Všeobecné podmínky používání webových stránek

White colour block

Vítejte na webových stránkách společnosti McCain!

 

Naše webové stránky jsme navrhli tak, aby byly užitečné, informativní a zábavné. Doufáme, že se nám to podařilo, a doufáme, že nám dáte vědět, jak je můžeme ještě vylepšit.

 

Jediné, co na oplátku žádáme, je, abyste dodržovali následující podmínky (dále jen „všeobecné podmínky“). Přečtěte si je prosím pozorně, protože používáním webových stránek (jak jsou definovány níže) s nimi bezpodmínečně souhlasíte.  Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky.

 

Pro usnadnění porozumění těmto všeobecným podmínkám:

 

 • výrazy „McCain“, „my“ nebo „náš“ a jejich příslušné tvary označují společnost McCain Foods Limited a její přidružené společnosti a
 • výrazy „vy“ nebo „váš“ a jejich příslušné tvary označují osobu, která přistupuje na webové stránky.

 

Omezená licence

 

Společnost McCain vám uděluje omezenou licenci k používání webových stránek, která se řídí těmito všeobecnými podmínkami. Tato omezená licence je poskytována pouze vám, bezplatně, pro celý svět a v souladu s platnými právními předpisy je kdykoli odvolatelná a/nebo podléhá přezkumu ze strany společnosti McCain bez předchozího upozornění, například pokud se domníváme, že jste porušili některou z těchto všeobecných podmínek.

 

S výjimkou případů výslovně uvedených níže souhlasíte s tím, že nebudete znovu používat obsah, informace nebo materiál (souhrnně dále jen „obsah“) ze stránek www.mccain.com nebo z jiných webových stránek provozovaných společností McCain (jednotlivě nebo souhrnně „webové stránky“), na kterých jsou tyto všeobecné podmínky zobrazeny nebo na kterých je na ně odkazováno.

 

Zejména souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, distribuovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat nebo přenášet cokoli z webových stránek, případně na ně, pokud k tomu předem nezískáte náš písemný souhlas, s výjimkou omezené licence a výjimek popsaných níže.  Jako členovi veřejnosti vám společnost McCain uděluje omezenou licenci k zobrazení na vašem počítači, tisku, stahování a používání obsahu a HTML podtextu, zvukových klipů, videoklipů a dalšího materiálu, který je vám zpřístupněn na webových stránkách, a to pouze pro osobní, informační, nezakázané a nekomerční účely za předpokladu, že:

 

 • takový obsah neupravujete ani nezkreslujete;
 • ke každé kopii takového obsahu připojíte, nevymažete nebo nezměníte a případně zobrazíte související oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech (včetně oznámení, že příslušná kopie podléhá této omezené licenci).

 

Nesmíte distribuovat, publikovat, přenášet, znovu používat, opakovaně zveřejňovat nebo používat obsah z webových stránek pro veřejné nebo komerční účely, mimo jiné včetně textu, zvukových klipů, videoklipů, obrázků a dalšího materiálu, který je vám na webových stránkách zpřístupněn.

 

Zachováváme si plné a úplné vlastnické právo k softwaru a ke všem souvisejícím právům duševního vlastnictví, pokud jde o webové stránky a vaše používání a přístup k těmto webovým stránkám.  Obsah z webových stránek nesmíte dále distribuovat ani prodávat, ani zpětně analyzovat, rozebírat či jinak převádět do jiné formy, kterou by lidé mohli používat.  Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste členem médií, můžete si obsah stáhnout pro vlastní potřebu za předpokladu, že zároveň nevymažete nebo nezměníte oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech a že budete dodržovat správné obchodní postupy týkající se používání a reprodukce takového obsahu.

 

Souhlasíte s tím, že nebudete používat obsah způsobem, který by naznačoval spojení, příslušnost nebo podporu mezi vámi nebo vašimi produkty a produkty společnosti McCain.  Konkrétně je zakázáno vytvářet rámy kolem části webové stránky nebo používat jiné techniky, které mění vizuální prezentaci webové stránky.

 

Ve vztahu k ochranným známkám a autorským právům společnosti McCain nejsou udělena žádná práva. Neoprávněné používání ochranných známek a autorských práv společnosti McCain je přísně zakázáno.  Tato práva budeme aktivně vymáhat a vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky v případě jejich porušení.

 

Zakázaná použití

 

S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito všeobecnými podmínkami, nesmíte a ostatním nesmíte umožnit přímo nebo nepřímo:

 

 • odstranit z kopie obsahu webových stránek oznámení o autorských právech nebo jiných vlastnických právech obsažených v takovém obsahu nebo na takovém obsahu
 • prodávat, upravovat, vytvářet odvozená díla nebo se pokoušet jakýmkoli způsobem upravovat obsah webových stránek nebo reprodukovat či veřejně vystavovat, předvádět nebo distribuovat či jinak poskytovat přístup k obsahu webových stránek nebo jej používat k veřejnému, komerčnímu nebo jinému než vzdělávacímu či osobnímu účelu, mimo jiné včetně použití k reklamě nebo získávání obchodních příležitostí nebo použití obsahu na jiné webové stránce
 • převádět obsah na webových stránkách na jinou osobu
 • s výjimkou případů výslovně povolených v omezené licenci popsané výše, tisknout nebo kopírovat HTML nebo jiný počítačový software, který je přístupný na webových stránkách
 • používat webové stránky způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit, oslabit, narušit bezpečnost, negativně ovlivnit fungování nebo jinak zneužít webové stránky nebo služby, systémové zdroje, účty, servery, sítě, přidružené nebo odkazované stránky (jak je definováno níže), připojené k webovým stránkám nebo přístupné jejich prostřednictvím (mimo jiné včetně nahrávání, zveřejňování nebo jiného přenášení na našich stránkách počítačových virů, trojských koní, červů nebo jiných souborů, škodlivého softwaru nebo počítačových programů, které jsou potenciálně škodlivé, rušivé nebo destruktivní nebo které mohou nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovat infrastrukturu webových stránek; používat roboty, pavouky, škrabky nebo jiné automatické programy či zařízení nebo manuální postupy k monitorování, kopírování, shrnování nebo jinému získávání informací z webových stránek nebo obsahu na webových stránkách vcelku nebo částečně)
 • používat nebo se pokoušet používat cizí účet, heslo nebo jiné informace v souvislosti s našimi webovými stránkami; vytvářet nebo používat na webových stránkách falešnou identitu nebo se vydávat za jinou osobu nebo subjekt či jinak zkreslovat svůj vztah k jakékoli osobě nebo subjektu; pokoušet se získat neoprávněný přístup k webovým stránkám; zasílat na webové stránky nebo společnosti McCain neúplné, nepravdivé nebo nepřesné informace
 • narušovat nebo se vměšovat do používání nebo užívání webových stránek nebo přidružených či odkazovaných stránek (jak je definováno níže) nebo jejich služeb jinou osobou
 • odstraňovat nebo upravovat obsah zveřejněný na webových stránkách
 • shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích nebo návštěvnících webových stránek a,
 • obecněji řečeno, jednat způsobem, kterým by rozumná osoba nejednala.

 

Dodržování právních předpisů

 

Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za své jednání a komunikaci uskutečněnou nebo přenesenou v průběhu používání obsahu na webových stránkách a že budete dodržovat všechny zákony, které se vztahují nebo mohou vztahovat na vaše používání činností nebo obsahu na webových stránkách nebo s ohledem na obsah na webových stránkách.  Společnost McCain bude vyšetřovat případy, které mohou zahrnovat porušení takových předpisů, a může spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a zapojit je do stíhání uživatelů, kteří se na takovém porušení podílejí. Společnost McCain si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit informace týkající se vašeho používání obsahu na webových stránkách, pokud je to nezbytné pro dodržení právního předpisu, nařízení nebo vládní žádosti.

 

Další podmínky používání

 

Na některé oblasti webových stránek se mohou vztahovat další podmínky používání (včetně takových podmínek, které upravují konkrétní propagační akce, soutěže nebo jiné programy na webových stránkách) (dále jen „další podmínky používání“).  Souhlasíte s tím, že používáním takových oblastí nebo jejich částí souhlasíte s tím, že se budete řídit dalšími podmínkami používání, které se na takové oblasti vztahují.  Tyto všeobecné podmínky spolu s dalšími podmínkami používání, veškerými online oznámeními a globálními zásadami ochrany osobních údajů (uvedenými níže) představují úplnou dohodu mezi vámi a společností McCain ohledně všech záležitostí uvedených v těchto odstavcích a v maximálním rozsahu povoleném zákonem, nahrazují veškerou komunikaci, prohlášení nebo dohody, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a společností McCain nebo kteroukoli z jejích přidružených společností ohledně těchto záležitostí.  V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami a dalšími podmínkami používání mají přednost všeobecné podmínky.

 

Soudní příslušnost a volba práva

 

Není-li uvedeno jinak, obsah na webových stránkách je prezentován za účelem poskytnutí informací o společnosti McCain a jejích produktech.

 

Informace týkající se produktů a služeb společnosti McCain jsou obecně platné na celém světě, ale konkrétní informace nemusí být platné pro vaši zemi.  Kromě toho se balení může lišit v závislosti na místních předpisech a preferencích.  Ne všechny produkty jsou nabízeny ve všech regionech.  Informace o produktech a baleních dostupných ve vaší zemi získáte u místních prodejců. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost McCain neprohlašuje, že obsah webových stránek je vhodný nebo dostupný pro použití v souvislosti s konkrétní zemí mimo Kanadu.  V případě otázek týkajících se dostupnosti produktu anebo služby ve vaší oblasti nás prosím kontaktujte na kontaktních údajích uvedených na příslušné webové stránce.

 

Společnost McCain řídí a provozuje mnoho svých webových stránek z Globálního technologického centra společnosti ve Florenceville v provincii New Brunswick v Kanadě. Společnost McCain však působí celosvětově a webové stránky mohou být provozovány společností McCain nebo poskytovatelem služeb v jiné jurisdikci.  Pokud používáte webové stránky z míst mimo Kanadu, jste odpovědní za dodržování platných právních předpisů ve vaší jurisdikci a případně v jurisdikci, ve které k webovým stránkám fyzicky přistupujete.

 

Pokud mezi námi vzniknou spory týkající se vašeho používání webových stránek, těchto všeobecných podmínek a dalších podmínek používání, budou tyto spory řešeny podle zákonů provincie New Brunswick a kanadských zákonů platných v této provincii, aniž by byly zohledněny zásady kolizních norem.  Souhlasíte s tím, že takový spor může být řešen před soudy provincie New Brunswick v Kanadě, se sídlem ve městě Fredericton, a tímto se podřizujete nevýlučné jurisdikci těchto soudů.  Pokud je některé ustanovení těchto všeobecných podmínek nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak se toto ustanovení (případně jeho část) považuje za oddělitelné od těchto podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení (případně zbývajících částí tohoto ustanovení).

 

Žádné záruky

 

Přestože se snažíme poskytovat vám co nejaktuálnější a nejpřesnější informace, nezaručujeme, negarantujeme ani neprohlašujeme, že vše na webových stránkách je bez chyb a úplné.  V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy společnost McCain nezaručuje, negarantuje ani nic neprohlašuje o kvalitě, přesnosti, včasnosti nebo úplnosti tvrzení, prohlášení nebo informací na webových stránkách a společnost McCain nečiní žádná prohlášení o vhodnosti informací obsažených na webových stránkách pro jakékoli účely.

 

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy jsou veškeré informace, produkty, materiály, služby a rady obsažené na webových stránkách nebo poskytované prostřednictvím webových stránek, včetně veškerého textu, grafiky, odkazů, animací, java skriptů, souborů cookie, produktů a materiálů, poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli prohlášení, garancí, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných.

 

Bez omezení výše uvedeného a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy nejsou poskytovány žádné záruky, garance ani prohlášení, že:

 

 • obsah je na určité úrovni prodejnosti nebo je vhodný pro určitý účel
 • funkční prvky obsažené v obsahu budou nepřerušované nebo bezchybné
 • závady budou odstraněny
 • webové stránky nebo servery, které je zpřístupňují, neobsahují viry ani jiné škodlivé součásti; a
 • úspěšné výsledky nebo výstupy budou výsledkem správného dodržování pokynů, návodů nebo receptů obsažených v obsahu (myslíme si, že naše recepty jsou skvělé, ale nemáme kontrolu nad podmínkami ve vaší konkrétní kuchyni nebo domácnosti)

 

Kromě výše uvedeného a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy nesete veškeré náklady na veškerý nezbytný servis, opravy nebo nápravy vyplývající z vašeho používání webových stránek společnosti McCain vy (a nikoli společnost McCain).

 

Ustanovení, která nelze vyloučit

 

Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s tímto ustanovením, nic nevylučuje ani neomezuje garanci, podmínku nebo záruku, ani právo nebo opravný prostředek, které vyplývají z platných právních předpisů nebo jsou jimi uloženy a které nelze zákonně vyloučit nebo omezit (podle okolností), včetně právních předpisů na ochranu spotřebitele. Pokud jde o garanci, lhůtu, podmínku nebo záruku předpokládanou nebo uloženou platnými právními předpisy, kterou nelze vyloučit („ustanovení, které nelze vyloučit“), ale v souvislosti s níž můžeme váš prostředek nápravy omezit, pak je váš prostředek nápravy a odpovědnost skupiny McCain Group omezena na maximální rozsah povolený platnými právními předpisy.

 

Odmítnutí odpovědnosti: stránky, na které se odkazuje

 

Webové stránky někdy umožňují přístup na jiné celosvětové webové stránky (souhrnně „odkazované stránky“) z těchto webových stránek.  Společnost McCain neschvaluje obsah ani produkty či služby dostupné na těchto odkazovaných stránkách ani neposkytuje žádná prohlášení ohledně obsahu nebo přesnosti materiálů na těchto odkazovaných stránkách.  Pokud vytvoříte odkaz na tyto odkazované stránky, činíte tak na vlastní riziko a bez souhlasu společnosti McCain.  Zkontrolujte adresu URL (Uniform Resource Locator) uvedenou ve vašem internetovém prohlížeči, abyste zjistili, zda se stále nacházíte na webových stránkách provozovaných společností McCain, nebo zda jste přešli na jiné webové stránky.

 

Netvrdíme, že společnost McCain je právně povoleno používat ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol autorských práv zobrazený v odkazech nebo přístupný prostřednictvím odkazů, ani že odkazovaná stránka je oprávněna používat ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol autorských práv společnosti McCain.  Souhlasíte s tím, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti McCain nebudete z webové stránky přímo odkazovat na obsah v rámci webové stránky.  Společnost McCain si vyhrazuje právo zakázat přímo nebo nepřímo odkazy z webových stránek třetích stran na naše webové stránky.

 

Čas od času můžeme uživatelům webových stránek poskytnout přístup k určitému specializovanému obsahu a interaktivním službám, jejichž prostřednictvím můžete zobrazovat nebo zveřejňovat informace a materiály a určité softwarové nástroje, které lze používat k různým účelům, včetně přehrávání hudby poskytované webovými stránkami, z účelem interakce s ostatními uživateli webových stránek nebo vytváření obsahu.  Tyto služby a software a obsah zpřístupněný prostřednictvím webových stránek a veškerý software používaný ke zpřístupnění těchto stránek jsou a zůstanou majetkem společnosti McCain, jejích přidružených společností a jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů a mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty anebo jinými vlastnickými právy a právními předpisy.

 

Omezení odpovědnosti

 

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy (a bez omezení platnosti výše uvedeného oddílu „Ustanovení, která nelze vyloučit“) společnost McCain ani žádný z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zástupců nebo zaměstnanců v žádném případě neodpovídá za škody, včetně zvláštních, nepřímých, následných, exemplárních (sankčních) škod, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo výkonem obsahu dostupného na webových stránkách, ať už na základě smlouvy, přestupku (mimo jiné včetně z nedbalosti) nebo jinak.

 

Mezi ně patří (mimo jiné) škody nebo újmy způsobené:

 

 • používáním webových stránek (nebo nemožností je používat)
 • používáním odkazovaných stránek, na které se z webových stránek odkazujete hypertextovým odkazem (nebo nemožností je používat)
 • selháním výkonu
 • používáním obsahu vytvořeného uživatelem webových stránek (nebo nemožností jej používat)
 • chybou
 • opomenutím
 • přerušením
 • závadou
 • zpožděním v provozu nebo přenosu
 • počítačovým virem a
 • poruchou linky.

 

Mějte na paměti, že nejsme odpovědní za škody jakéhokoli druhu v rozsahu povoleném platnými právními předpisy a bez omezení platnosti výše uvedené části „Ustanovení, která nelze vyloučit“), jinak mimo jiné včetně následujících:

 

 • škody určené k přímé náhradě někomu za ztrátu nebo újmu
 • ušlý zisk
 • škody, které lze důvodně očekávat v důsledku ztráty nebo újmy (právně „následné škody“); a
 • různé jiné škody a výdaje vyplývající přímo ze ztráty nebo újmy (právně „vedlejší škody“).

 

Kromě toho, pokud to není výslovně zakázáno nebo omezeno platnými právními předpisy, neneseme odpovědnost ani v případě, že jsme se dopustili nedbalosti nebo pokud byl některý z našich oprávněných zástupců upozorněn na možnost vzniku takových škod, nebo obojí.

 

Poskytování materiálů

 

Společnost McCain nemusí přijímat ani zvažovat jiné tvůrčí nápady, návrhy nebo materiály než ty, které si výslovně vyžádala.  Žádáme vás proto, abyste nám takové materiály nezasílali.  Pokud navzdory této žádosti společnosti McCain materiál zašlete, všechny poznámky, návrhy, nápady, grafické prvky nebo jiné informace, které společnosti McCain prostřednictvím webových stránek sdělíte (kromě informací, které se zavazujeme chránit podle našich (globálních zásad ochrany osobních údajů), se po odeslání stávají a zůstávají naším vlastnictvím, a to i v případě, že dohoda vytvořená těmito všeobecnými podmínkami bude později ukončena, a vy souhlasíte s tím, aby společnost McCain tyto materiály používala a zveřejňovala, a to i veřejně a komerčně a bez uvedení autora.

 

To znamená, že s výjimkou případů, kdy dojde k porušení práv duševního vlastnictví třetí strany:

 

 • S žádným z vašich podání nemusíme zacházet jako s důvěrným
 • Nemůžeme být žalováni za použití vámi předložených nápadů (mimo jiné včetně nápadů na produkty nebo reklamu)
 • Vaše podání nebo cokoli podobného můžeme použít k jakémukoli účelu, aniž bychom vám nebo komukoli jinému za podání platili
 • Budeme mít výhradní vlastnictví všech současných i budoucích práv k předloženým nápadům všeho druhu
 • Souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat vlastnická práva jakéhokoli druhu k vašemu podání (mimo jiné včetně autorských práv (včetně práva vytvářet odvozená díla a práv držitelů autorských práv k původnímu dílu na odvozená díla), ochranné známky, nekalé soutěže nebo konkludentní smlouvy), postoupíte nám svá autorská práva a vzdáte se svých morálních práv k dílu chráněnému autorským právem vůči společnosti McCain a osobám určeným společností McCain a musíte získat všechna další nezbytná zřeknutí se nebo souhlasy od ostatních autorů morálních práv, která mohou k dílu existovat, aby společnost McCain mohla plně vykonávat svá práva na užívání a používání takového díla.

 

Berete na vědomí, že nesete odpovědnost za podání, která učiníte, jinými slovy, berete na vědomí a zaručujete, že vy (a nikoli společnost McCain) nesete plnou odpovědnost za podání, mimo jiné včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv.  Vy (a nikoli společnost McCain) nesete výhradní odpovědnost za porušení duševního vlastnictví nebo morálních práv třetích stran.  Dále, pokud vámi předložený obsah obsahuje osobní informace nebo údaje jakékoli osoby, zaručujete, že jste příslušným osobám, jichž se tyto informace týkají, poskytli veškerá potřebné údaje a obdrželi od nich všechny potřebné souhlasy, včetně těch, které vyžadují platné právní předpisy o ochraně soukromí nebo osobních údajů.

 

Vzdání se nároků/zproštění

 

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy souhlasíte s tím, že společnost McCain a všechny její ředitele, vedoucí pracovníky, zástupce a zaměstnance a další osoby vůči nimž se máte vzdát nároku/které mají být zproštěny odpovědnosti (souhrnně dále označované jako „osoby zproštěné odpovědnosti“), jak je uvedeno v podmínkách a pravidlech, jimiž se řídí konkrétní propagační akce, soutěže a jiné programy na webových stránkách, odškodníte a zprostíte odpovědnosti a vzdáte se nároků vůči nim, ať už se jedná o odpovědnost vzniklou na základě smlouvy, přestupku (mimo jiné včetně z nedbalosti) nebo jinak, která jakýmkoli způsobem souvisí s používáním webových stránek nebo vznikla v souvislosti s nimi, včetně zranění, ztrát nebo škod jakéhokoli druhu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že s výjimkou ustanovení, která nelze vyloučit, osoby zproštěné odpovědnosti neposkytly a neodpovídají za žádné prohlášení, záruku, garanci nebo podmínku týkající se webových stránek.

 

Duševní vlastnictví

 

Společnost McCain je vlastníkem práv duševního vlastnictví k obsahu a veškerému podkladovému programování nebo získala povolení vlastníka k používání obsahu.  Pokud jste na webové stránky odeslali obsah, má se za to, že jste nám a ostatním uživatelům webových stránek poskytli souhlas s používáním a úpravami tohoto obsahu (a to i na dobu neurčitou).  Dále, pokud vámi předložený obsah obsahuje osobní informace nebo údaje jakékoli osoby, zaručujete, že jste příslušným osobám, kterých se tyto informace týkají, poskytli veškerá potřebné údaje a obdrželi od nich všechny potřebné souhlasy, včetně těch, které vyžadují platné právní předpisy o ochraně soukromí nebo osobních údajů.

 

Webové stránky, včetně veškerého obsahu na webových stránkách, jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví a smluvními ustanoveními.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že webové stránky a služby a software používané v souvislosti s webovými stránkami obsahují chráněné a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví, a že používání webových stránek je vaše osobní a není přenosné.  Kopírování, reprodukce, úpravy, publikování, přenos, distribuce nebo jiné použití obsahu webových stránek k účelu, který není povolen těmito podmínkami a ke kterému nezískáte náš předchozí písemný souhlas, je přísně zakázáno.

 

Loga, názvy produktů, názvy služeb a ikony společnosti McCain (dále jen „značky McCain“) jsou ochrannými známkami společnosti McCain.  Souhlasíte s tím, že nebudete zobrazovat ani žádným způsobem používat značky McCain bez našeho předchozího písemného souhlasu.  Názvy a ochranné známky společností nebo produktů, na které se na těchto webových stránkách odkazuje, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.  Zobrazení těchto ochranných známek nebo obchodních názvů nepředstavuje ani nevytváří licenční ani jiná práva k těmto známkám nebo názvům.  Neoprávněné použití značek společnosti McCain je přísně zakázáno.

 

Ukončení platnosti těchto všeobecných podmínek

 

Tyto všeobecné podmínky a dohoda mezi vámi a společností McCain, kterou vytvářejí, jsou účinné, dokud je jedna ze stran nevypoví. Tyto všeobecné podmínky můžete kdykoli vypovědět, a to tak, že okamžitě ukončíte používání a přístup k webovým stránkám a zničíte veškerý obsah získaný z každé webové stránky společnosti McCain, ke které jste získali přístup, spolu s veškerou související dokumentací a všemi kopiemi a instalacemi.  Tyto všeobecné podmínky a vaše právo na přístup na webové stránky ukončíte, pokud nebudete souhlasit s jakoukoli změnou provedenou na webových stránkách anebo v těchto všeobecných podmínkách.

 

Společnost McCain může kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit platnost licencí a práv, které vám byly uděleny na základě těchto všeobecných podmínek, pokud podle jejího vlastního uvážení porušíte jakoukoli podmínku dohody mezi vámi a společností McCain, kterou tyto všeobecné podmínky vytvářejí.  Po ukončení smlouvy musíte zničit veškerý obsah a přestat používat webové stránky.

 

Bez ohledu na ukončení souhlasíte s tím, že budete nadále vázáni těmito všeobecnými podmínkami s ohledem na předchozí používání webových stránek a veškerého staženého nebo zpřístupněného obsahu.

 

Kromě toho platí, že poskytnutím materiálů na webových stránkách neslibujeme, že vám tyto materiály zůstanou k dispozici.  Společnost McCain je oprávněna kdykoli ukončit nebo upravit všechny své webové stránky nebo jejich část bez předchozího upozornění.

 

Ochrana soukromí a údajů

 

Pokud je to povoleno příslušnými právními předpisy a v jejich rozsahu, souhlasíte se shromažďováním, používáním, zpřístupňováním a zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v globálních zásadách ochrany osobních údajů.  Přečtěte si prosím naše globální zásady ochrany osobních údajů, abyste získali informace o svých právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak společnost McCain používá, zpřístupňuje a zpracovává vaše osobní údaje během používání webových stránek.

 

Různé body týkající se všeobecných podmínek

 

Společnost McCain může tyto všeobecné podmínky a dohodu mezi vámi a společností McCain, kterou vytvářejí, kdykoli změnit bez předchozího upozornění pouhou aktualizací tohoto příspěvku.  Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.  Pravidelně prosím kontrolujte, zda nejsou tyto všeobecné podmínky aktualizovány.  Pokud je pro vás jakákoli podmínka nebo změna nepřijatelná, musíte webové stránky okamžitě přestat používat.  Vaše další používání webových stránek po zveřejnění změny těchto všeobecných podmínek znamená, že se změnou souhlasíte.  Tyto všeobecné podmínky se vztahují pouze na vaše používání webových stránek, nikoli na jinou dohodu, kterou můžete mít s přidruženou společností McCain.