McCain – Websitevoorwaarden

White colour block

Welkom op deze website van McCain! 

We hebben onze websites ontworpen om ze voor u zo nuttig, informatief en boeiend mogelijk te maken. We hopen dat we daarin geslaagd zijn — en we hopen dat u ons laat weten hoe we ze nog kunnen verbeteren. 

In ruil vragen we u om de onderstaande voorwaarden (de "Voorwaarden") na te leven. Gelieve ze zorgvuldig te lezen, want door gebruik te maken van de (hieronder gedefinieerde) Website gaat u ermee akkoord zonder voorwaarden vooraf. Gelieve de Website niet te gebruiken als u er niet mee instemt. 

Om u te helpen deze Voorwaarden te lezen: 

 • "McCain", "wij", "we", "ons" of "onze" verwijst naar McCain Foods Limited en zijn filialen; en
 • "u" of "uw" verwijst naar de persoon die zich toegang verschaft tot de Website. 

 

Beperkte licentie 

McCain kent u een beperkte licentie toe om de Website te gebruiken die beheerst wordt door deze Voorwaarden. Deze beperkte licentie wordt enkel aan u verstrekt, kosteloos en voor de hele wereld, en is, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, intrekbaar en/of kan worden herzien door McCain, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, bijvoorbeeld wanneer wij menen dat u een of meer van deze Voorwaarden heeft geschonden. 

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders bepaald, gaat u ermee akkoord geen content, informatie of materiaal (gezamenlijk de "Content") te hergebruiken van www.mccain.com of van om het even welke andere website die wordt beheerd door McCain (afzonderlijk of gezamenlijk de "Website") en van iedere website waarop deze Voorwaarden worden weergegeven of waaraan ze zijn gekoppeld. 

In het bijzonder gaat u ermee akkoord niets respectievelijk naar of van de Website te kopiëren, te verspreiden, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen of door te sturen, tenzij u eerst onze schriftelijke toestemming ontvangt, met uitzondering van de beperkte licentie en de gevallen die hieronder worden omschreven. Als bezoeker van de website kent McCain u een beperkte licentie toe om de Content en de onderliggende HTML-tekst, geluidsfragmenten, filmpjes en ander materiaal dat voor u beschikbaar is op de Website uitsluitend voor persoonlijke, informatieve, niet-verboden en niet-commerciële doeleinden op uw computer weer te geven, af te drukken, te downloaden en te gebruiken, op voorwaarde dat: 

 • u deze Content niet wijzigt of verkeerd voorstelt;
 • u, naargelang het geval, de bijbehorende auteursrechtenverklaring, het handelsmerk of andere eigendomsverklaringen (inclusief een verklaring dat voor de kopie in kwestie een beperkte licentie vereist is) bij elke kopie van deze Content voegt en toont, en ze niet verwijdert of wijzigt.  


U mag de Content van de Website niet verspreiden, publiceren, doorsturen, hergebruiken, op het internet opnieuw publiceren of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, geluidsfragmenten, filmpjes en ander materiaal dat voor u beschikbaar wordt gemaakt op onze Website.  

We behouden de volle eigendom van de software en van alle eraan verbonden intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Website en uw gebruik van en toegang tot deze Website. U mag de Content van de Website niet opnieuw verspreiden of verkopen — of onderwerpen aan reverse-engineering, decompilatie of hem op een andere manier converteren in een vorm die kan gebruikt worden. NB indien u lid bent van de media, mag u Content downloaden om te gebruiken, mits u ook geen auteursrechtenverklaring, handelsmerk of andere eigendomsverklaringen verwijdert of wijzigt en u goede zakenpraktijken in acht neemt wat het gebruik en de reproductie van deze Content betreft. 

U stemt ermee in dat u de Content niet zult gebruiken op een manier die aangeeft dat er een associatie, lidmaatschap of goedkeuring tussen u en uw producten en die van McCain bestaat. Het is specifiek verboden om frames te creëren rond een deel van de Website of andere technieken te gebruiken die de visuele presentatie van de Website wijzigen.  

Er worden geen rechten verleend met betrekking tot de handelsmerken en auteursrechten van McCain. Elk niet-toegelaten gebruik van de handelsmerken en auteursrechten van McCain is strikt verboden. We zullen deze rechten actief laten gelden en behouden ons het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen bij een inbreuk. ​
 

Verboden gebruik 

Tenzij dit uitdrukkelijk is toegelaten in deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan, en mag u anderen niet toestaan, om, rechtstreeks of onrechtstreeks: 

 • uit een kopie van de Content van onze Website de auteursrechten- of andere eigendomsverklaringen in de Content van deze Website te verwijderen;
 • de Content van de Website op welke wijze ook te verkopen, er afgeleide werken van te maken, hem te wijzigen of trachten te wijzigen, of Content van onze Website te reproduceren of publiek weer te geven, uit te voeren of te verspreiden of er op een andere manier toegang toe te verlenen of Content van de website gebruiken voor een publiek, commercieel of niet-educatief of niet-persoonlijk doeleinde, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik om te adverteren of zakelijke overeenkomsten te verkrijgen, of het gebruik van de Content op een andere website;
 • content van de Website naar een andere persoon door te sturen;
 • tenzij dit uitdrukkelijk is toegelaten in de hoger beschreven beperkte licentie, de HTML- of andere computersoftware die beschikbaar is op de Website af te drukken of te kopiëren;
 • de Website te gebruiken op een manier die onze sites of diensten, systeemresources, accounts, servers, netwerken, aangesloten of (hieronder gedefinieerde) Gekoppelde Sites die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verzwakken, de veiligheid ervan zou kunnen aantasten of de werking ervan negatief zou kunnen beïnvloeden, of ze op een andere manier zou kunnen aantasten (inclusief, maar niet beperkt tot, het uploaden, op het internet zetten of op een andere manier naar onze sites overdragen van computervirussen, Trojaanse paarden, wormen of andere bestanden, malware of computerprogramma's die mogelijk schadelijk, storend of vernietigend zijn, of die de infrastructuur van onze websites onredelijk of onevenredig zwaar belasten; of een robot, spider, scraper of een ander automatisch programma of apparaat of manueel proces te gebruiken om informatie van de Website of de Content op de Website geheel of gedeeltelijk te monitoren, te kopiëren, samen te vatten of op een andere manier over te nemen);
 • de account, het wachtwoord of andere informatie van iemand anders in verband met de Website te gebruiken of trachten te gebruiken; een valse identiteit te creëren of gebruiken op onze websites, of een persoon of entiteit te imiteren, of uw verbondenheid met een persoon of entiteit op een andere manier verkeerd voor te stellen; te trachten om niet-toegelaten toegang te verkrijgen tot onze websites; of onvolledige, valse of onnauwkeurige informatie naar onze websites of McCain te sturen;
 • het gebruik of het genot van de Website of aangesloten of (hieronder gedefinieerde) Gekoppelde Sites of diensten ervan door een andere persoon te onderbreken of verstoren;
 • de Content die op de Website is gepubliceerd te verwijderen of te herzien;
 • persoonsgegevens van andere gebruikers of bezoekers van de Website te verzamelen of te bewaren; en
 • meer in het algemeen, op te treden op een wijze waarop een redelijk persoon niet zou optreden. 

 

Naleving van de wet 

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de acties en communicaties die worden ondernomen of doorgegeven tijdens uw gebruik van de Content op de Website en dat u alle wetten zult naleven die van toepassing zijn of kunnen zijn op uw gebruik van activiteiten of de Content op de Website of met betrekking tot de Content op de Website. McCain zal gebeurtenissen waarbij dergelijke wetten kunnen worden overtreden onderzoeken en kan een beroep doen op of samenwerken met wetshandhavingsautoriteiten bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke inbreuken betrokken zijn. McCain behoudt zich het recht voor om te allen tijde elke informatie met betrekking tot uw gebruik van de Content op de Website te onthullen als dat nodig is om aan een verzoek van een wettelijke, regulerings- of overheidsinstantie te voldoen. 

 

Bijkomende gebruiksvoorwaarden 

Bepaalde zones van de Website kunnen onderworpen zijn aan bijkomende gebruiksvoorwaarden (inclusief voorwaarden die gelden voor specifieke promoties, wedstrijden of andere programma's op onze de Website) (de "Bijkomende gebruiksvoorwaarden"). U stemt ermee in dat het gebruik van deze zones, of een gedeelte ervan, impliceert dat u gebonden bent aan de Bijkomende gebruiksvoorwaarden die voor dergelijke zones gelden. De Voorwaarden en de Bijkomende gebruiksvoorwaarden, eventuele verklaringen online en het (hieronder vermelde) Globaal Privacybeleid vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en McCain betreffende alle onderwerpen die worden besproken in deze paragrafen en treden, voor zover maximaal is toegestaan door de wet, in de plaats van alle mededelingen, verklaringen of overeenkomsten, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en McCain of zijn filialen betreffende deze onderwerpen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Bijkomende gebruiksvoorwaarden, hebben de Voorwaarden voorrang. 

 

Rechtsgebied en toepasselijk recht 

Tenzij anders vermeld wordt de Content op de Website weergegeven om informatie te verstrekken over McCain en zijn producten. 

De informatie over de producten en diensten van McCain is globaal toepasselijk in de hele wereld, maar het is mogelijk dat specifieke informatie niet toepasselijk is in uw land. Bovendien kan de verpakking verschillen naargelang van de lokale wetgeving en voorkeuren. Niet alle producten worden in alle regio's aangeboden. Raadpleeg de lokale handelaars om te weten welke producten en verpakkingen in uw land beschikbaar zijn. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving verklaart McCain niet dat de Content op de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in het kader van om het even welk gegeven land buiten Canada. Gelieve bij eventuele vragen over de beschikbaarheid van een product en/of dienst in uw regio contact met ons op te nemen a.d.h.v. de informatie onder Contacteer Ons die op de Website in kwestie wordt aangeboden. 

McCain controleert en gebruikt vele van zijn Websites vanuit het Global Technology Centre van de onderneming in Florenceville, New Brunswick, Canada. McCain is echter over de hele wereld actief en een Website kan worden beheerd door McCain of een dienstverlener in een ander rechtsgebied. Indien u de Website gebruikt vanaf locaties buiten Canada, dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied en, in voorkomend geval, het rechtsgebied waar u zich fysiek toegang verleent tot de Website(s). 

Als er geschillen tussen ons zouden ontstaan over uw gebruik van de Website, deze Voorwaarden en de Bijkomende gebruiksvoorwaarden, zullen deze geschillen worden opgelost volgens de wetten van de provincie New Brunswick en de Canadese wetten die er van toepassing zijn, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. U gaat ermee akkoord dat dergelijke geschillen moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van de provincie New Brunswick, Canada, zetelend in de stad Fredericton en u onderwerpt zich hierbij aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar is, dan wordt die bepaling (of het deel van die bepaling, in voorkomend geval) scheidbaar geacht van deze Voorwaarden en tast die (of dat) de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen (of de overige delen van die bepaling, in voorkomend geval) niet aan. 

 

Geen garanties 

Hoewel we al het mogelijke doen om u de meest recente en nauwkeurige informatie ter beschikking te stellen, garanderen, waarborgen of verklaren we niet dat alle informatie op de Website foutloos of volledig is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving garandeert, waarborgt, noch legt McCain verklaringen af over de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van alle beweringen, stellingen of informatie op de Website en McCain legt geen verklaringen af over de geschiktheid van informatie op de Website voor welk doel dan ook.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving worden alle informatie, producten, materialen, diensten en adviezen die de Website bevat of ter beschikking stelt, inclusief alle teksten, grafische elementen, links, animaties, java script, cookies, producten en materialen ter beschikking gesteld "as is" zonder enige, uitdrukkelijke of impliciete, verklaringen, garanties, waarborgen of voorwaarden.

Zonder beperking van het voorafgaande en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn er geen waarborgen, garanties of verklaringen dat:

 • de Content een bepaald niveau van verkoopbaarheid heeft of geschikt is voor een bepaald doel;
 • de functionele elementen in de Content ononderbroken of foutloos werken;
 • defecten zullen worden hersteld;
 • de Website of de servers die ze ter beschikking stellen geen virussen of andere schadelijke elementen bevatten; of dat
 • succesvolle resultaten of uitslagen zullen voortvloeien uit het naar behoren volgen van instructies, aanwijzingen of recepten die de Content bevat (wij denken dat onze recepten fantastisch zijn, maar we hebben geen controle over de omstandigheden in uw specifieke keuken of uw specifiek huishouden). 

Naast het bovenstaande, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, staat u (en niet McCain) in voor de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, herstellingen of correcties die het gevolg zijn van uw gebruik van de Website van McCain. 

 

Niet-uitsluitbare bepalingen 

Tenzij anders vermeld, worden garanties, voorwaarden of waarborgen, of rechten of rechtsmiddelen, hetzij impliciet of opgelegd door toepasselijke wetgeving, die niet wettig kunnen worden uitgesloten of beperkt (in voorkomend geval) door niets uitgesloten of beperkt, inclusief krachtens wetgeving inzake consumentenbescherming. Waar het gaat om een garantie, voorwaarde of waarborg die impliciet is of wordt opgelegd door toepasselijke wetgeving en die niet kan worden uitgesloten ("Niet-uitsluitbare bepaling"), maar in het kader waarvan we wel uw rechtsmiddelen kunnen beperken, worden uw rechtsmiddel en de aansprakelijkheid van de McCain Group beperkt voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

Juridisch voorbehoud: Gekoppelde Sites 

De Website biedt soms toegang tot andere websites op het wereldwijde web (gezamenlijk de "Gekoppelde Sites") vanaf de Website. McCain onderschrijft de content of producten of diensten die beschikbaar zijn op deze Gekoppelde Sites niet, noch doet het verklaringen over de content of de juistheid van materialen op deze Gekoppelde Sites. Als u een koppeling aanbrengt naar deze Gekoppelde Sites, doet u dit op eigen risico en zonder toestemming van McCain. Controleer het URL-adres (Uniform Resource Locator) in uw webbrowser om na te gaan of u zich nog op een Website van McCain bevindt, of naar een andere website bent overgegaan. 

We beweren niet dat McCain wettelijk het recht heeft om een handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtensymbool te gebruiken dat wordt weergegeven in of toegankelijk is via de links, of dat een Gekoppelde Site het recht heeft om een handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtensymbool van McCain te gebruiken. U stemt ermee in dat u vanop een website niet direct zult doorverwijzen of linken naar Content op de Website zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van McCain. McCain behoudt zich het recht voor rechtstreeks of onrechtstreeks links van websites van derden naar de Website te deactiveren. 

We kunnen gebruikers van onze Website soms toegang geven tot bepaalde gespecialiseerde Content en interactieve diensten die u toelaten om informatie, materialen en bepaalde softwaretools weer te geven of te publiceren die voor diverse doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals het afspelen van muziek die de Website beschikbaar stelt, in contact komen met andere gebruikers van de Website of content creëren. Deze diensten en software en Content die via de Website ter beschikking worden gesteld en alle software die wordt gebruikt om de site beschikbaar te stellen, zijn en blijven eigendom van McCain, zijn filialen en hun licentiegevers en leveranciers en worden mogelijk beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en/of andere eigendomsrechten en wetten. 

 

Aansprakelijkheidsbeperking 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving (en zonder beperking van het bovenstaande artikel "Niet-uitsluitbare bepalingen"), kunnen McCain of zijn bestuurders, managers, medewerkers of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, inclusief speciale, indirecte, gevolgschade, morele schade of als schadevergoeding opgelegde boetes die voortvloeien uit of ontstaan in verband met het gebruik of het uitvoeren van Content die beschikbaar is op de Website, ongeacht of deze het gevolg is van een contractuele handeling, een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of andere daden. 

Dit omvat (maar is niet beperkt tot) schade of letsel veroorzaakt door: 

 • gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van de Website;
 • gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van Gekoppelde Sites die u bezoekt via een hyperlink op de Website;
 • storing van de prestaties;
 • gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van content die werd gecreëerd door een gebruiker van de Website;
 • fout;
 • weglating;
 • onderbreking;
 • defect;
 • vertraging in de werking of het doorsturen;
 • computervirus; en
 • defect in de communicatielijnen. 
 

Denk eraan dat we niet aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onverminderd het bovenstaande artikel "Niet-uitsluitbare bepalingen", die anderszins het volgende omvat, maar er niet toe beperkt is: 

 • schadevergoedingen met als doel iemand direct voor een verlies of letsel te vergoeden;
 • winstderving;
 • schade die redelijkerwijze kan worden verwacht van een verlies of letsel (juridisch, "gevolgschade"); en
 • andere diverse schaden en kosten die direct voortvloeien uit een verlies of letsel (juridisch, "incidentele schade"). 

Tenzij dit uitdrukkelijk verboden is of beperkt wordt volgens de toepasselijke wetgeving, zijn we zelfs niet aansprakelijk als we nalatig zijn geweest of als onze bevoegde vertegenwoordigers op de hoogte waren gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade — of beide. 

 

Inzendingen 

Mogelijk aanvaardt McCain geen creatieve ideeën, suggesties of materialen waarvoor niet specifiek werd verzocht of houdt het er geen rekening mee. We verzoeken u bijgevolg om ons dergelijke materialen niet toe te sturen. Indien u ondanks dit verzoek toch materiaal inzendt naar McCain, worden alle opmerkingen, suggesties, ideeën, grafische elementen of andere informatie die u aan McCain communiceert via de Website (behalve informatie waarvoor we akkoord gaan ze te beschermen krachtens ons (Globaal Privacybeleid)) bij de inzending onze eigendom, en blijven ze die, zelfs indien de overeenkomst die deze Voorwaarden tot stand doen komen, later wordt beëindigd, en stemt u in met het gebruik en de bekendmaking door McCain van deze inzendingen, waaronder publiek en commercieel, en zonder naamsvermelding. 

Dit betekent dat, tenzij de intellectuele-eigendomsrechten van een derde worden geschonden: 

 • we uw inzendingen niet vertrouwelijk moeten behandelen;
 • we niet vervolgd kunnen worden voor het gebruik van ideeën die u instuurt (inclusief, maar niet beperkt tot, product- of reclame-ideeën);
 • we uw inzendingen, of gelijkaardige elementen, voor elk doel mogen gebruiken zonder u of iemand anders voor de inzending te betalen;
 • we exclusief eigenaar zullen zijn van alle huidige en toekomstige rechten op inzendingen van welke aard ook; en
 • u ermee akkoord gaat geen recht van eigendom van welke aard dan ook op uw inzending te doen gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een auteursrecht (inclusief het recht om afgeleide werken te maken en de rechten van auteursrechthouders van een origineel werk van afgeleide werken), handelsmerk, oneerlijke concurrentie of impliciet contract), u uw auteursrecht overdraagt aan ons en u afstand doet van uw morele rechten op voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend werk jegens McCain en de aangewezenen van McCain, en dat u alle andere nodige verklaringen van afstand of toestemmingen dient te verkrijgen van andere makers van alle morele rechten op een werk die mogelijk voortbestaan om McCain toe te staan zijn rechten op het gebruik en genot van dit werk ten volle uit te oefenen. 

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw inzendingen — met andere woorden, u erkent en garandeert dat u (en niet McCain) volledig verantwoordelijk bent voor de inzending, inclusief, maar niet beperkt tot, de wettelijkheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en auteursrechten ervan. Uitsluitend u (en niet McCain) zult aansprakelijk zijn voor eventuele inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten of morele rechten van derden. Wanneer content die door u wordt ingezonden persoonsgegevens of gegevens van om het even welke persoon bevat, garandeert u bovendien dat u alle nodige bekendmakingen heeft gedaan aan, en alle nodige toestemmingen heeft verkregen van de personen in kwestie op wie deze informatie betrekking heeft, inclusief voor zover dit vereist is krachtens de van toepassing zijnde privacy- of gegevensbeschermingswetgeving. 

 

Vrijwaring/Schadeloosstelling 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in om McCain, zijn bestuurders, managers, medewerkers of werknemers en alle andere bijkomende personen, te vrijwaren en/of schadeloos te stellen, zoals bepaald in de voorwaarden en regels die gelden voor specifieke promoties, wedstrijden en andere programma's op de Website (hierin gezamenlijk de "Te vrijwaren personen" genoemd), voor elke aansprakelijkheid (ongeacht of die uit een contractuele handeling of onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid) voortvloeit of anderszins ontstaat) die op welke manier ook ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van de Website, inclusief letsel, verlies of schade van welke aard ook. U erkent en stemt ermee in dat, behalve waar het gaat om de Niet-uitsluitbare bepalingen, de te vrijwaren personen niet aansprakelijk zijn voor en geen enkele verklaring, garantie, waarborg of voorwaarde hebben vermeld met betrekking tot de Website. 

 

Intellectueel eigendom 

McCain is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor de Content in alle onderliggende programmaties of heeft van de eigenaar toestemming gekregen om de Content te gebruiken. Indien u content heeft ingezonden naar de Website, wordt u geacht ons en andere gebruikers van de Website toestemming te hebben verleend om deze content te gebruiken en te wijzigen (inclusief op een eeuwigdurende basis). Wanneer content die door u wordt ingezonden persoonsgegevens of gegevens van om het even welke persoon bevat, garandeert u bovendien dat u alle nodige bekendmakingen heeft gedaan aan, en alle nodige toestemmingen heeft verkregen van de personen in kwestie op wie deze informatie betrekking heeft, inclusief voor zover dit vereist is krachtens de van toepassing zijnde privacy- of gegevensbeschermingswetgeving.  

De Website, inclusief alle Content op de Website, wordt beschermd door de bepalingen van wetgeving inzake intellectuele eigendom en verdragen. U erkent en stemt ermee in dat de Website en de diensten en software die in verband met de Website worden gebruikt, auteursrechtelijke en vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door toepasselijke wetten op het intellectueel eigendomsrecht en dat uw gebruik van de Website persoonlijk en niet overdraagbaar is. Elke kopie, reproductie, wijziging, publicatie, overdracht, verspreiding of ander gebruik van de Content op de Website voor een doel dat niet is toegelaten onder deze Voorwaarden en waarvoor u vooraf geen schriftelijke toestemming hebt verkregen, is strikt verboden. 

De logo's, productnamen, namen van diensten en pictogrammen van McCain (de "McCain-merken") zijn handelsmerken van McCain. U stemt ermee in om de McCain-merken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De namen en handelsmerken van ondernemingen of producten waarnaar in de Website wordt verwezen, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Het feit dat wij deze handelsmerken of merknamen weergeven, verleent of creëert geen licentie of andere rechten op deze merken of namen. Elk niet-toegelaten gebruik van de McCain-merken is strikt verboden. 

 

Beëindiging van deze Voorwaarden 

Deze Voorwaarden en de overeenkomst tussen u en McCain die ze tot stand brengen, zijn van kracht totdat ze worden beëindigd door een van beide partijen. U kunt deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door uw gebruik van en toegang tot de Website onmiddellijk stop te zetten en door alle Content die werd verkregen van iedere Website van McCain waartoe u zich toegang heeft verschaft te vernietigen, net als alle aanverwante documentatie en alle kopieën en installaties. U zult deze Voorwaarden en uw recht om toegang te verkrijgen tot de Website beëindigen indien u niet akkoord gaat met een wijziging die aan de Website en/of deze Voorwaarden wordt aangebracht. 

McCain kan op elk moment een einde stellen aan de licenties en rechten die u onder deze Voorwaarden werden toegekend zonder enige kennisgeving aan u als, uitsluitend volgens het oordeel van McCain, u een voorwaarde hebt geschonden van de overeenkomst tussen u en McCain die deze Voorwaarden tot stand doen komen. Na de beëindiging moet u alle Content vernietigen en mag u de Website niet meer gebruiken. 

Niettegenstaande de beëindiging erkent u dat u gebonden blijft door deze Voorwaarden met betrekking tot elk vorig gebruik van de Website en Content die u hebt gedownload of waartoe u toegang hebt verkregen. 

Door materiaal op de Website ter beschikking te stellen, beloven we niet dat de materialen beschikbaar voor u zullen blijven. McCain heeft het recht om de Website op elk moment geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te wijzigen zonder kennisgeving aan u. 

 

Privacy en Gegevensbescherming 

Wanneer en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u toe met het verzamelen, gebruiken, verstrekken en verwerken van persoonsgegevens waarvan sprake is in het Globaal Privacybeleid. Gelieve ons Globaal Privacybeleid​ te lezen om informatie te verkrijgen over uw privacyrechten en over hoe McCain uw persoonsgegevens gebruikt, verstrekt en verwerkt tijdens uw gebruik van de Website. 

 

Diverse punten met betrekking tot de Voorwaarden 

McCain kan, zonder kennisgeving aan u, deze Voorwaarden en de overeenkomst tussen u en McCain die ze tot stand doen komen, te allen tijde aanpassen, door deze posting eenvoudigweg bij te werken. De wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie. Gelieve de Voorwaarden regelmatig te controleren op updates. Als u een voorwaarde of wijziging niet aanvaardt, moet u het gebruik van de Website onmiddellijk stopzetten. Als u de Website na een gepubliceerde wijziging van deze Voorwaarden blijft gebruiken, zal dit als een aanvaarding van de wijziging worden beschouwd. Deze voorwaarden gelden alleen voor uw gebruik van de Website en voor geen enkele andere overeenkomst die u mogelijk bent aangegaan met een filiaal van McCain.