Corporate

​​​​​​​​​​​​​Globálna politika ochrany osobných údajov

Legal banner mobile Legal banner

Táto politika ochrany osobných údajov (ďalej len „Politika“) opisuje, ako a kedy McCain Foods Limited, spoločnosť založená podľa zákonov New Brunswick, Kanada, s globálnym sídlom na adrese 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2 v Kanade, jej pridružené spoločnosti (spoločne a samostatne, „McCain“) zhromažďujú, používajú a zdieľajú osobne identifikovateľné informácie („Osobné údaje“).​

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme? 

Osobné údaje zhromažďujeme, aby sme efektívne fungovali a poskytli vám tie najlepšie možné služby a používateľské skúsenosti, ale vždy zhromažďujeme len najmenšie potrebné množstvo osobných údajov na poskytovanie týchto služieb. Používame najmä:
 

 • Informácie o súťažiach, informáciách a programoch vernostných kariet - Zadajte svoje krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu, aby ste sa mohli zúčastniť súťaží alebo lotérií, informovať sa a zúčastniť programu vernostných kariet. Môžete byť tiež požiadaní, aby ste nám poskytli vašu poštovú adresu, telefónne číslo, vek, miesto bydliska, zloženie rodiny, informácie o vašom pôvode, záujmoch, účtoch sociálnych sietí, profiloch a vaše kontaktné informácie a informácie o používaní našich produktov. V prípade vernostných programov môžeme spracovávať aj informácie o spoločnosti (napríklad segment trhu alebo cieľovú klientelu) a krajinu, z ktorej pracujete. Môžete tiež dobrovoľne poskytnúť iné limitované informácie pri posielaní svojej žiadosti. Ak sa zúčastníte akýchkoľvek súťaží alebo lotérií, môžeme vás požiadať, aby ste poskytli svoju fotografiu a opis vašej účasti. V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie ohľadom frekvencie vašich nákupov, hoci to vždy robíme anonymne a agregovane, s cieľom posúdiť naše marketingové iniciatívy. 
 • Informácie o webovej stránke – Keď sprístupníte našu webovú stránku (alebo portály špeciálneho účelu), automaticky zhromaždíme informácie o adrese (IP) internetového protokolu vášho počítača a o vašom používaní webovej stránky, ako napríklad typ a verzia internetového prehliadača, nastavenia časovej zóny, operačný systém a platforma. Keď vykonávame rozšírený prieskum trhu, môžeme tiež zhromažďovať informácie o stránkach, ktoré ste sprístupnili na webovej stránke McCain, odkazoch, na ktoré ste klikli, stránkach, ktoré ste navštívili predtým, ako ste navštívili webovú stránku McCain, e-mailoch od spoločnosti McCain, ktoré ste otvorili, preposlali alebo na ktoré ste klikli cez webovú stránku McCain atď. Používame aj súbory cookies na našich webových stránkach; ďalšie informácie nájdete nižšie, v časti Súbory cookies a iné technológie v tejto Politike, alebo si prečítajte našu Globálnu politiku pre súbory cookies​. 

 • Informácie o používateľoch portálu – Keď sa rozhodnete alebo ste vyzvaný na prístup k špeciálnemu účelovému portálu spoločnosti McCain, napríklad k portálu pre konkrétnych dodávateľov, musíte uviesť svoje celé meno, poštovú adresu a e-mailovú adresu. Môžeme vás aj požiadať, aby ste poskytli informácie týkajúce sa druhu špeciálneho účelového portálu, ako sú údaje o geolokácii v reálnom čase, výsledky a štatistiky kvality dodávateľov, fotografie, videá a názory. V určitých, limitovaných prípadoch vám môžeme požiadaj, aby ste poskytli čísla sociálneho zabezpečenia, daňové identifikačné čísla a podobne.
 • Heslá – Keď si vytvoríte online účet na niektorej z webových stránok alebo portálov spoločnosti McCain, spracujeme vaše heslo a v niektorých prípadoch spracujeme bezpečnostnú otázku pridruženú k heslu a odpoveď na ňu. 
 • Záznamy CCTV – Pri prístupe k našim výrobným zariadeniam a pracovným priestorom môžeme spracovať videozáznamy získané pomocou našich systémov CCTV v súlade s platnými zákonmi. 
 • Informácie zhromažďované na účtoch sociálnych sietí – Pri interakcii s vašimi účtami sociálnych sietí môžeme zhromažďovať informácie o vašej e-mailovej adrese, účte Twitter, kontaktné informácie uvedené na vašom Facebook profile a pod. 
 • Informácie o výskume a vývoji a prieskume trhu – Pri sledovaní domáceho alebo obchodného používania našich produktov môžeme spracúvať vaše meno, adresu, telefónne číslo, platové zaradenie, úroveň vzdelania, zamestnávateľa, názory na obchodné záležitosti alebo produkty, počet detí, videozáznamy všetkých účastníkov výskumu a zúčastnených členov rodiny a prípadne informácie o ich domácnosti. Pri spracúvaní vašej spätnej väzby prostredníctvom nášho prieskumu trhu v obchode alebo na internete môžeme spracúvať vaše kontaktné údaje. 
 • Poľnohospodárske informácie – V rámci manažmentu našich vzťahov s našimi pestovateľmi spracovávame určité osobné údaje, napr. názvy, kontaktné údaje, prípadne informácie týkajúce sa rodiny pestovateľov alebo jeho/jej narodeniny, fakturačné údaje, štatistiky plodín, fotografie vozidiel, domácnosti a jednotlivcov atď. Môžeme zhromažďovať GPS súradnice na mapovanie polí našich pestovateľov. Ak je to potrebné, aby sme dodržali zákonné povinnosti, zhromažďujeme čísla národných registrov alebo čísla sociálneho poistenia. Ďalšie podrobnosti môžete nájsť v našej zmluve s našimi pestovateľmi alebo dodávateľmi.
   
 • Informácie o návštevníkoch – Pri vstupe do budov môžeme z bezpečnostných dôvodov zhromažďovať informácie o vašom mene, kontaktných údajoch, poznávacej značke vozidiel, identifikačné údaje a pod. Z dôvodu potravinovej bezpečnosti vás môžeme požiadať aj o to, aby ste zverejnili informácie o vašom zdravotnom stave (vrátane informácií ohľadom otvorených rán, chrípke a pod.). 
 • Fotografie a videá – Počas účasti na našich interných alebo externých podujatiach, stretnutiach (s vládnymi úradníkmi, zákazníkmi atď.), konferenciách a podobne, môžeme vyhotovovať fotografie alebo videá ako súčasť davu alebo samostatné snímky/ portréty. Môžeme zhromažďovať aj niektoré vaše osobné informácie, ako vaše meno, e-mailovú adresu alebo údaje o vašej profesii. Ak ste úradníkom vlády, môžeme spracovať aj údaje o vašich politických názoroch. 
 • Životopisy a relevantné informácie pre nábor zamestnancov – Na účely náboru zhromažďujeme informácie z vášho životopisu a ďalšie relevantné informácie (napríklad vašu fotografiu, jazyky, ktoré ovládate, záznamy o školeniach atď.), a to bez ohľadu na to, či si podávate žiadosť o prijatie do trvalého alebo len dočasného zamestnania (ako zamestnanec, nezávislý dodávateľ, dobrovoľník, zástupca alebo dočasný pracovník). Môžeme vás tiež požiadať, aby ste podstúpili psychometrické testy v rámci náborového procesu a zhromažďovať informácie o aspektoch vašej osobnosti, ktoré sú relevantné pre pracovisko Ak je váš životopis neúplný alebo nepresný, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli ďalšie informácie o vašom vzdelaní a pracovnom zázemí, adrese, kontaktných údajoch, osvedčeniach, vodičských preukazoch, pohlaví atď. V prípade potreby vás môžeme aj požiadať, aby ste nám uviedli svoje bankové údaje a číslo kreditnej karty aby sme vám splatili cestovné náklady alebo náklady na ubytovanie, ktoré ste vynaložili v súvislosti s vašim pracovným pohovorom. V niektorých jurisdikciách vás môžeme požiadať, aby ste nám predložili pas, občiansky preukaz alebo niektoré výpisy z registra trestov, pokiaľ a v rozsahu vyžadovanom platným zákonom. Počas pohovoru vám môžeme požiadať, aby ste nám poskytli informácie o vašich záľubách, osobných záujmoch, zložení rodiny, platovom očakávaní, šoférskych skúsenostiach atď. V spoločnosti McCain oceňujeme rozmanitosť v rámci našej pracovnej sily. V rámci toho môžeme zhromažďovať len limitované údaje o vás, len s cieľom podporiť ďalšiu rozmanitosť našej pracovnej sily. Nebudeme vás žiadať o informácie, ktorých zhromažďovanie nie je povolené v súlade s platnými zákonmi. Ak ste prijatí do zamestnania, Politika ochrany osobných údajov zamestnancov spoločnosti McCain popisuje spracovanie vašich osobných údajov v kontexte zamestnania. 
 • Informácie v súvislosti s nákupom a obstarávaním – Ak nám poskytujete služby (napr. servisné služby, IT služby, poradenské služby atď.) ako zmluvný partner tretích strán alebo nám predávate produkty, zhromažďujeme osobné údaje potrebné na realizáciu služieb alebo dodávku produktov (a platby akýchkoľvek súvisiacich faktúr). Takéto osobné údaje môžu obsahovať vaše kontaktné údaje, finančné údaje, fakturačné údaje, informácie o úverovej kontrole, osobné údaje o vašich zamestnancoch, certifikáty, vodičské preukazy, čísla poznávacích značiek automobilov, bezpečnostné záznamy atď. Ďalšie informácie nájdete v našej zmluve s konkrétnymi dodávateľmi alebo zmluvnými partnermi. 
 • Informácie týkajúce sa predstaviteľov zákazníkov B2B – S ohľadom na riadenie a rozvoj našich zákazníckych a obchodných vzťahov môžeme zhromažďovať určité osobné údaje týkajúce sa zástupcov potenciálnych, súčasných a bývalých B2B zákazníkov, napr. meno, adresa, kontaktné údaje, pracovné funkcie, narodeniny, rodinné zloženie, osobné záujmy a plány dovolenky. Aby sme dodržiavali našu fakturačnú a účtovnú povinnosť, môžeme zhromažďovať určité osobné údaje týkajúce sa zástupcov súčasných a bývalých B2B zákazníkov, napr. meno, adresa, pracovná funkcia, číslo bankového účtu a účtovné informácie, daňové identifikačné čísla a pod.  
 • Informácie týkajúce sa individuálnych spotrebiteľov našich výrobkov – Môžeme zhromažďovať, okrem iného, informácie ako vaše meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, mobilné telefónne číslo, uprednostňovaný jazyk a výrobky spoločnosti McCain, ktoré konzumujete alebo o ktoré máte záujem. 
 • Obsah vytvorený používateľmi získaný prostredníctvom našej online prítomnosti Ak uverejníte akýkoľvek materiál (napr. obrázky, videá atď.) alebo akékoľvek iné informácie (napríklad pripomienky) na informačnom kanáli alebo webovej stránke spoločnosti McCain alebo na informačnom kanáli alebo účte stránok sociálnych sietí spoločnosti McCain, môžeme použiť akékoľvek osobné údaje obsiahnuté v (alebo súvisiace) s takýmito materiálmi alebo informáciami na nižšie uvedené účely. 
 • Informácie o vynálezcoch Keď spoločnosť McCain požiada o vydanie patentov alebo podobných registrovaných práv duševného vlastníctva, zhromažďujeme mená, adresy, kontaktné údaje a úplné životopisy osôb, ktoré vynašli alebo vyvinuli takéto duševné vlastníctvo spoločnosti McCain. Osobné údaje spracovávame aj na účely vytvárania a odosielania určitých dokumentov (napríklad čestných vyhlásení), ktoré môžu obsahovať ďalšie osobné údaje o týchto osobách. 
 • Informácie o totožnosti – Pri výkone vašich práv týkajúcich sa používania vašich osobných údajov vás môžeme za určitých okolností požiadať na overenie vašej totožnosti kópiu preukazu totožnosti alebo iný dôkaz o vašej totožnosti (napríklad vodičský preukaz).


 

​Prečo používame vaše osobné údaje?

Používame vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely:
 

 

 • Informácie o súťažiach, žiadostiach a programoch vernostných kariet umožňujú, aby sme boli v kontakte s vami v súvislosti s vašimi žiadosťami alebo vašou účasťou na súťažiach alebo lotériách, spravovali váš program vernostných kariet, personalizovali naše služby pre vás, poskytovali zákaznícky servis a monitorovali naše poskytovanie zákazníckeho servisu. V niektorých prípadoch môžeme použiť niektoré vaše osobné údaje na účely externej komunikácie, napríklad tlačové vyhlásenia o víťazoch súťaže.
   
 • Informácie o webovej stránke aby sme mohli monitorovať a spravovať súťaže a lotérie, ktorých sa môžete zúčastniť a vaše žiadosti, analyzovať trendy, používanie a aktivity používateľov na našich webových stránkach, zabezpečiť ich technologickú kompatibilitu, pomôcť nám vytvárať webové stránky, ktoré najlepšie vyhovujú záujmom a preferenciám našich užívateľov a pomôcť pri identifikácii produktov, funkcií stránok, receptov, inzerátov a ponúk, ktoré môžu byť pre vás zvlášť zaujímavé (napríklad v rámci rozsiahleho prieskumu trhu). Používame tiež informácie o webových stránkach na monitorovanie a kontrolu bezpečnosti našich webových stránok a prevenciu incidentov ohrozenia počítačovej bezpečnosti. Môžeme tiež použiť informácie o webových stránkach na zhromažďovanie spätnej väzby o používaní webových stránok, poskytovanie IT podpory online návštevníkom a posúdenie úspechu našich marketingových iniciatív.
   
 • Informácie o účastníkoch portálu na správu konkrétnych vzťahov, plnenie zmluvných záväzkov, riešenie problémov s kvalitou, pomoc pri plánovaní a rozvoji podnikania, pomoc dodávateľom alebo iným účastníkom portálu pri dosahovaní cieľov a správu programov stimulov. V niektorých limitovaných prípadoch používame aj osobné údaje na zjednodušenie účtovania a fakturácie alebo na účely vysledovateľnosti produktu a dodržiavania regulačných požiadaviek alebo zmluvných požiadaviek. 
   
 • Heslá a bezpečnostné otázky a odpovede pridružené k heslám, aby ste sa registrovali online bezpečným spôsobom a pomôžu vám pri registrácii, v prípade, ak zabudnete svoje heslo. Vyberte heslo, ktoré je jedinečné pre každý účet a ako bezpečnostné otázky nepoužívajte citlivé informácie alebo finančné informácie (napríklad heslá k vášmu bankovému účtu).
   
 • Záznamy CCTV na zabezpečenie bezpečného prostredia pre našich zamestnancov, návštevníkov, produkty a procesy; pre viac informácií o používaní CCTV monitorovacích systémov. Vyžiadajte si, prosím, našu politiku pre sledovanie CCTV.
   
 • Informácie zhromažďované na účtoch sociálnych sietí, aby sme vás mohli kontaktovať cez účty na sociálnych sieťach, odpovedať na vaše žiadosti a zlepšiť komunikáciu s našimi zákazníkmi.
   
 • Informácie o výskume a vývoji a prieskumoch trhu na uskutočňovanie prieskumov trhu, zlepšovanie našich produktov a služieb, výskumné a vývojové účely a štúdium a porozumenie podnikania a preferenciám spotrebiteľov alebo prevádzkovateľov.
   
 • Poľnohospodárske informácie na uskutočnenie plánovania dopytu a vylepšenie našich produktov a služieb, spracovanie a realizáciu objednávok (vrátane prepravy a distribúcie tovaru), úhradu faktúr a všeobecne, na manažovanie našich vzťahov s pestovateľmi.
   
 • Informácie o návštevníkoch, aby sme si splnili povinnosti týkajúce sa bezpečnosti budov, identifikovali osoby vstupujúce do našich priestorov a z dôvodov bezpečnosti potravín.
   
 • Fotografie a videoklipy na účely komunikácie o našich podujatiach, stretnutiach, konferenciách atď., na našich webových stránkach, prostredníctvom našich účtov sociálnych sietí, prostredníctvom tlačových správ a iných firemných komunikačných a marketingových materiálov. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať fotografie a videá, zhromažďovať údaje o vašom profesijnom pôsobení a kontaktovali vás ohľadom našich produktoch a služieb, alebo ak ste vládnym činiteľom, môžeme zhromažďovať a používať údaje odhaľujúce vaše politické názory na účely firemnej komunikácie a verejných záležitostí.
   
 • Životopisy a relevantné informácie pre nábor zamestnancov vďaka ktorým dokážeme získať správnych ľudí.
   
 • Informácie v súvislosti s nákupom a obstarávaním , aby sme mohli vytvoriť zmluvné podmienky s našimi dodávateľmi, zaplatiť za produkty alebo služby našich dodávateľov, realizovať stiahnutie výrobkov z trhu a zvolanie tovarov, dodržiavať povinnosti účtovníctva, ktoré sa vzťahujú na nás, a všeobecne zjednodušiť naše vzťahy s dodávateľmi. 
   
 • Informácie týkajúce sa predstaviteľov zákazníkov B2B, aby sme mohli spravovať naše vzťahy so zákazníkmi a rozvíjať naše podnikanie, dodávať naše produkty a služby online alebo offline, lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov, fakturovať za naše produkty a služby, dodržiavať účtovné povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú.
   
 • Informácie týkajúce sa spotrebiteľov našich výrobkov, aby sme, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, mohli poskytnúť spotrebiteľom našich produktov marketingovú komunikáciu propagujúcu naše produkty a služby (alebo služby tretích strán) s cieľom lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov, riešiť sťažnosti na naše výrobky a všeobecne, aby sme mohli vylepšiť vzťahy s našimi spotrebiteľmi. 
   
 • Obsah vytvorený používateľmi, získaný prostredníctvom našej Online prítomnosti , aby sme mohli lepšie spolupracovať s našimi zákazníkmi alebo jednotlivými spotrebiteľmi našich produktov, komunikovať s našimi zákazníkmi a riešiť sťažnosti.
   
 • Informácie o vynálezcoch , ktoré nám pomôžu požiadať o vydanie alebo pridelenie patentov alebo podobných registrovaných práv duševného vlastníctva v prospech spoločnosti McCain.
   
 • Informácie o totožnosti, ktoré nám pomôžu zabrániť neoprávneným osobám v prístupe, zmene alebo vymazaní vašich osobných údajov.
   
 • Účely internej administratívy vrátane auditov, analýzy údajov, výhody udržateľných nákladov, dodržiavania predpisov, riadenia a právnych predpisov, sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR), bezpečnosti, účtov dlžníkov a validácie pohľadávok a záznamov databázy. 

 


V závislosti od okolností môže aj používať vaše osobné údaje na nasledovné účely:
 

 • Na účely firemnej komunikácie a na účely verejných záležitostí (vrátane prípadného vydania verejnej odpovede na konkrétne sťažnosti);
 • Na zodpovedanie vašich pripomienok a otázok (riešenie problémov);
 • Poskytovanie služieb zákazníkom (napríklad stiahnutia výrobkov z trhu);
 • Na realizovanie predaja a prieskumu trhu (napríklad prostredníctvom prieskumov);
 • Na uskutočňovanie výskumu a vývoja (napríklad prostredníctvom korešpondencie o koncepcii produktov);
 • Aby ste sa mohli registrovať keď organizujeme podujatia;
 • Ak a v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, na účely priameho marketingu;
 • Na zlepšenie obchodných vzťahov;
 • Na účely verejných záležitostí;
 • Na ochranu a predchádzanie podvodom, neoprávneným transakciám, pohľadávkam a iným záväzkom a manažment expozície voči riziku;
 • Na riešenie právnych rozporov;
 • Na uskutočňovanie transakcií spoločností (vrátane zlúčení, akvizícií a rozdelení); a
 • Všeobecne, na zlepšenie našich výrobkov a služieb. 


Osobné údaje nebudeme používať na žiadne účely, ktoré sú nezlučiteľné s tými, ktoré sú uvedené v tejto politike, pokiaľ nám neposkytnete svoj slobodný a informovaný súhlas na ďalšie špecifické účely.

 

Na základe čoho používame vaše osobné údaje?

Zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje keď:
 

 • Je to v našom legitímnom záujme. To je napríklad vtedy, keď zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na:
   
  • Zlepšenie našich produktov a ponuky služieb.
  • Lepšie chápanie našich zákazníkov a ich meniacich sa potrieb;
  • Prispôsobenie našich marketingových aktivít potrebám a snahám zákazníkov;
  • Manažovanie vzťahu s našimi dodávateľmi a zákazníkmi;
    
 • To je nevyhnutné, aby sme mohli:
   
  • Uzavrieť sa vami zmluvu (napr. použitie informácií o používateľoch portálu na účely uzatvárania zmlúv);
  • Dodržiavať regulačné požiadavky (napr. keď musíme používať osobné údaje, aby sme dodržali predpisy o bezpečnosti potravín); alebo
    
 • Poskytli ste váš predchádzajúci súhlas na spracovanie vašich osobných údajov. Napríklad, za určitých okolností, skôr než použijeme vaše elektronické kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu), vyžiadame váš súhlas s poslaním elektronickej komunikácie na propagáciu našich produktov alebo služieb. 


Ak zhromažďujeme vaše osobné údaje počas návštevy alebo používania ktorejkoľvek z webových stránok, aplikácií alebo stránok sociálnych sietí spoločnosti McCain, budeme predpokladať, že ste si prečítali a prijali túto politiku, ak a kde je takýto nepriamy súhlas platný podľa platných zákonov.

Môžeme zhromažďovať niektoré vaše osobné údaje, ak sú k dispozícii z verejných zdrojov (napríklad profily sociálnych sietí), napr. náš náborový proces.


Čo sa stane, ak nám neposkytnete osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, alebo požiadame, alebo ak nás požiadate, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje?

Kvalita našich služieb a produktov, ako aj naša schopnosť dodržiavať naše právne a zmluvné záväzky, niekedy závisia od toho, že spoločnosť McCain má prístup k určitým osobným údajom a môže ich používať. 

Z tohto dôvodu a v závislosti od okolností, ak nám neposkytnete osobné údaje, o ktoré vás žiadame, alebo nás požiadate, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje, môže to ovplyvniť kvalitu našich produktov alebo služieb alebo to môže viesť k rozporu s jedným alebo viacerými právnymi alebo zmluvnými záväzkami, ktoré sa na nás vzťahujú. V niektorých prípadoch, ak nemáme dovolené spracovávať vaše osobné údaje, môže to viesť k tomu, že vám budeme musieť prestať poskytovať naše produkty alebo služby alebo ukončiť náš vzťah s vami.

 

Komu zverejňujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame tretím stranám. Osobné údaje zdieľame iba s tretími stranami, ktoré sú viazané podmienkami, ktoré sú aspoň také obmedzujúce ako pravidlá tejto Politiky a robíme to iba nasledujúcimi spôsobmi:
 

 • Pobočky – Osobné údaje môžeme zdieľať s ktoroukoľvek z našich pobočiek alebo dcérskych spoločností, napr. za účelom poskytovania služieb zákazníkom, spravovania našich súťaží, lotérií a vernostných programov alebo zlepšovania našich produktov a služieb. Môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje s pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami, ktoré poskytujú zdieľané služby v rámci spoločnosti McCain, napr. v súvislosti s nákupom a predajom produktov, finančnú a účtovnú podporu, vedenie záznamov, účtovanie a od zákazníkov, spracovanie objednávok, spracovanie účtov dlžníkov a príprava a vykazovanie odhadov a výsledkov. Ďalšie informácie vám poskytne náš kontaktný pracovník na adrese McCainPrivacy@mccain.com
   
 • Poskytovatelia služieb – Osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb tretích strán, týkajúcimi sa napríklad našich webových stránok, spravovania našich súťaží, lotérií a vernostných programov, poskytovania nášho zákazníckeho servisu, našich monitorovacích systémov CCTV, nášho prieskumu trhu a predaja, nášho výskumu a vývoja alebo našich vzťahov s verejnosťou. Títo poskytovatelia služieb majú prístup len k osobným údajom potrebným na vykonávanie svojich funkcií, konajú iba v našom mene a v súlade s našimi pokynmi a nesmú ich používať na iné účely ako na vykonávanie takýchto funkcií. Ďalšie informácie vám poskytne náš kontaktný pracovník na adrese McCainPrivacy@mccain.com.
   
 • Zákazníci – S našimi zákazníkmi môžeme zdieľať osobné údaje (napríklad zhromaždené prostredníctvom špeciálnych portálov) s cieľom zabezpečiť sledovateľnosť a iné regulačné alebo zmluvné požiadavky alebo zjednodušiť riešenie problémov. 
   
 • Právne záležitosti – Osobné údaje môžeme poskytnúť súdom, orgánom činným v trestnom konaní a iným vládnym orgánom, ak sa domnievame, že to je v súlade s príslušnými zákonmi, nariadeniami alebo právnymi postupmi. Osobné údaje môžeme zverejniť aj externým právnym zástupcom, ktorí nám pomáhajú pri koncipovaní a obhajovaní právnych nárokov alebo ktorí nám pomáhajú pri transakciách (napr. poskytovanie pomoci v súvislosti so zlúčením, akvizíciou alebo rozdelením) alebo iným tretím stranám, tiež angažovaným v takýchto právnych konaniach (napr. protistrany v súdnom konaní, súdni znalci, iné zainteresované strany, ktoré sú súčasťou reklamácie atď.).
   
 • Prevody podnikov – V prípade reorganizácie, zlúčenia alebo predaja môžeme previesť všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, príslušnej tretej strane zapojenej do reorganizácie, zlúčenia alebo predaja so súhlasom dotknutých osôb, ak to vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov.
   
 • S vašim súhlasom – Môžeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami len na základe vášho predošlého súhlasu.

 

 

Ako chránime vaše osobné údaje?

Uchovávame primerané administratívne, technické a fyzické záruky na ochranu osobných údajov pred stratou, krádežou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením, ako to vyžaduje príslušné právo.
 

Žiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Napriek našim zárukám nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám boli zasielané cez internet. Ihneď ako dostaneme vaše informácie, budeme dodržiavať primerané záruky na ich ochranu.

 

 

Kde sa vaše osobné údaje uchovávajú? 

Spoločnosť McCain pôsobí celosvetovo a vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované osobou alebo jej poskytovateľmi služieb vo viacerých jurisdikciách, a to aj mimo vašej jurisdikcie.

 

Spoločnosť McCain uchováva osobné údaje v našich zariadeniach, vo Florenceville, New Brunswick, v Kanade. Osobné údaje môžu byť uložené aj v miestnych alebo regionálnych kanceláriách.

 

Spoločnosť McCain má zavedené pravidlá a postupy na zabezpečenie dodržiavania všetkých platných zákonov v prípade bezpečnostného incidentu vedúceho k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu osobných údajov alebo prístupu k nim.

 

V prípade, že prenesieme akékoľvek osobné údaje na medzinárodnej úrovni, urobíme to iba v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečíme, aby existovala primeraná úroveň ochrany osobných údajov a aby sa zaviedli príslušné bezpečnostné opatrenia.

 

Osobné údaje môžu byť prenesené z krajín nachádzajúcich sa v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do krajín mimo EHP, ako sú napríklad Kanada a Spojené štáty americké. V takýchto prípadoch zabezpečíme, že budú prijaté tieto záruky: 

 • Zákony krajiny, do ktorej sa osobné údaje prenášajú, zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa článku 45 ods. 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (2016/679). Pre Kanadu, nájdete rozhodnutie o adekvátnosti tu; alebo
 • Prenos podlieha ustanoveniam ochranného štítu EÚ-USA podľa článku 45 ods.1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (2016/679); alebo
 • Na prenos údajov sa vzťahujú doložky o ochrane osobných údajov schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. d) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (2016/679). Ďalšie informácie o týchto doložkách o ochrane osobných údajov nájdete tu; alebo na stránke
 • Všetky ostatné príslušné ochranné opatrenia podľa článku 46 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (2016/679). 


Viac informácií o ochranných opatreniach týkajúcich sa prenosu osobných údajov mimo oblasť EHP vám poskytne náš kontaktný pracovník na adrese McCainPrivacy@mccain.com.

 

Vaše práva

V závislosti od platných zákonov a podľa platných zákonov máte určité práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Tieto práva môžu zahŕňať nasledujúce:
 

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame;
 • právo za určitých okolností zablokovať alebo potlačiť ďalšie používanie vašich osobných údajov;
 • právo požiadať o opravu osobných údajov, ktoré máme o vás, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné;
 • právo namietať proti určitým typom spracovania;
 • právo za určitých okolností zablokovať alebo potlačiť ďalšie používanie vašich osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov (napríklad v Európe, v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu) o spôsobe spracovania alebo spracovania vašich osobných údajov;
 • ak naše spracovanie vašich osobných údajov je založené konkrétne na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať;
 • máte právo získať od nás za určitých okolností osobné údaje, ktoré o vás uchovávame v štruktúrovanej, bežne používanej a strojom čitateľnej podobe, aby ste ich mohli opätovne použiť na svoje vlastné účely v rôznych službách.

Tieto práva je možné uplatniť kontaktovaním nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese McCainPrivacy@mccain.com. Upozorňujeme však, že ak a v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, je potrebné uschovať alebo pokračovať v spracovávaní určitých informácií, napríklad na právne alebo administratívne účely (napríklad vedenie účtovných záznamov).

V prípade všetkých vyššie uvedených žiadostí nám pošlite e-mail so žiadosťou týkajúcou sa „ochrany osobných údajov" (Data privacy request) v riadku predmetu, spolu s kópiou preukazu totožnosti alebo iným dokladom o vašej totožnosti (napr. vodičský preukaz), ktorý nám pomôže zabrániť neoprávnenému prístupu jednotlivcov, zmene alebo vymazaniu vašich osobných údajov. 

Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a prakticky a vždy v časových lehotách stanovených platnými právnymi predpismi.

 

Vaše právo na namietanie spracovania údajov na účely priameho marketingu

Máte právo kedykoľvek a bezplatne vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom).

Toto právo je možné uplatniť kontaktovaním nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese McCainPrivacy@mccain.com ​alebo použitím iných elektronických prostriedkov, ako napríklad cez odkaz na odhlásenie sa z odberania e-mailov.


Deti

Dôležitá poznámka pre deti
Skôr ako poskytneš svoje meno, adresu, e-mailovú adresu alebo akékoľvek iné informácie komukoľvek na internete, nezabudni sa opýtať tvojich rodičov, či je to v poriadku.

Dôležitá poznámka pre rodičov
Hoci sa niektoré časti webových stránok môžu zdajú byť určené pre deti mladšie ako 13 rokov, deti mladšie ako 13 rokov majú povolené zúčastňovať sa súťaží alebo lotérií a zdieľať s nami akékoľvek osobné údaje len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Pri komunikácii s nami prostredníctvom e-mailu, pri účasti na súťažiach alebo propagačných akciách alebo odbere newsletterov požiadame vaše dieťa, aby poskytlo iba e-mailovú adresu svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Dieťa, ktoré podľa platných miestnych zákonov nie je zo zákona oprávnené poskytnúť súhlas so spracovaním jeho/jej osobných údajov, musí požiadať o povolenie od rodiča alebo zákonného zástupcu predtým, ako s nami bude zdieľať akékoľvek osobné údaje. V prípade, že zistíme alebo sa dôvodne domnievame, že osobné údaje dieťaťa boli zhromaždené spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami, okamžite sa pokúsime overiť, či rodič alebo zákonný opatrovník dieťaťa poskytol povolenie, alebo v opačnom prípade vymažeme osobné údaje.

 

Súbory cookies a iné technológie

Súbory cookies a iné podobné technológie sa používajú pri návšteve našich webových stránok. Ďalšie informácie o súboroch cookies a podobných technológiách, ktoré sa používajú pri návšteve našich webových stránok, si prečítajte informáciu o súboroch cookies, ktorá je k dispozícii na príslušnej webovej stránke spoločnosti McCain alebo našu Globálnu politiku pre súbory cookies.

 

Externé odkazy

Táto politika sa nevzťahuje na zhromažďovanie, spracovávanie a používanie osobných údajov spoločnosťami, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme, alebo na ľudí, ktorých nezamestnávame ani neudržujeme („Externé strany"). Hoci niektoré z našich webových stránok môžu odkazovať na webové stránky a služby externých stránok, ako sú napríklad stránky a služby našich obchodných partnerov a sociálne siete, nevykonávame kontrolu nad činnosťami tretích strán. Viac informácií o tom, aké externé strany zhromažďujú osobné údaje a ako používajú takéto osobné údaje, nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

 

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uschovávať?

Spoločnosť McCain má internú politiku uchovávania údajov a postupy, ktoré vychádzajú z nasledujúcich kritérií na určenie doby uchovávania osobných údajov v súvislosti s vyššie uvedenými cieľmi:

 • Čas, ktorý uplynul od vašej poslednej interakcie s webovou stránkou spoločnosti McCain.
 • Ukončenie zmluvného vzťahu s pestovateľom, dodávateľom alebo externým poskytovateľom produktov alebo služieb;
 • Ukončenie obdobia stiahnutia výrobku alebo záruky na výrobky alebo služby;
 • Citlivosť osobných údajov;
 • Bezpečnostné údaje;
 • Platné premlčacie lehoty;
 • Prebiehajúce alebo potenciálne súdne konania alebo spory;
 • Regulačná alebo právna povinnosť uchovávať osobné údaje (napríklad na účely účtovníctva alebo v súvislosti so sledovaním CCTV). 


 

Revízie tejto politiky

Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať. Zmenám v týchto pravidlách nemusí nevyhnutne predchádzať upozornenie uverejnené na webových stránkach a odporúčame vám pravidelne kontrolovať zmeny tejto politiky. Ak budete naďalej pokračovať v používaní webovej stránky McCain po uverejnení zmien tejto politiky znamená to, že s týmito zmenami súhlasíte.

 

Konflikty alebo nezrovnalosti medzi politikami

Ak existuje nejaký rozpor alebo nezrovnalosť medzi ustanovením tejto Politiky a ustanovením akejkoľvek inej politiky spoločnosti McCain, na ktorú sa odkazuje v rámci tejto Politiky, táto Politika bude mať prednosť.