohodu o společném správci“. Tyto dohody a další informace o tom, jak poskytovatelé sociálních médií/online platforem, jako jsou Facebook a Google, používají osobní údaje (včetně právního základu, na který se odvolávají, a způsobů, jak uplatnit svá práva vůči těmto poskytovatelům sociálních médií/online platforem), jsou k dispozici na vyžádání u pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected].

 

Na jakém základě používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, když:

 • Je to v našem oprávněném zájmu. Tak je tomu například tehdy, když vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme k:
  • zlepšování našich produktů a nabídky služeb
  • lepšímu porozumění našim zákazníkům a jejich měnícím se potřebám
  • přizpůsobení našich marketingových aktivit potřebám a přáním zákazníků
  • řízení našich vztahů s dodavateli a zákazníky a
  • předcházení podvodům nebo jiné trestné činnosti a řízení vystavení rizikům.
 • To je nezbytné pro:
  • plnění naší smlouvy s vámi (například použití informací o uživatelích portálu pro účely plnění smlouvy)
  • plnění regulačních požadavků (například když musíme použít osobní údaje, abychom vyhověli předpisům o bezpečnosti potravin)
  • ochranu naší společnosti a dodržování zákonů; nebo
  • vyžádání si nebo potvrzení vašeho předchozího souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Například za určitých okolností si vyžádáme váš předchozí souhlas před použitím vašich elektronických kontaktních údajů (například e-mailové adresy) k zasílání elektronických sdělení za účelem propagace našich produktů nebo služeb.

Pokud shromažďujeme vaše osobní údaje během vaší návštěvy nebo používání webových stránek, aplikací nebo stránek sociálních médií společnosti McCain, má se za to, že jste si tyto zásady přečetli a souhlasíte s nimi, pokud a kde je takový předpokládaný souhlas platný podle platných právních předpisů. Některé vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud jsou k dispozici z veřejných zdrojů (například z vašich profilů na sociálních sítích), například během našeho náborového procesu.

 

Co se stane, pokud nám neposkytnete námi požadované osobní údaje nebo požádáte, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat?

Kvalita našich služeb a produktů, stejně jako naše schopnost plnit naše zákonné a smluvní povinnosti, někdy závisí na tom, zda má společnost McCain přístup k určitým osobním údajům a zda je může používat.

Proto, a v závislosti na okolnostech, pokud nám neposkytnete osobní údaje, které požadujeme, nebo pokud požádáte, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, může být ovlivněna kvalita našich produktů nebo služeb nebo bychom porušili jednu nebo více právních nebo smluvních povinností, které se na nás vztahují. V některých případech, pokud nebudeme mít povoleno zpracovávat vaše osobní údaje, to může mít za následek, že vám budeme muset přestat poskytovat naše produkty nebo služby nebo s vámi ukončit náš vztah.

 

Komu osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme nikomu jinému. Osobní údaje sdílíme pouze s třetími stranami, které jsou vázány podmínkami alespoň tak přísnými, jako jsou tyto zásady, a pouze následujícími způsoby:

 • Přidružené společnosti. Osobní údaje můžeme sdílet s některou z našich přidružených nebo dceřiných společností, například za účelem poskytování služeb zákazníkům, správy našich soutěží, loterií a věrnostních programů nebo zlepšování našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s přidruženými nebo dceřinými společnostmi, které poskytují sdílené služby v rámci společnosti McCain, například v souvislosti s nákupem a prodejem produktů, finanční a účetní podporou, vedením záznamů, fakturací a vybíráním pohledávek od zákazníků, zpracováním objednávek, kontrolou úvěrů, zpracováním závazků a přípravou a vykazováním odhadů a výsledků. Další informace vám poskytne náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected];

 • Poskytovatelé služeb. Osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které poskytují služby související například s našimi webovými stránkami, správou našich soutěží, loterií a věrnostních programů, poskytováním služeb zákazníkům, kamerovým dohledem, průzkumem trhu a prodejem, náborem zaměstnanců, výzkumem a vývojem nebo vztahy s veřejností, IT systémy nebo softwarem, IT podporou, ukládáním dokumentů a informací, cestováním a mobilitou, překladatelskými službami a službami likvidace odpadu. Tito poskytovatelé služeb mají přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon svých funkcí, jednají pouze naším jménem a podle našich pokynů a nesmějí je používat k jiným účelům než k jejich výkonu. Další informace vám poskytne náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected];

 • Zákazníci. Osobní údaje můžeme sdílet (například pokud jsou shromažďovány prostřednictvím portálů pro zvláštní účely) s našimi zákazníky za účelem řešení sledovatelnosti a dalších regulačních nebo smluvních požadavků nebo usnadnění řešení problémů.

 • Právní záležitosti. Osobní údaje můžeme poskytnout soudům, orgánům činným v trestním řízení a dalším státním orgánům, pokud se domníváme, že je to v souladu s platnými právními předpisy, nařízeními nebo právními postupy nebo to tyto orgány vyžadují. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit externím právním poradcům, aby nám pomohli se stanovením a obhajobou právních nároků nebo nám pomohli při transakcích (například poskytli pomoc v souvislosti s fúzemi, akvizicemi nebo odprodejem) nebo jiným třetím stranám, které jsou rovněž zapojeny do takové právní záležitostmi (například protistraně v soudním řízení, soudním znalcům, dalším zúčastněným stranám zapojeným do nároku atd.).

 • Převody obchodních činností. – V případě reorganizace, fúze nebo prodeje můžeme se souhlasem subjektů údajů předat veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, příslušné třetí straně zapojené do reorganizace, fúze nebo prodeje, pokud a jak to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů.

 • Reklamní partneři třetích stran. Osobní údaje můžeme sdílet s reklamními partnery třetích stran, kteří umisťují reklamy na naše webové stránky nebo jiné webové stránky či média, abychom mohli měřit účinnost reklamy a zobrazovat vám reklamy a další produkty a materiály, které nejlépe odpovídají vašim zájmům a preferencím. Tito reklamní partneři třetích stran nám také mohou poskytnout určité informace o vás nebo o demografické skupině, do které patříte, a v takovém případě můžeme tyto informace kombinovat s osobními údaji, které jsme o vás již shromáždili, abychom lépe porozuměli vašim zájmům a preferencím.

 • Poskytovatelé datových služeb třetích stran. Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli datových služeb třetích stran, kteří nám pomáhají rozdělovat naše zákazníky a porozumět jim tím, že nám poskytují další informace, abychom vám mohli zasílat podle našeho názoru nejdůležitější, nejlépe cílené a nejvýhodnější nabídky produktů a reklamy.
 • S vaším souhlasem. Osobní údaje můžeme sdílet také s dalšími třetími stranami na základě vašeho předchozího souhlasu.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Udržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením, jak to vyžadují platné právní předpisy.

Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. Nehledě na naše bezpečnostní opatření nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které jsou nám předávány prostřednictvím internetu. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme zachovávat přiměřená bezpečnostní opatření na jejich ochranu.

 

Kde jsou vaše osobní údaje uloženy?

Společnost McCain působí celosvětově a vaše osobní údaje může ukládat a zpracovávat ona nebo její poskytovatelé služeb ve více jurisdikcích, a to i mimo vaši domovskou jurisdikci.

Společnost McCain ukládá osobní údaje ve svých zařízeních ve Florenceville v provincii New Brunswick v Kanadě anebo ukládá osobní údaje na svých místních nebo regionálních pobočkách.

Společnost McCain má zavedeny zásady a postupy, které zajišťují, že v případě bezpečnostního incidentu vedoucího k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění vašich osobních údajů nebo přístupu k nim budeme dodržovat všechny platné právní předpisy.

V případě, že budeme předávat osobní údaje mezinárodně, budeme tak činit pouze v souladu s platnými právními předpisy a budeme vyžadovat, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření.

Osobní údaje mohou být předávány ze zemí nacházejících se v Evropském hospodářském prostoru (EHP) do zemí mimo EHP, jako jsou zejména Kanada a Spojené státy americké. V takových případech budeme vyžadovat, aby byla dodržena následující bezpečnostní opatření:

 • zákony země, do které jsou osobní údaje předávány, zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů podle článku 45.1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679). V případě Kanady je rozhodnutí o odpovídající ochraně k dispozici zde; nebo
 • předání podléhá doložkám o ochraně údajů schváleným Evropskou komisí podle článku 46.2 c) nebo d) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679). Více informací o těchto doložkách o ochraně údajů je k dispozici zde; nebo
 • jiné použitelné vhodné záruky podle článku 46 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679).

Další informace o zárukách týkajících se předávání osobních údajů mimo EHP získáte od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected].

 

Vaše práva

V závislosti na platných zákonech a v souladu s nimi máte určitá práva týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato práva mohou zahrnovat následující:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme.
 • Právo za určitých okolností zablokovat nebo potlačit další používání vašich osobních údajů.
 • Právo požadovat opravu osobních údajů, které o vás uchováváme, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné.
 • Právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování.
 • Právo za určitých okolností požadovat vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů.
 • Právo podat stížnost na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji nebo jak je zpracováváme, u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů (například v Evropě v členském státě EU, kde máte obvyklé bydliště).
 • Pokud je naše zpracování vašich osobních údajů založeno výslovně na vašem souhlasu, právo tento souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo získat od nás za určitých okolností osobní údaje, které o vás uchováváme, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě, abyste je mohli opakovaně používat pro své vlastní účely v rámci různých služeb.

Tato práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]. Upozorňujeme však, že v rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme potřebovat uchovávat nebo dále zpracovávat určité informace, například pro právní nebo administrativní účely (například vedení účetních záznamů).

V případě všech výše uvedených žádostí nám prosím zašlete e-mail, v jehož předmětu uvedete „žádost o ochranu osobních údajů“, a přiložte kopii svého občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (například řidičského průkazu), abychom zabránili neoprávněným osobám v přístupu k vašim osobním údajům, jejich změně nebo vymazání.

Na vaši žádost odpovíme, jakmile to bude prakticky možné, a vždy ve lhůtách stanovených platnými právními předpisy.

 

Vaše právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí).

Toto právo můžete uplatnit tak, že kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected] nebo jej můžete uplatnit jinými elektronickými prostředky, například prostřednictvím odkazu pro odhlášení z odběru e-mailů.

 

Děti

Důležité upozornění pro děti

Než někomu na internetu poskytnete své jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo jiné informace, nezapomeňte se zeptat rodičů, zda je to v pořádku.

Důležité upozornění pro rodiče

Ačkoli se může zdát, že některé části webových stránek jsou určeny dětem mladším 13 let, děti mladší 13 let se mohou účastnit soutěží nebo loterií a sdílet s námi osobní údaje pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Při komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu, při účasti v soutěžích nebo propagačních akcích nebo při zasílání zpravodajů bude dítě požádáno, aby uvedlo pouze e-mailovou adresu svého rodiče nebo zákonného zástupce. Dítě, které podle platných místních právních předpisů není oprávněno udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, musí před tím, než nám poskytne své osobní údaje, požádat o souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. V případě, že zjistíme nebo se důvodně domníváme, že osobní údaje dítěte byly shromážděny způsobem, který není v souladu s těmito zásadami, budeme se neprodleně snažit ověřit, zda rodič nebo zákonný zástupce dítěte poskytl souhlas, nebo osobní údaje vymažeme.

 

Soubory cookie a další technologie

Při návštěvě našich webových stránek se používají soubory cookie a další podobné technologie. Další informace o souborech cookie a dalších podobných technologiích, které se používají při návštěvě našich webových stránek, naleznete v informačním oznámení o souborech cookie, které je k dispozici na příslušných webových stránkách společnosti McCain, nebo si přečtěte naše globální zásady používání souborů cookie.

 

Externí odkazy

Tyto zásady se nevztahují na shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi, které nevlastníme nebo neovládáme, ani na osoby, které nezaměstnáváme ani neřídíme („externí strany“). Ačkoli některé naše webové stránky mohou odkazovat na webové stránky a služby externích stran, například našich obchodních partnerů a společností působících v oblasti sociálních médií, nemáme nad činností externích stran kontrolu. Další informace o tom, jaké osobní údaje externí strany shromažďují a jak tyto osobní údaje používají, naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Společnost McCain má interní zásady a postupy uchovávání, které vycházejí z následujících kritérií pro stanovení doby uchovávání osobních údajů v souvislosti s výše uvedenými účely:

 • doba, která uplynula od vaší poslední interakce s webovou stránkou společnosti McCain
 • ukončení smluvního vztahu s pěstitelem, dodavatelem nebo třetí stranou poskytující produkty nebo služby
 • konec lhůty pro stažení výrobku z trhu nebo záruky na výrobky či služby
 • citlivost osobních údajů
 • bezpečnostní hlediska
 • platné promlčecí lhůty
 • probíhající nebo potenciální soudní spor nebo pře
 • regulační nebo zákonná povinnost uchovávat osobní údaje (například pro účely účetnictví nebo v souvislosti se sledováním kamerovým systémem).

 

Revize zásad

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat. Změnám těchto zásad nemusí nutně předcházet oznámení zveřejněné na webových stránkách a doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám zásad. Další používání webových stránek společnosti McCain po zveřejnění změn zásad znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

 

Rozpory nebo nesoulady mezi zásadami

Pokud dojde k rozporu nebo nesouladu mezi ustanovením těchto zásad a ustanovením jiných zásad společnosti McCain, na které se tyto zásady odvolávají, mají přednost tyto zásady.