Global integritetspolicy

White colour block

Denna integritetspolicy (”policy”) beskriver hur och när McCain Foods Limited, ett företag som är organiserat enligt lagarna i New Brunswick, Kanada, med sitt globala huvudkontor beläget på 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Kanada, och dess dotterbolag (tillsammans och individuellt ”McCain”) samlar in, använder och delar personligt identifierbar information (”personuppgifter”).  Personuppgifter kommer även att innehålla liknande information om en identifierbar juridisk person eller juridisk enhet i den utsträckning som krävs enligt gällande lokala integritetslagar.

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter för att fungera effektivt och ge dig de bästa tjänsterna och användarupplevelserna vi kan, men samlar bara in den mängd som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster. I synnerhet använder vi:

 

 • Tävlingar, nyhetsbrev via e-post, förfrågan och information om lojalitetskortsprogrammetFör att få McCains nyhetsbrev via e-post måste du ange din e-postadress. För att delta i tävlingar eller utlottningar, göra en förfrågan eller delta i ett lojalitetskortsprogram måste du ange ditt fullständiga namn och din e-postadress samt annan tillämplig information. Du kan också bli ombedd att ange information som postadress, telefonnummer, ålder, bostadsområde, familjesammansättning, bakgrund, intressen, uppgifter om sociala medier, profiler och kontaktuppgifter samt information om din användning av våra produkter. När det gäller lojalitetsprogram kan vi även behandla företagsinformation (till exempel marknadssegment eller målkundkrets) och det land som du arbetar från. Du kan också frivilligt lämna annan begränsad information när du gör en förfrågan. Om du deltar i tävlingar eller utlottningar kan vi begära ett foto och en beskrivning av ditt deltagande. I vissa fall kan vi samla in information om köpfrekvens, dock alltid anonymt och aggregerat, för att vi ska kunna bedöma våra marknadsföringsinitiativ.

 

 • Webbplatsinformation – När du besöker vår webbplats (eller portaler för särskilda ändamål) samlar vi automatiskt in din dators IP-adress (internetprotokoll) och annan teknisk information om din dator och webbplatsanvändning, till exempel din webbläsartyp och -version, tidszonsinställning, operativsystem och plattform. När vi genomför utökade marknadsundersökningar kan vi även samla in sidorna du besökte på en McCain-webbplats, länkarna du klickade på, de webbplatser du besökte innan du besökte en McCain-webbplats, e-postmeddelanden från McCain som öppnas, vidarebefordras eller klickas igenom till McCain-webbplatsen osv. Vi använder även cookies från första part och tredje part på våra webbplatser. För mer information, se avsnittet Cookies och annan teknik i denna policy nedan eller läs vår globala cookiepolicy.

 

 • Prenumerationsinformation – När du bestämmer dig för eller blir inbjuden att komma åt en McCain-portal för särskilda ändamål, till exempel en portal för specifika leverantörer, måste du ange ditt fullständiga namn och din postadress och e-postadress. Du kan också bli ombedd att tillhandahålla information som är specifik för den aktuella typen av specialportal, till exempel geolokaliseringsdata som inte är i realtid, resultat och statistik för leverantörskvalitet, fotografier och video samt åsikter. I vissa begränsade fall kan du också bli ombedd att uppge personnummer, skatteregistreringsnummer och liknande.

 

 • Lösenord – När du skapar ett online-konto på en av McCains webbplatser eller portaler, beroende på vad som är tillämpligt, kommer vi att behandla ditt lösenord och, i vissa fall, bearbeta en fråga och ett svar från en lösenordshjälpare.

 

 • CCTV-bilder – När du besöker våra tillverkningsanläggningar och arbetsområden kan vi bearbeta bilder av dig som erhållits genom vår användning av CCTV-övervakningssystem, i enlighet med tillämplig lag.

 

 • Information som samlas in på konton på sociala medier – När du interagerar med dina konton på sociala medier kan vi samla in din e-postadress, ditt Twitter-namn, kontaktinformation som visas på din Facebook-profil osv.

 

 • FoU- och marknadsundersökningsinformation – När vi granskar användningen av våra produkter i hemmet eller i näringslivet eller när vi samarbetar i forskningsprojekt kan vi bearbeta ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, ditt löneintervall, din utbildningsnivå, din arbetsgivare, din åsikt om affärsfrågor eller produkter, antal barn, videofilmade bilder av alla personer och familjemedlemmar som deltar i undersökningen och, i tillämpliga fall, deras familjesituation. När vi behandlar din feedback via vår marknadsundersökning på kontoret, i butiken eller online kan vi behandla dina kontaktuppgifter, intressen och preferenser.

 

 • Lantbruksinformation – Vi behandlar vissa personuppgifter, till exempel namn, kontaktuppgifter, eventuellt information relaterad till odlarens familj eller hans/hennes födelsedag, faktureringsuppgifter, skördestatistik (avkastning, gödningsmedel och vattenanvändning, sortanvändning, frökällor, växtskydd, växtnäring, planteringsdatum, växelbruk, produktionsmetoder, skörd- och leveranstid, fältproduktion och lagringsplatser, kvalitet på råprodukter och förteckning över sjukdomstester för säd och grödor, åkerjordsförhållanden och andra åkermiljöfaktorer), fotografier av fordon, bostäder och individer osv. för att hantera våra relationer med våra odlare. Vi kan samla GPS-koordinater och satellitbilder för att kartlägga våra odlares fält eller lagringsanläggningar samt omgivande naturliga beskaffenheter och byggnader. Vi kan samla in resultat av agronomisk forskning och utveckling från experimentella fältförsök, inklusive skördestatistik, som utförs i samarbete med utbildningsinstitutioner, regeringar och odlare.  När det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samlar vi in nationella registernummer eller personnummer. Vårt avtal med odlare eller leverantörer kan ge ytterligare information.

 

 • Besöksinformation – Vid åtkomst till våra byggnader kan vi samla in ditt namn, dina kontaktuppgifter, din bils registreringsnummer, uppgifter om din identitet osv. av säkerhetsskäl. Vi kan också be dig att lämna ut information om din hälsa (inklusive information om öppna sår, influensa osv.) av livsmedelssäkerhetsskäl.

 

 • Foton och videoklipp – När du deltar i våra interna eller externa evenemang, möten (med regeringstjänstemän, kunder osv.), konferenser osv. kan vi ta foton eller videoklipp av dig som en del av en folkmassa eller som ett porträtt. Vi kan också samla in några av dina personuppgifter, till exempel ditt namn, din e-postadress, dina preferenser eller yrkesmässiga uppgifter. Om du är statstjänsteman kan vi även behandla uppgifter som avslöjar dina politiska åsikter.

 

 • CV/meritförteckning och relevant information för rekrytering – Vi samlar in ditt CV/din meritförteckning och annan relevant information (till exempel ditt foto, de språk du talar, dina utbildningsintyg osv.) för rekryteringsändamål, oavsett om du söker ett fast eller tillfälligt jobb (som anställd, oberoende entreprenör, volontär, agent eller tillfälligt anställd). Av säkerhetsskäl och i enlighet med rättsliga skyldigheter kan vi under specifika och lämpliga omständigheter samla in lokaliseringsuppgifter, om och i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag. Vi kan också be dig att göra psykometriska tester som en del av rekryteringsprocessen och samla in information om aspekter av din personlighet som är relevanta för arbetsplatsen. Om ditt CV är ofullständigt eller oprecist kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare information om din utbildning och arbetsbakgrund, din adress, dina kontaktuppgifter, dina intyg, ditt körkort, ditt kön osv. Vi kan också be dig att förse oss med dina bankuppgifter och ditt kreditkortsnummer om vi behöver betala tillbaka rese- eller boendekostnader som du ådragit dig för att delta i intervjun. I vissa jurisdiktioner kan vi be dig om ditt pass, ditt ID eller utdrag ur ditt kriminalregister, om och i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag. Under intervjun, och i syfte att bättre förstå och engagera våra anställda, kan vi be dig att tillhandahålla information om dina hobbyer, personliga intressen, din familjesammansättning, dina löneförväntningar, din körerfarenhet osv. På McCain värdesätter vi mångfald inom vår arbetskraft. Därför kan vi samla in begränsade mångfaldsattribut om dig endast i syfte att uppmuntra ytterligare mångfald inom vår arbetskraft. Vi kommer inte att be dig om någon information som vi inte får begära enligt gällande lagar. Om du anställs kommer McCains integritetspolicy för anställda att beskriva hanteringen av dina personuppgifter i anställningssammanhang.

 

 • Information om inköp och anskaffning – När du tillhandahåller tjänster till oss (till exempel underhållstjänster, IT-tjänster, konsulttjänster osv.) som tredjepartsleverantör eller säljer produkter till oss samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av tjänsterna eller leveransen av produkterna (och betalning av eventuella relaterade fakturor). Sådana personuppgifter kan inkludera dina kontaktuppgifter, finansiella uppgifter, faktureringsuppgifter, kreditupplysningsinformation, personuppgifter om din personal, certifieringar, körkort, bilregistreringsnummer, säkerhetsuppgifter osv. Vårt kontrakt med specifika leverantörer, försäljare eller entreprenörer kan ge ytterligare information.

 

 • Information om representanter för våra B2B-kunder – I syfte att hantera och utveckla våra kund- och försäljningsrelationer kan vi samla in vissa personuppgifter om representanter för potentiella, nuvarande och tidigare B2B-kunder, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter, jobbfunktion, födelsedag, familjesammansättning, personliga intressen och semesterplaner. För att vi ska kunna uppfylla våra fakturerings- och redovisningsskyldigheter kan vi samla in vissa personuppgifter som rör representanter för nuvarande och tidigare B2B-kunder, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter, jobbfunktion, bankkontonummer och faktureringsuppgifter, skatteregistreringsnummer osv.

 

 • Information om enskilda konsumenter av våra produkter – Vi kan till exempel samla in ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, din fysiska adress, ditt mobiltelefonnummer, föredraget språk, andra preferenser och intressen och de McCain-produkter du konsumerar eller som du är intresserad av.

 

 • Användargenererat innehåll som tas emot via vår närvaro online – Om du lägger upp material (till exempel bilder, videoklipp osv.) eller annan information (till exempel kommentarer) på ett flöde eller en sida på en McCain-webbplats eller på ett flöde eller en sida på ett konto på sociala medier som innehas av McCain, kan vi använda alla personuppgifter som finns i (eller avser) sådant material eller sådan information för de ändamål som anges nedan.

 

 • Information om uppfinnare – När McCain ansöker om patent eller liknande registrerade immateriella rättigheter samlar vi in namn, adresser, kontaktuppgifter och fullständiga CV:n för de personer som uppfann eller utvecklade sådana immateriella rättigheter för McCain. Vi behandlar också personuppgifter i syfte att ta fram och lämna in viss dokumentation (t.ex. Skriftlig försäkran) som kan innehålla ytterligare personuppgifter om dessa individer.

 

 • ID-information – När du utövar dina rättigheter när det gäller vår användning av dina personuppgifter kan vi under vissa omständigheter be om en kopia av ditt ID-kort eller annat bevis på din identitet (till exempel körkort) för att verifiera din identitet.

 

 • Information för att skydda mot allvarliga hot mot hälsan – I händelse av exceptionella, livshotande situationer (till exempel en pandemi) kan vi använda dina personuppgifter (inklusive hälsorelaterade) i proportion till det eftersträvade målet och med lämpliga skyddsåtgärder.

 

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

 

 • Tävlingar, nyhetsbrev via e-post, förfrågningar och information om lojalitetskortsprogrammet som gör det möjligt för oss att vara i kontakt med dig i samband med din förfrågan eller ditt deltagande i McCains nyhetsbrev via e-post eller tävlingar eller utlottningar, för att hantera ditt lojalitetskortsprogram, för att anpassa våra tjänster till dig, meddela dig om specialerbjudanden eller kampanjer som vi tror kan vara av intresse för dig och skicka våra nyhetsbrev eller för att erbjuda dig kundservice och för att övervaka vårt tillhandahållande av kundservice. I vissa fall kan vi använda vissa av dina personuppgifter för externa kommunikationsändamål, till exempel genom att göra ett pressmeddelande om vinnare i tävlingar.

 

 • Webbplatsinformation för att övervaka och administrera tävlingar och utlottningar som du kan delta i och dina förfrågningar, för att analysera trender, användning och aktiviteter med användare på vår webbplats, för att säkerställa dess tekniska kompatibilitet, för att hjälpa oss att skapa webbplatser som bäst passar våra användares intressen och preferenser och för att hjälpa till att identifiera produkter, webbplatsfunktioner, recept, annonser och erbjudanden som kan vara av särskilt intresse för dig (till exempel som en del av en utökad marknadsundersökning). Vi använder också webbplatsinformation för att övervaka och kontrollera säkerheten på vår webbplats och förhindra cybersäkerhetsincidenter samt för att samla in feedback om webbplatsanvändning, erbjuda IT-stöd till onlinebesökare och mäta framgången för våra marknadsföringsinitiativ.

 

 • Prenumerationsinformation för att administrera den specifika relationen, uppfylla avtalsförpliktelser, hantera kvalitetsfrågor, hjälpa till med affärsplanering och utveckling, hjälpa leverantörer eller andra prenumeranter att uppnå mål och administrera incitamentsprogram. I vissa begränsade fall använder vi även personuppgifter för att underlätta fakturering eller i syfte att spåra produkter eller följa myndighetskrav eller avtalskrav.

 

 • Lösenord och fråga och svar från en lösenordshjälpare för att registrera dig online på ett säkert sätt och hjälpa dig att logga in om du glömmer ditt lösenord. Vi ber dig att välja ett lösenord som är unikt för varje konto och att du inte använder känslig information eller finansiell information som en fråga för att återfå lösenord (till exempel dina bankkontouppgifter).

 

 • CCTV-bilder för att upprätthålla en säker miljö för våra medarbetare, besökare, produkter och processer. För mer information om vår användning av CCTV-övervakningssystem, vänligen be om vår CCTV-övervakningspolicy.

 

 • Information som samlas in på konton på sociala medier för att kontakta dig via dina sociala mediekonton, för att svara på dina frågor och bättre samarbeta med våra kunder.

 

 • FoU- och marknadsundersökningsinformation för att utföra marknadsundersökningar, förbättra våra produkter och tjänster, för FoU-ändamål och för att studera och förstå våra konsumenters eller operatörers verksamhet och preferenser.

 

 • Lantbruksinformation för att utföra efterfrågeplanering och förbättra våra produkter och tjänster, för att stödja hållbarhetsbedömningar, för att bearbeta och fullgöra beställningar (inklusive frakt och distribution av råprodukter eller varor), för att betala fakturor, för att hantera våra relationer med odlare, för att optimera arbetsplanering och mottagande på gården, för att möjliggöra förbättrade beslutsprocesser, för att bedöma effekterna av miljöfaktorer på fälten, för att rapportera till innehavare av äganderättigheter till sorter, för att tillhandahålla certifiering av säd- och växtskyddstillsynsmyndigheter, för att stödja transport av säd och råprodukter mellan jurisdiktioner, för att stödja krav på livsmedelssäkerhetsprogram på gården och för register över god jordbrukspraxis.

 

 • Besöksinformation för att uppfylla våra byggnaders säkerhetsskyldigheter, för att identifiera de personer som kommer in i våra lokaler, av livsmedelssäkerhetsskäl och för att stödja råvaruleverantörens livsmedelssäkerhetsskyldigheter.

 

 • Foton och videoklipp och relaterat innehåll för att kommunicera om våra evenemang, möten, konferenser, produkter, partnerskap och andra relationer, på våra webbplatser, via våra konton på sociala medier, via pressmeddelanden och annat material för företagskommunikation och marknadsföring. I vissa fall kan vi be dig att ge oss din e-postadress för att skicka bilder och videoklipp till dig. Vi kan även samla in dina kontaktuppgifter på företaget för att kontakta dig om våra produkter och tjänster, eller, om du är en regeringstjänsteman, så kan vi samla in och använda uppgifter som avslöjar dina politiska åsikter, för att underlätta företagskommunikation, företagsaffärer, rekrytering och engagemang av individer och för offentliga angelägenheter.

 

 • CV/meritförteckning och relevant information för rekrytering för att vi ska kunna rekrytera rätt personer.

 

 • Information om inköp och anskaffning för att upprätta avtalsvillkoren med våra leverantörer, för att betala för våra leverantörers produkter eller tjänster, för att utföra återkallelser och för att begära garantier, för att uppfylla redovisningsskyldigheter som gäller för oss, för att genomföra efterfrågeplanering och i allmänhet för att underlätta relationen med våra leverantörer.

 

 • Information om representanter för våra B2B-kunder för att hantera våra kundrelationer och utveckla vår verksamhet, för att leverera våra produkter och tjänster online eller offline, för att bättre förstå våra kunders behov, för att fakturera våra produkter och tjänster, för bolagsstyrningsändamål och för att uppfylla de redovisningsskyldigheter som gäller för oss.

 

 • Information om enskilda konsumenter av våra produkter för att, om och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, förse enskilda konsumenter av våra produkter med marknadsföringskommunikation som främjar våra produkter och tjänster (eller tjänster från tredje part), för att bättre förstå våra konsumenters behov, för att hantera klagomål på våra produkter och mer allmänt för att förbättra våra relationer med enskilda konsumenter.

 

 • Användargenererat innehåll som tas emot via vår närvaro online för att bättre kunna samarbeta med våra kunder eller enskilda konsumenter av våra produkter, för att interagera med våra kunder och för att hantera klagomål.

 

 • Information om uppfinnare för att ansöka om eller överlåta patent eller liknande registrerade immateriella rättigheter till förmån för McCain.

 

 • Information för att skydda mot allvarliga hot mot hälsan för att vi ska kunna skydda dig och andra individer, såsom kunder eller entreprenörer, och för att hjälpa till att begränsa hotet i allmänhetens intresse.

 

 • ID-information för att hjälpa oss förhindra att obehöriga personer får tillgång till, ändrar eller raderar dina personuppgifter.

 

 • Interna administrativa ändamål för att göra det möjligt för oss att administrera verksamheten, inklusive för revision, dataanalys, hållbar kostnadsfördel, efterlevnad, styrning och juridiska syften, företaget samhällsansvar (CSR), säkerhet, validering av skulder och fordringar samt databasregister.

 

 • Kombinerad information, om och i den utsträckning det tillåts av tillämplig lag, för att bättre förstå dina behov och intressen. I synnerhet kan vi kombinera de personuppgifter som du har lämnat till oss med annan information som vi har samlat in om dig, antingen online eller offline, eller med data som erhållits från andra källor (såsom våra tredje parts annonspartners). På så sätt kan vi ge dig den bästa kundupplevelsen och visa dig annonser eller på annat sätt interagera med dig på sätt som är specifikt anpassade till dina intressen och preferenser. Till exempel, om och i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag:
  • kan vi dela en kryptografisk hash av din e-postadress med en tredje parts annonspartner, till exempel sociala nätverkssajter där du är en registrerad användare (genom att använda hashingprocessen avslöjas inte din e-postadress för tredje part). Om den hashade e-postadressen från oss matchar en hashad e-postadress som den tredje partens annonspartner har, identifierar den tredje parten dig som en del av en grupp individer som våra annonser kan visas för på dess webbplats eller på andra medier; och
  • en tredje parts annonspartner kan förse oss med viss samlad demografisk information om den demografiska grupp som du tillhör, som hämtas från din profil och material hos tredje parts annonspartner.

 

 • Avidentifierad/anonymiserad information för att identifiera trender, hantera vår verksamhet, utveckla statistisk information, förstå hur vi presterar, eller utveckla relevanta produkter, tjänster eller erbjudanden genom att kombinera personuppgifter med annan information enligt förklaringen ovan.

 

Beroende på omständigheterna kan vi även använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 

 • för företagskommunikation och offentliga angelägenheter (inklusive, om nödvändigt, för att utfärda ett offentligt svar på specifika klagomål)
 • för att svara på dina kommentarer och frågor (problemlösning)
 • för att tillhandahålla kundservice (till exempel produktåterkallelser, spårning och svar på produktkvalitetsproblem)
 • för att genomföra sälj- och marknadsundersökningar (till exempel genom enkäter)
 • för att bedriva forskning och utveckling (till exempel genom produktkonceptskorrespondens)
 • för att registrera dig när vi organiserar evenemang
 • om och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, för direkt marknadsföring
 • för att förbättra affärsrelationer
 • för offentliga angelägenheter
 • för att skydda mot och förebygga bedrägeri eller annan brottslig verksamhet, obehöriga transaktioner, fordringar och andra skulder samt hantera riskexponering
 • för att hantera rättsliga tvister
 • för att genomföra företagstransaktioner (inklusive sammanslagningar, förvärv och avyttringar)
 • för att förbättra och förstärka våra produkter och tjänster i allmänhet.

 

Vi kommer inte att använda personuppgifter för några ändamål som är oförenliga med dem som beskrivs i denna policy, såvida du inte ger oss ditt fria och informerade samtycke för ytterligare specifika ändamål.

 

 

Plattformar för sociala medier

Vi kan använda personuppgifter som samlas in i samband med plattformar för sociala medier för marknadsföringsändamål och för att förbättra våra annonseringsaktiviteter.  Dessutom är vi närvarande på olika plattformar för sociala medier och fungerar i vissa situationer som gemensamma personuppgiftsansvariga tillsammans med dessa leverantörer av sociala medier/onlineplattformar.  Detta kan till exempel vara fallet när logotypen för en viss social medieplattform visas på våra webbplatser.

 

För att följa dataskyddslagarna har vi ingått ett så kallat ”avtal för gemensamma personuppgiftsansvariga” med tillämpliga leverantörer av sociala medier/onlineplattformar.  Dessa avtal och ytterligare information om hur leverantörer av sociala medier/onlineplattformar, såsom Facebook och Google, använder personuppgifter (inklusive den rättsliga grund de förlitar sig på och sätt att utöva dina rättigheter mot dessa leverantörer av sociala medier/onlineplattformar) är tillgängliga på begäran till integritetsansvarige på [email protected].

 

 

På vilken grund använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter när

 

 • detta ligger i vårt berättigade intresse. Detta är till exempel fallet när vi samlar in och använder dina personuppgifter för att
  • förbättra våra produkter och vårt tjänsteutbud
  • få bättre förståelse för våra kunder och deras föränderliga behov
  • skräddarsy våra marknadsföringsaktiviteter efter kundernas behov och ambitioner
  • hantera våra leverantörs- och kundrelationer
  • förhindra bedrägeri eller annan brottslig verksamhet och hantera riskexponering.

 

 • Detta är nödvändigt för att
  • uppfylla vårt avtal med dig (till exempel användning av prenumerationsinformation för fullgörande av avtal)
  • uppfylla lagstadgade krav (till exempel när vi måste använda personuppgifter för att följa livsmedelssäkerhetsbestämmelser)
  • skydda vårt företag och följa lagen
  • söka eller bekräfta ditt förhandsgodkännande till att vi behandlar dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kommer vi till exempel att be om ditt förhandsgodkännande innan vi använder dina elektroniska kontaktuppgifter (till exempel e-postadress) för att skicka dig elektronisk kommunikation för att marknadsföra våra produkter eller tjänster.

 

Om vi samlar in dina personuppgifter medan du besöker eller använder någon av McCains webbplatser, appar eller sociala mediesidor, kommer du att anses ha läst och godkänt denna policy om och där ett sådant ansett godkännande är giltigt enligt tillämplig lag.

 

Vi kan komma att samla in vissa av dina personuppgifter när de är tillgängliga från offentliga källor (till exempel dina profiler på sociala medier) under exempelvis vår rekryteringsprocess.

 

 

Vad händer om du inte förser oss med de personuppgifter vi begär eller ber att vi slutar behandla dina personuppgifter?

Kvaliteten på våra tjänster och produkter, liksom vår förmåga att uppfylla våra juridiska och avtalsenliga skyldigheter, är ibland beroende av att McCain har tillgång till och kan använda vissa personuppgifter.

 

Därför, och beroende på omständigheterna, kan kvaliteten på våra produkter eller tjänster påverkas och vi kan komma att bryta mot en eller flera rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter som gäller för oss om du inte förser oss med de personuppgifter vi begär eller om du ber oss att sluta behandla dina personuppgifter. I vissa fall, om vi inte får behandla dina personuppgifter, kan detta leda till att vi måste upphöra med att tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster eller avsluta vår relation med dig.

 

 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Vi varken säljer eller upplåter dina personuppgifter till andra. Vi delar endast personuppgifter med tredje parter som är bundna av villkor som är minst lika restriktiva som denna policy och endast på följande sätt:

 

 • Filialer – Vi kan dela personuppgifter med någon av våra filialer eller dotterbolag, till exempel i syfte att tillhandahålla kundservice, administrera våra tävlingar, utlottningar och lojalitetsprogram eller förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan också dela dina personuppgifter med filialer eller dotterbolag som tillhandahåller delade tjänster inom McCain, till exempel i samband med köp och försäljning av produkter, finansiellt och bokföringsmässigt stöd, registerföring, kundfakturering och insamling, orderhantering, kreditupplysning, hantering av skulder samt utarbetande och rapportering av uppskattningar och resultat. För mer information, vänligen kontakta vår integritetsansvarige på [email protected].

 

 • Tjänsteleverantörer – Vi delar personuppgifter med tredjepartsleverantörer av tjänster relaterade till exempelvis vår webbplats, administrationen av våra tävlingar, utlottningar och lojalitetsprogram, tillhandahållandet av vår kundservice, vår CCTV-övervakning, våra marknadsundersökningar och försäljningar, vår rekrytering, våra FoU-aktiviteter eller våra PR-aktiviteter, IT-system eller programvara, IT-support, dokument- och informationslagring, resor och rörlighet, översättningstjänster och avfallshanteringstjänster. Dessa tjänsteleverantörer har endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra sina funktioner, agerar endast för vår räkning och enligt våra instruktioner och får inte använda dem för andra ändamål än att utföra sådana funktioner. För mer information, vänligen kontakta vår integritetsansvarige på [email protected].

 

 • Kunder – Vi kan dela personuppgifter (till exempel när de samlas in genom portaler för särskilda ändamål) med våra kunder för att hantera spårbarhet och andra lagstadgade eller avtalsenliga krav eller för att underlätta problemlösning.

 

 • Juridiskt – Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till domstolar, brottsbekämpande myndigheter och andra statliga organ om vi anser att detta är i enlighet med eller krävs enligt tillämpliga lagar, bestämmelser eller rättsliga processer. Vi kan också lämna ut personuppgifter till en extern juridisk rådgivare för att hjälpa oss att upprätta och försvara rättsliga anspråk eller för att hjälpa oss med transaktioner (till exempel för att erbjuda hjälp i samband med sammanslagningar, förvärv eller avyttringar) eller till andra tredje parter som också är engagerade i sådana rättsliga frågor (till exempel till motparten i domstolsförfaranden, till juridiska experter, till andra intressenter som är involverade i anspråket osv.).

 

 • Företagsöverföringar – I händelse av omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra alla personuppgifter som vi samlar in till relevant tredje part som är involverad i omorganisationen, sammanslagningen eller försäljningen, med samtycke från registrerade, om och så som det krävs enligt gällande sekretesslagar.

 

 • Tredje parts annonseringspartner – Vi kan dela personuppgifter med tredje parts annonseringspartner som placerar annonser på våra webbplatser, eller andra webbplatser eller medier för att mäta annonsernas effektivitet och för att betjäna dig med annonser och andra produkter och material som bäst uppfyller dina intressen och preferenser. Dessa tredjepartsannonspartner kan också förse oss med viss information om dig eller den demografiska grupp som du tillhör, i vilket fall vi kan kombinera denna information med de personuppgifter som vi redan har samlat in om dig för att bättre förstå dina intressen och preferenser.

 

 • Tredje parts datatjänstleverantörer Vi kan dela personuppgifter med tredje parts datatjänstleverantörer som hjälper oss att segmentera och förstå våra kunder genom att tillhandahålla ytterligare information så att vi kan skicka dig vad vi tror kommer att vara de mest relevanta, riktade och fördelaktiga produkterbjudandena och annonserna.

 

 • Med ditt samtycke – Vi kan också dela personuppgifter med andra tredje parter med förbehåll för ditt förhandsgodkännande.

 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse enligt gällande lag.

 

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Trots våra skyddsåtgärder kan vi inte garantera säkerheten för den information som överförs till oss via internet. När vi har fått din information kommer vi att upprätthålla rimliga skyddsåtgärder för att skydda den.

 

 

Var lagras dina personuppgifter?

McCain verkar globalt och dina personuppgifter kan lagras och behandlas av McCain eller dess tjänsteleverantörer i flera jurisdiktioner, inklusive utanför din hemjurisdiktion.

 

McCain lagrar personuppgifter på våra anläggningar i Florenceville, New Brunswick, Kanada och/eller lagrar personuppgifter på våra lokala eller regionala kontor.

 

McCain har riktlinjer och förfaranden för att säkerställa att vi följer alla tillämpliga lagar i händelse av en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller tillgång till dina personuppgifter.

 

I händelse av att vi överför personuppgifter internationellt kommer vi endast att göra det i enlighet med tillämplig lag, och vi kommer att kräva att det finns en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna och att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats.

 

Personuppgifter kan överföras från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES, särskilt Kanada och USA. I sådana fall kommer vi att kräva att följande skyddsåtgärder iakttas:

 

 • Lagarna i det land till vilket personuppgifter överförs säkerställer en adekvat dataskyddsnivå enligt artikel 45.1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). För Kanada finns beslutet om adekvat skyddsnivå här eller
 • Överföringen omfattas av dataskyddsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen enligt artikel 46.2 c) eller d) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Mer information om dessa dataskyddsklausuler finns här eller
 • Andra tillämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

 

För mer information om skyddsåtgärderna i samband med överföring av personuppgifter utanför EES, vänligen kontakta vår integritetsansvarige på [email protected].

 

 

Dina rättigheter

Beroende på och med förbehåll för tillämpliga lagar har du vissa rättigheter avseende de personuppgifter som vi har om dig. Dessa rättigheter kan omfatta följande:

 

 • Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätten att under vissa omständigheter blockera eller undertrycka ytterligare användning av dina personuppgifter.
 • Rätten att begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig om informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända mot vissa typer av behandling.
 • Rätten att under vissa omständigheter begära radering eller borttagning av dina personuppgifter.
 • Rätten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd (till exempel i Europa, i det EU-land där du har din vanliga vistelseort) om hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter.
 • Om vår behandling av dina personuppgifter baseras specifikt på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
 • Rätten att, under vissa omständigheter, få från oss de personuppgifter som vi har om dig i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form så att du kan återanvända dem för dina egna ändamål över olika tjänster.

 

Dessa rättigheter kan utövas genom att kontakta vår integritetsansvarige på [email protected]. Observera dock att vi, om och i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag, kan behöva behålla eller fortsätta att behandla viss information, till exempel för juridiska eller administrativa ändamål (till exempel bokföring).

 

För alla förfrågningar som anges ovan, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande med ”begäran om datasekretess” i ämnesraden och inkludera en kopia av ditt ID-kort eller annat bevis på din identitet (till exempel körkort) för att hjälpa oss att förhindra obehöriga personer från att komma åt, ändra eller radera dina personuppgifter.

 

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och alltid inom de tidsramar som anges i tillämplig lag.

 

 

Din rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring).

 

Denna rätt kan utövas genom att kontakta vår integritetsansvarige på [email protected] eller kan utövas på andra elektroniska sätt, till exempel via en länk för att avsluta prenumerationer per e-post.

 

 

Barn

Viktig anmärkning till barn

Innan du uppger ditt namn, din adress, din e-postadress eller annan information till någon på internet, se till att fråga dina föräldrar om det är okej.

 

Viktig anmärkning till föräldrar

Även om vissa delar av webbplatsen kan verka riktade till barn under 13 år, är barn under 13 år endast tillåtna att delta i tävlingar eller utlottningar och att dela personuppgifter med oss med tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare. När du kommunicerar med oss via e-post, för att delta i tävlingar eller kampanjer eller för att få nyhetsbrev, kommer ditt barn att bli ombett att endast ange e-postadressen till sin förälder eller vårdnadshavare. Ett barn som enligt gällande lokala lagar inte har laglig behörighet att ge samtycke till behandling av sina personuppgifter måste söka tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare innan det delar några av sina personuppgifter med oss. Om vi upptäcker eller rimligen tror att ett barns personuppgifter har samlats in på ett sätt som är oförenligt med denna policy, kommer vi omedelbart att försöka verifiera att barnets förälder eller vårdnadshavare har gett tillstånd, eller i annat fall radera personuppgifterna.

 

 

Cookies och annan teknik

Cookies och annan liknande teknik används när du besöker våra webbplatser. För mer information om cookies och annan liknande teknik som används när du besöker våra webbplatser, vänligen läs cookie-informationsmeddelandet som finns tillgängligt på den relevanta McCain-webbplatsen eller läs vår globala cookiepolicy.

 

 

Externa länkar

Denna policy gäller inte för insamling, behandling och användning av personuppgifter av företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för personer som vi inte har anställt eller hanterar (”Externa parter”). Även om vissa av våra webbplatser kan länka till externa parters webbplatser och tjänster, såsom våra affärspartners och sociala medieföretag, utövar vi inte kontroll över externa parters aktiviteter. För mer information om vilka personuppgifter externa parter samlar in och hur de använder sådana personuppgifter, se deras integritetspolicy.

 

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

McCain har interna lagringspolicyer och -procedurer som bygger på följande kriterier för att fastställa lagringsperioderna för personuppgifter i samband med ovannämnda ändamål:

 

 • tid som förflutit sedan din senaste interaktion med en McCain-webbplats
 • slut på avtalsförhållandet med en odlare, en leverantör eller en tredje part som tillhandahåller produkter eller tjänster
 • slut på en återkallelseperiod för en produkt eller för en garanti på produkter eller tjänster
 • personuppgifternas känslighet
 • säkerhetsaspekter
 • tillämpliga preskriptionstider
 • pågående eller potentiell tvist
 • reglerad eller lagstadgad skyldighet att lagra personuppgifter (till exempel för redovisningsändamål eller i samband med CCTV-övervakning).

 

 

Revideringar av policyn

Vi kan emellanåt uppdatera denna policy. Ändringar i denna policy kommer inte nödvändigtvis att föregås av ett meddelande som publiceras på webbplatsen, och vi uppmuntrar dig att regelbundet kontrollera policyn för ändringar. Din fortsatta användning av McCains webbplats efter publicering av ändringar i policyn innebär att du accepterar dessa ändringar.

 

 

Avvikelser eller inkonsekvenser mellan policyer

Om det finns någon avvikelse eller inkonsekvens mellan en bestämmelse i denna policy och en bestämmelse i någon annan McCain-policy som det hänvisas till i denna policy, kommer denna policy att gälla.