McCain Aankooporders - Versie van nov 2021

Block white colour

Deze algemene voorwaarden gelden, zoals verder beschreven in Sectie 1 (f), voor alle aankooporders of andere besteldocumenten (“aankooporder”) tussen de koper en de verkoper (zoals beschreven in de aankooporder) (de “partijen”) voor de aankoop van producten voor menselijke consumptie, goederen, materialen, uitrusting, software, en/of alle bij te voegen bijbehorende documenten (elk een “goed”) en diensten, inclusief ontwerpdiensten (de “diensten”) zoals beschreven in de aankooporder en elk onderdeel of elke component ervan en die erin is geïntegreerd (samen “deliverables”).
 
1. AANKOOPORDER
a. Totstandkoming. De aankooporder moet alle vereiste deliverables beschrijven. De aankooporder wordt door de koper schriftelijk opgesteld en verstuurd per fax, elektronisch of op een andere manier, naargelang de omstandigheden en wordt door de leverancier schriftelijk bevestigd per fax, elektronisch of op een andere manier, volgens de aanwijzingen van de koper. De aankooporder wordt als bindend beschouwd op het ogenblik dat zich het voordoet: (i) 5 dagen na de opstelling (tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk wordt geweigerd); of de (ii) schriftelijke bevestiging per fax, elektronisch of op een andere manier, volgens de aanwijzingen van de koper. De bevestiging van de aankooporder door de leverancier impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de aankooporder en deze algemene voorwaarden door de leverancier.

b. Wijzigingen. De koper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan, afleidingen te maken uit en toevoegingen aan te brengen aan de bestelde deliverables. Als dergelijke wijzigingen, afleidingen en/of toevoegingen resulteren in een belangrijke wijziging van de waarde van de aankooporder zullen de partijen een te onderhandelen wijziging aanbrengen aan de prijs op de aankooporder. Om geldig en bindend te zijn, moet de wijziging, afleiding en/of toevoeging aan de voorwaarden van de aankooporder schriftelijk worden opgesteld en door de partijen worden goedgekeurd. Goedkeuring van tekeningen, stalen of andere voorstellen door de koper impliceert geen goedkeuring van afwijkingen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

c. Beëindiging wegens tekortkoming. De koper kan de aankooporder geheel of gedeeltelijk beëindigen met onmiddellijk ingang en zonder compensatie vanwege elke tekortkoming van de leverancier, inclusief maar niet beperkt tot laattijdige levering. Als de koper de aankooporder geheel of gedeeltelijk beëindigt vanwege een tekortkoming van de leverancier, mag de koper, aan de voorwaarden en op de manier die hij geschikt acht, gelijkaardige deliverables aankopen bij een andere partij en dient de leverancier de koper te betalen en te compenseren voor het eventuele verlies en schade die eruit voortvloeit, inclusief maar niet beperkt tot voorschotten en bijkomende kosten voor de aankoop van gelijkaardige deliverables.

d. Beëindiging of opschorting wegens omstandigheden. De koper kan een bindend aankooporder geheel of gedeeltelijk beëindigen wegens omstandigheden via schriftelijke kennisgeving aan de leverancier. Na deze beëindiging zullen de koper en de leverancier redelijke beëindigingskosten overeenkomen met betrekking tot vooraf betaalde, niet annuleerbare onkosten. De koper kan een aankooporder geheel of gedeeltelijk opschorten wegens omstandigheden via schriftelijke kennisgeving aan de leverancier. De leverancier stemt ermee in dat de compensatie voor de opschorting beperkt zal zijn tot de direct betaalde kosten voor materialen en werkuren met betrekking tot deze opschorting, zonder winstmarge.

e. Beëindiging/annulatie wegens financieel onvermogen. Als de leverancier of een van zijn materiaalleveranciers of onderaannemers failliet werd verklaard, in staat van vereffening is, zijn activiteiten heeft gestaakt, het voorwerp is van een vonnis of een preventieve gerechtelijke betalingsregeling, zijn commerciële activiteiten werden opgeschort, of zich in een gelijkaardige situatie bevindt die het gevolg is van een gelijkaardige procedure in de wet- en regelgeving van de leverancier, vóór alle deliverables van het aankooporder zijn geleverd, kan de koper de aankooporder beëindigen en een schadevergoeding eisen.

f. Toepasselijke voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor de aankooporder en elke specifieke overeenkomst of masterovereenkomst waaronder de aankooporder wordt aangegaan, tenzij dergelijke bijkomende algemene voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten in het kader van een dergelijke overeenkomst of masterovereenkomst. De algemene voorwaarden van de leverancier die op welke manier ook worden ingeroepen of waarnaar wordt verwezen, zullen echter niet van toepassing zijn op de aankooporder, de specifieke overeenkomst of masterovereenkomst tussen koper en leverancier en worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. In geval van tegenstrijdige bepalingen geldt de volgende interpretatie voor zover dit noodzakelijk is om de tegenstrijdigheid op te lossen: (i) voorwaarden op de voorzijde van de aankooporder; (ii) specifieke overeenkomst of masterovereenkomst; en (iii) deze algemene voorwaarden.

2. PRIJS/FACTUUR/BETALING
a. Prijzen. De leverancier zal de deliverables leveren tegen de prijs (prijzen) die in de aankooporder is (zijn) bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen in de aankooporder vast, onveranderlijk en inclusief alle taksen, heffingen, commissies, lasten en kosten voor verpakking en levering in overeenstemming met de vermelde Incoterms (International Chamber of Commerce).

b. Betaling. De koper zal het gepaste, onbetwiste bedrag dat de leverancier voor de deliverables factureert, betalen met een bankoverschrijving binnen de 60 dagen na de factuurdatum. Bedragen die de koper aan de leverancier verschuldigd is, mogen door de koper worden verrekend met bedragen die de leverancier en/of een van zijn dochterondernemingen aan de koper en/of een van zijn dochterondernemingen verschuldigd is. De intrest op achterstallige vorderingen bedraagt 2% per jaar.

3. GOEDEREN
a. Specificaties. De leverancier verklaart en garandeert (i) dat de goederen nieuw zijn, vrij van alle verborgen of zichtbare gebreken en vrij van alle retentierechten, vorderingen en lasten; (ii) de diensten op een degelijke en vakbekwame wijze zullen worden geleverd en voldoen aan de hoogste industriestandaarden; en (iii) dat de deliverables in alle opzichten aan alle specificaties zullen voldoen: (i) die door de koper van tijd tot tijd worden verstrekt; (ii) die in de aankooporder zijn beschreven; (iii) die door verwijzing zijn opgenomen en gewoonlijk met de order worden versterkt; en (iv) in elke toepasselijke Kopersgids van de leverancier (gezamenlijk, de “specificaties”). De koper kan eisen dat de leverancier een specificatieformulier voor grondstoffen invult dat door de koper moet worden goedgekeurd vooraleer de levering plaatsvindt. De leverancier garandeert dat de deliverables van verhandelbare kwaliteit zullen zijn en blijven, en geschikt voor het doel van de koper en het gebruik waarvan de leverancier bevestigt op de hoogte te zijn.

b. Regelgeving. De leverancier verklaart en garandeert dat de deliverables en de toepasselijke verpakking aan alle toepasselijke wetten, reglementeringen, codes en standaarden van het land van productie en van bestemming van de deliverables voldoen.

c. Volledigheid. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, worden elementen van deliverables die niet in de aankooporder zijn gespecificeerd, maar die noodzakelijk zijn voor het correcte, veilige en efficiënte gebruik, werking, constructie of onderhoud van de deliverables en voor de vervulling van de garanties van de leverancier, geacht inbegrepen te zijn in de aankooporder en zullen ze door de leverancier zonder extra kost voor de koper worden geleverd en/of uitgevoerd.

d. Intellectueel eigendom. De leverancier garandeert uitdrukkelijk dat hij, waar van toepassing, en met de voorafgaande toestemming van de koper, over een geldige en aanvaardbare licentie beschikt met een recht van het in sublicentie geven van de deliverables. De leverancier garandeert tevens dat de levering van de deliverables en het gebruik, de verkoop, de toepassing, het onderhoud en/of het in sublicentie geven ervan door de koper niet zal resulteren in of aanleiding geven tot een inbreuk op of misbruik van een recht, octrooi, auteursrecht, handelsmerk, ontwerp, handelsgeheim, eigendomsrechten of licentie en dat hij deze garantie zal verkrijgen van zijn subleveranciers (een persoon of entiteit, verschillend van de leverancier, die een contract heeft met de leverancier voor de levering van het geheel of een gedeelte van de deliverables).

e. Overdracht van eigendom en risico. Het eigendomsrecht van de deliverables die onder de aankooporder worden geleverd en het bijbehorende risico gaan over naar de koper in overeenstemming met de toepasselijke Incoterms.

4. LEVERING
a. Voorwaarden. De leverancier garandeert en zal ervoor zorgen dat de deliverables worden geleverd zoals van toepassing op de overeengekomen tijd en plaats, in de overeengekomen volumes en/of hoeveelheden, in aangepaste verpakking, in overeenstemming met de aankooporder en met alle specificaties, policies en vereisten van de koper (inclusief een eventuele leveranciersgids) en de provinciale, staats-, nationale en/of internationale wettelijke vereisten. De laatste versie van Incoterms (International Chamber of Commerce) is van toepassing op de levering van goederen. Tenzij anders vermeld in de aankooporder worden de goederen, alle kosten inbegrepen (DDP - Delivered Duty Paid), afgeleverd op de in de aankooporder bepaalde plaats van levering.

b. Leveringstermijn. Tijd is van essentieel belang met betrekking tot de deliverables. In geval van vertraging heeft de koper het recht om de aankooporder geheel of gedeeltelijk te annuleren, of voorzetting van de prestatie te eisen van de leverancier, in beide gevallen onverminderd de rechten van de koper om een schadevergoeding te eisen en andere overige beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

c. Voorziene vertraging. Zonder vertraging te rechtvaardigen en onverminderd de rechten van de koper, zal de leverancier de koper onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen op het ogenblik dat er een vertraging wordt voorzien, en onmiddellijk een voorstel indienen met de maatregelen die de leverancier zal treffen zonder kosten voor de koper om de overeengekomen leveringstermijn te handhaven. In geval van vertraging in de levering van grondstoffen voor de productie van voedingsmiddelen, heeft de koper het recht om deze grondstoffen bij een andere partij aan te kopen en zal de leverancier alle eventuele kosten en prijsverschillen betalen.

d. Afhandeling. De leverancier zal de productie en de levering van de deliverables snel afhandelen in zijn organisatie en ervoor zorgen dat dit ook bij zijn subleveranciers gebeurt. De koper behoudt zich het recht voor om de sites van de leverancier en zijn subleveranciers op elk moment te betreden.

e. Verpakking. De deliverables zullen worden geleverd in een aangepaste verpakking die geschikt is voor de vereiste vervoerswijze, behandeling en opslag van de deliverables.

5. PRESTATIES
a. Compliance. De leverancier garandeert dat hij - en zorgt ervoor dat zijn subleveranciers - op elk moment tijdens de uitvoering van de aankooporder, inclusief tijdens de fabricage, zal/zullen voldoen aan vereisten van de aankooporder, deze algemene voorwaarden, alle specificaties, policies en vereisten van de koper (inclusief elke toepasselijke leveranciersgids) en de provinciale, staats-, nationale en/of internationale wettelijke vereisten.

b. Moderne Slavernij. De Verkoper verklaart en garandeert dat: (i) hij zich niet, en niet zal, bezighouden met enige activiteit die leidt tot, of gebruik maakt van, Moderne Slavernij (zoals hieronder gedefinieerd) bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins; en (ii) hij zijn praktijken en die van zijn gelieerde ondernemingen onderzocht heeft en ervan overtuigd is dat er geen activiteiten zijn die leiden tot, of gebruik maken van, Moderne Slavernij, waar dan ook in zijn bedrijf en bij gelieerde ondernemingen, operaties of toeleveringsketens. De Verkoper moet, na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe van de Koper, de Koper voorzien van alle informatie die redelijkerwijs door de Koper wordt gevraagd om de Koper te helpen voldoen aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake Moderne Slavernij. De Verkoper stemt ermee in dat de Koper alle redelijke maatregelen kan nemen om de naleving door de Verkoper van zijn verplichtingen onder deze clausule te controleren, beoordelen, auditeren en verifiëren. Indien de Verkoper of een gelieerde onderneming een deel van dit artikel 5(b) schendt, of de Koper redelijkerwijs vermoed dat een schending plaatsvindt, kan de Koper, onverminderd enig ander rechtsmiddel dat de Koper heeft, deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen partijen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Verkoper direct beëindigen. "Moderne slavernij" omvat onder andere alle activiteiten, praktijken of gedragingen die een overtreding vormen met betrekking tot slavernij, dwangarbeid, onvrijwillige dienstbaarheid, schuldslavernij, mensenhandel en elke andere op slavernij lijkende uitbuiting zoals verboden onder alle toepasselijke anti-slavernij en mensenhandel wetgeving, statuten, voorschriften en codes, zoals van tijd tot tijd van toepassing.

c. Licenties en vergunningen. De leverancier zal tijdig alle licenties en vergunningen verkrijgen die vereist zijn in het land van verzending, herkomst, doorvoer en bestemming voor de uitvoering van de aankooporder.

d. Inspecties en testen. De leverancier zal op zijn kosten de kwaliteit van de materialen en de productieprocessen zorgvuldig controleren en testen tijdens de productie van de goederen. De koper heeft het recht om zijn kosten op elk moment te testen en inspecties uit te voeren op zijn site, op de site van de leverancier of op een andere plaats. Tenzij de koper testen uitvoert op zijn site of een aanvaardbare reden heeft om aan te nemen dat de leverancier niet-conforme deliverables heeft geleverd of zal leveren, zal de koper de leverancier drie dagen vooraf in kennis stellen van inspecties of testen. Als de door de koper uitgevoerde inspecties en testen bewijzen dat de deliverables niet aan de hierin beschreven eisen voldoen, zal de leverancier alle kosten in verband met de inspecties en testen op zich nemen.

e. Acceptatie. Als de deliverables niet voldoen aan de specificaties of de hierin beschreven voorwaarden, kan de koper, zonder kosten, kiezen uit: (i) correctie van de niet-conformiteit door de leverancier; (ii) vervanging van de deliverables door de leverancier; (iii) vervanging van de deliverables door gelijkwaardige deliverables die overeenstemmen met de specificaties; en (iv) teruggave van de deliverables aan de leverancier voor rekening en op risico van de leverancier en gehele of gedeeltelijke annulatie van de aankooporder, dit alles onverminderd de andere hierin vermelde en wettelijke rechten van de koper om een schadevergoeding te eisen en andere overige beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Betaling, gebruik of verkoop van de deliverables impliceert geen acceptatie van de betrokken deliverables door de koper.

f. Garantie voor de deliverables. De leverancier garandeert dat alle deliverables volledig in overeenstemming zijn met de hierin vermelde eisen, inclusief zoals beschreven in sectie 5 (a), voor een periode van 2 jaar na de acceptatiedatum of de datum van ingebruikstelling, welke het laatst voorkomt. In geval van inbreuk op deze garantie op welk ogenblik ook tijdens deze periode zal de leverancier na kennisgeving door de koper (i) alle betrokken goederen onmiddellijk herstellen of vervangen, of; (ii) alle betrokken diensten onmiddellijk opnieuw uitvoeren. Voor herstelde of vervangen onderdelen van goederen geldt een bijkomende garantieperiode van 2 jaar, te rekenen vanaf de herstellings- of vervangingsdatum. Voor opnieuw verstrekte diensten geldt een bijkomende garantieperiode van 12 maanden. De garantieperiode voor de deliverables wordt verlengd met de termijn waarin de deliverables niet werkten of waarmee de ingebruikneming werd vertraagd. Als de leverancier zijn garantieverplichtingen niet nakomt, heeft de koper, mits kennisgeving aan de leverancier, het recht om, op kosten van de leverancier, de herstellingswerken zelf uit te voeren of door een derde partij te laten uitvoeren, zonder afstand te doen van de garantieverplichtingen van de leverancier en onverminderd het recht van de koper om een schadevergoeding te eisen en andere overige beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

g. Garantie voor goederen voor menselijke consumptie. Naast de in sectie 5 (e) vermelde garantie garandeert de leverancier dat de goederen geschikt zijn voor menselijke consumptie en, in geval van een inbreuk op deze garantie, op voorwaarde dat dit (i) haalbaar is; (ii) wenselijk is, uitsluitend volgens het oordeel van de koper; en (iii) toegelaten volgens de toepasselijke reglementering, zal de leverancier onmiddellijk op eigen kosten en tot volledige tevredenheid van de koper de noodzakelijke herstelmaatregelen treffen. Als de leverancier zijn garantieverplichtingen niet nakomt, heeft de koper, mits kennisgeving aan de leverancier, het recht om, op kosten van de leverancier, de werkzaamheden zelf uit te voeren of ze door een derde partij te laten uitvoeren om de goederen geschikt te maken voor menselijke consumptie, zonder afstand te doen van de garantieverplichtingen van de leverancier en onverminderd het recht van de koper om een schadevergoeding te eisen en andere overige beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Als herstelmaatregelen om welke reden ook niet geschikt zijn, zal de leverancier de goederen opnieuw leveren of, uitsluitend naar keuze van de koper, alle toepasselijke bedragen terugbetalen. De leverancier is als enige en exclusief aansprakelijk voor de verwijdering van de goederen en alle bijbehorende schade, inclusief opslag-, verzendings- en vertragingskosten, en alle schade die een derde partij eventueel heeft geleden als gevolg van de verwijdering van de goederen.

h. Milieuvervuiling. De leverancier zal de koper onmiddellijk in kennis stellen van eventuele lekken of andere milieu-incidenten en zal onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om eventuele milieuschade als gevolg van een dergelijk incident op te ruimen, te isoleren of te voorkomen.

6. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING De leverancier zal de aankooporder noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen of een gedeelte van de deliverables uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. Als de koper instemt met enige uitbesteding, zal deze toestemming de leverancier niet ontheffen van de verplichtingen of plichten onder de aankooporder en is deze instemming onderworpen aan het voldoen van de leverancier aan alle verplichtingen en plichten en aan de rechten van de koper onder de aankooporder. De leverancier garandeert dat hij (i) ervoor zal zorgen dat alle toepasselijke rechten en verplichtingen (inclusief deze specifiek beschreven in de secties 3 (d), 4 (a), 4 (d), 5 (a), 5 (f) en 7 (a)-(f) zullen gelden voor al zijn subleveranciers; (ii) deze verplichtingen zal beheren voor de koper; en (iii) op verzoek van de koper het bewijs van deze overeenkomsten zal leveren.

7. ALGEMEEN
a. Algemene aansprakelijkheid en schadeloosstelling. De leverancier is tegenover de koper aansprakelijk en vrijwaart de koper en zijn dochterondernemingen en hun directeurs, leidinggevenden, medewerkers, functionarissen en onderaannemers, en stelt hen schadeloos voor alle feitelijke of mogelijke schade, verlies, persoonlijke verwonding (inclusief overlijden), uitgaven, kosten, boetes, claims, inclusief redelijke gerechts- en geschillenkosten, opgelopen door of opgelegd aan de koper en zijn dochterondernemingen en hun directeurs, leidinggevenden, medewerkers, functionarissen en onderaannemers, als gevolg van of in verband met de aankooporder, de uitvoering ervan en het gebruik en/of de verkoop van de deliverables van de leverancier door de koper, zijn dochterondernemingen of een derde partij, inclusief degene die het gevolg zijn van een inbreuk op een garantie en op sectie 5 en 6, tenzij een dergelijke schade, verlies, persoonlijke verwonding, uitgave, kost, boete of claim werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de koper en/of zijn dochterondernemingen. Onverminderd een eventuele andere toepasselijke bepaling of wet, zijn noch de koper, noch zijn dochterondernemingen tegenover de leverancier of zijn subleveranciers aansprakelijk voor winstderving of voor elke indirecte, gevolg-, speciale schade of schadevergoedingen met een boetekarakter die direct of indirect het gevolg zijn van een fundamentele of andere inbreuk op deze algemene voorwaarden of de aankooporder, of van onrechtmatige handelingen of nalatigheden, ongeacht of de koper of zijn dochterondernemingen op de hoogte werden gebracht van dergelijke inbreuken, handelingen of nalatigheden.

b. Verzekering. De leverancier zal ervoor zorgen dat zijn subleveranciers, elk op hun eigen kosten, verzekeringspolissen in stand houden en afsluiten die volgens het redelijke oordeel van de koper geschikt zijn om de risico's tijdens en na de uitvoering van de aankooporder en met betrekking tot alle deliverables te dekken (inclusief productaansprakelijkheid, algemene aansprakelijkheid en milieuschade). Op verzoek van de koper zal de leverancier de noodzakelijke verzekeringsbewijzen voorleggen en de koper op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

c. Intellectuele eigendomsrechten. De leverancier heeft niet het recht om gebruik te maken van of te verwijzen naar een handelsmerk, handelsnaam, octrooi, ontwerp, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van de koper of zijn dochterondernemingen, tenzij hij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper heeft verkregen.

d. Licentie voor ontwikkelingen. Voor zover de koper niet over intellectuele eigendomsrechten en knowhow beschikt met betrekking tot de door de leverancier of zijn subleverancier geleverde deliverables onder de aankooporder, zal de leverancier de koper en zijn dochterondernemingen een eeuwigdurende, wereldwijde en niet-exclusieve licentie toekennen voor het gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten en knowhow tijdens zijn bedrijfsvoering en ervoor zorgen dat zijn subleveranciers dit eveneens doen.

e. Vertrouwelijkheid. Alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot specificaties, tekeningen, schetsen, gegevens of andere documentatie die door de partijen wordt gedeeld in het kader van de aankooporder, zal als vertrouwelijke informatie van de betrokken partij worden beschouwd. Deze aankooporder en de als vertrouwelijk aangemerkte informatie of in vertrouwelijke omstandigheden onthulde informatie, zullen als vertrouwelijke informatie worden behandeld. Vertrouwelijke informatie mag voor geen ander doel worden gebruikt dan de uitvoering van de aankooporder, wordt alleen meegedeeld en verstrekt aan de medewerkers van de leverancier of de subleverancier die deze informatie moeten kennen en zal niet verder worden onthuld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.

f. Privacy. De leverancier zal in alle opzichten voldoen aan het privacybeleid en de veiligheidsvereisten zoals beschreven op de website van de koper, of zoals op verzoek van de koper ter beschikking gesteld, en dat hierin is opgenomen en deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

g. Overmacht. Geen enkele partij kan tegenover de andere partij aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van een voorwaarde van de aankooporder als de uitvoering ervan werd vertraagd, verstoord of verhinderd door een gebeurtenis die redelijkerwijze niet kan worden voorzien en waarover de betrokken partij geen controle heeft, op voorwaarde dat de leverancier niet al eerder in gebreke is gebleven inzake de verplichtingen onder de aankooporder die werden vertraagd, verstoord of verhinderd. Louter het feit van laattijdige levering van materialen, sociale onrust of onbeschikbaarheid van nutsvoorzieningen voor de leverancier of subleveranciers zal niet als overmacht worden beschouwd. Als een toestand van overmacht meer dan 30 dagen aanhoudt, heeft de koper het recht om de aankooporder met een schriftelijke kennisgeving te beëindigen.

h. Afdwingbaarheid. Als (a) een of meer bepalingen van deze voorwaarden of de aankooporder om welke reden ook nietig of ongeldig zouden worden, zal dit geen invloed hebben op de andere bepalingen. De partijen komen overeen om de nietige of ongeldige bepaling(en) te vervangen door een doeltreffende en geldige regeling die het door de nietige of ongeldige bepaling(en) beoogde doel (zoals aangetoond door de formulering van deze voorwaarden) zo dicht mogelijk benadert.

i. Afstand van rechten. Het feit dat een partij nalaat om de strikte naleving van haar verplichtingen onder deze overeenkomst te eisen van de andere partij heeft geenszins invloed op haar navolgende recht om een verplichting af te dwingen en zal geen afstandsverklaring vormen door beide partijen van inbreuken die als een afstand van een vorige of latere inbreuk kunnen worden beschouwd. Geen enkele afstand van recht heeft effect tenzij het specifiek, onherroepelijk en schriftelijk werd opgesteld.

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING / GESCHILLEN
a. Toepasselijke wetgeving. Elke wettelijke relatie tussen koper en leverancier wordt geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van het land en de staat of provincie waar de onderneming van de koper werd opgericht (het “lokale rechtsgebied”). Het Verdrag der Verenigde Naties, opgesteld te Wenen op 11 april 1980, inzake internationale koopovereenkomsten is niet van toepassing.

b. Geschillen. Geschillen die voortvloeien uit de aankooporder worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het lokale rechtsgebied. Wanneer een geschil nog niet is opgelost, wordt geen van de partijen vrijgesteld van het nakomen van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, met uitzondering van de verplichtingen waarop het geschil direct betrekking heeft.