Vilkår og betingelser for websteder

White colour block

Velkommen til dette McCain-websted!

 

Vi har designet vores websteder til at være nyttige, informative og sjove. Vi håber, at det er lykkedes – og vi håber, at du vil fortælle os, hvordan vi kan gøre dem endnu bedre.

 

Det eneste, som vi beder om til gengæld, er, at du overholder de vilkår og betingelser ("vilkårene og betingelserne"), der følger. Læs dem omhyggeligt, for ved at bruge webstedet (som defineret nedenfor) accepterer du dem uden forhåndsbetingelser.  Hvis du ikke accepterer dem, skal du ikke bruge webstedet.

 

For at hjælpe dig med at læse disse vilkår og betingelser:

 

 • henviser “McCain”, “vi”, “os” eller “vores” til McCain Foods Limited og dets tilknyttede selskaber, og
 • "du" eller "din" henviser til den person, der tilgår webstedet.

 

Begrænset licens

 

McCain tildeler dig en begrænset licens til at bruge webstedet, der er underlagt disse vilkår og betingelser. Denne begrænsede licens gives kun til dig, gratis, for hele verden og er, med forbehold for gældende lovgivning, genkaldelig og/eller underlagt gennemgang til enhver tid af McCain uden forudgående varsel, for eksempel, hvis vi mener, at du har overtrådt ethvert af disse vilkår og betingelser.

 

Undtagen som udtrykkeligt angivet nedenfor, accepterer du, at du ikke vil genbruge eventuelt indhold, oplysninger eller materiale (samlet benævnt “indholdet”) fra www.mccain.com eller fra eventuelt andet websted, der drives af McCain (individuelt eller samlet benævnt “webstedet”), og på eller til hvilket disse vilkår og betingelser vises eller linkes.

 

Du accepterer nærmere bestemt, at du ikke vil kopiere, distribuere, genudgive, uploade, opslå eller sende noget fra eller til, alt efter omstændighederne, webstedet, medmindre du modtager vores skriftlige samtykke først, undtagen for den begrænsede licens og de undtagelser, der er beskrevet nedenfor.  Som medlem af offentligheden tildeler McCain dig en begrænset licens til at vise indholdet på din computer, udskrive, downloade og bruge indholdet og den underliggende HTML-tekst, lydklip, videoklip og andet materiale, der stilles til rådighed for dig på webstedet, udelukkende til personlige, informative, ikke-forbudte, ikke-kommercielle formål, forudsat at:

 

 • Du ikke ændrer eller tilvejebringer vildledende oplysninger om ethvert sådant indhold, og
 • Du medtager, ikke sletter eller ændrer og viser, som relevant, på hver kopi af et sådant indhold, de tilknyttede meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret (herunder en meddelelse om, at den relevante kopi er underlagt denne begrænsede licens).

 

Du må ikke distribuere, udgive, sende, genbruge, genudgive eller bruge indholdet fra webstedet til offentlige eller kommercielle formål, herunder, uden begrænsning, tekst, lydklip, videoklip, billeder og andet materiale, der stilles til rådighed for dig på webstedet.

 

Vi bevarer fuld og fuldstændig adkomst til softwaren og til alle de tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til webstedet og din brug og adgang til et sådant websted.  Du har ikke tilladelse til at videredistribuere eller sælge indholdet fra webstedet – eller til at foretage reverse engineering af, adskille eller på anden måde konvertere det til eventuel anden form, som folk kan bruge.  Bemærk, at hvis du er medlem af medierne, kan du downloade indhold til din brug, forudsat at du heller ikke sletter eller ændrer eventuelle meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret, og at du overholder god forretningspraksis vedrørende brugen og gengivelsen af et sådant indhold.

 

Du accepterer, at du ikke vil bruge eventuelt indhold på en måde, der antyder nogen forbindelse, tilhørsforhold eller godkendelse mellem dig eller dine produkter og dem tilhørende McCain.  Nærmere bestemt er det forbudt at indramme nogen del af webstedet eller bruge andre teknikker, der ændrer den visuelle præsentation af webstedet.

 

Der tildeles ingen rettigheder med hensyn til McCains varemærker og ophavsrettigheder. Eventuel uautoriseret brug af McCain-varemærker og -ophavsrettigheder er strengt forbudt.  Vi vil aktivt håndhæve de pågældende rettigheder og forbeholder os ret til at forfølge retssager i tilfælde af en krænkelse.

 

Forbudte anvendelser

 

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser, må du ikke, og du må ikke give andre tilladelse til at, direkte eller indirekte:

 

 • Fjerne, fra eventuel kopi af indholdet på webstedet, meddelelsen om ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret, der er indeholdt i eller på et sådant indhold
 • Sælge, ændre, lave afledte værker af eller forsøge at ændre indholdet på webstedet på nogen måde eller gengive eller offentligt vise, udføre eller distribuere eller på anden måde give adgang til eller bruge eventuelt indhold på webstedet til eventuelt offentligt, kommercielt eller ikke-uddannelsesmæssigt eller ikke-personligt formål, herunder, uden begrænsning, bruge det til at annoncere eller anmode om forretning eller brug af indholdet på eventuelt andet websted
 • Overføre ethvert af indholdet på webstedet til nogen anden person
 • Undtagen som udtrykkeligt tilladt i den begrænsede licens beskrevet ovenfor, udskrive eller kopiere eventuel HTML eller anden computersoftware, der er tilgængelig på webstedet
 • Bruge webstedet på en måde, der kan skade, deaktivere, overbebyrde, forringe, forstyrre sikkerheden af, negativt påvirke funktionsdygtigheden af, eller på anden måde misbruge webstedet eller eventuelle tjenester, systemressourcer, konti, servere, netværk, tilknyttede eller linkede websteder (som defineret nedenfor), der er forbundet med eller er tilgængelige via webstedet (herunder, uden begrænsning, ved at uploade, opslå eller på anden måde overføre til vores websteder eventuelle computervirusser, Trojanske heste, orme eller andre filer, malware eller computerprogrammer, der er potentielt skadelige, forstyrrende eller destruktive, eller som kan pålægge en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på webstedets infrastruktur, eller bruge eventuel robot, spider, scraper eller andet automatisk program eller enhed, eller manuel proces til at overvåge, kopiere, opsummere, eller på anden måde helt eller delvist udtrække oplysninger fra webstedet eller indholdet på webstedet)
 • Bruge eller forsøge at bruge en anden persons konto, adgangskode eller andre oplysninger i forbindelse med vores websted, oprette eller bruge en falsk identitet på webstedet eller udgive dig for at være en anden person eller enhed eller på anden måde fejlrepræsentere dit tilhørsforhold til eventuel person eller enhed, forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet, eller sende ufuldstændige, falske eller unøjagtige oplysninger til webstedet eller McCain
 • Afbryde eller forstyrre andre personers brug eller nydelse af webstedet eller tilknyttede eller linkede websteder (som defineret nedenfor) eller eventuelle tjenester deraf
 • Slette eller revidere noget af det indhold, der er slået op på webstedet
 • Indsamle eller opbevare personoplysninger om andre brugere eller besøgende på webstedet, og
 • Mere generelt, agere på en måde, som en fornuftig person ikke ville gøre.

 

Overholdelse af loven

 

Du accepterer, at du er eneansvarlig for dine handlinger og meddelelser, der udføres eller sendes i løbet af din brug af indhold på webstedet, og at du vil overholde alle love, der gælder eller kan gælde for din brug af aktiviteter eller indhold på webstedet eller med hensyn til indholdet på webstedet.  McCain vil undersøge hændelser, der kan involvere overtrædelser af sådanne love, og kan inddrage og samarbejde med retshåndhævende myndigheder om at retsforfølge brugere, der er involveret i sådanne overtrædelser. McCain forbeholder sig ret til at videregive eventuelle oplysninger vedrørende din brug af indhold på webstedet til enhver tid som nødvendigt for at opfylde eventuel lov, forordning eller statslig anmodning.

 

Yderligere brugsvilkår

 

Visse områder af webstedet kan være underlagt yderligere brugsvilkår (herunder vilkår for at regulere specifikke kampagner, konkurrencer eller andre programmer på webstedet) (“yderligere brugsvilkår”). Du accepterer, at du ved at bruge sådanne områder eller dele deraf accepterer at være bundet af de yderligere brugsvilkår, der gælder for sådanne områder.  Vilkårene og betingelserne, sammen med de yderligere brugsvilkår, eventuelle onlinemeddelelser og den globale privatlivspolitik (henvist til nedenfor), udgør hele aftalen mellem dig og McCain med hensyn til alle de emner, der omhandles i disse afsnit, og erstatter, i det maksimale omfang tilladt ved lov, alle meddelelser, erklæringer eller aftaler, uanset om mundtlige eller skriftlige, mellem dig og McCain eller ethvert af dets tilknyttede selskaber med hensyn til disse emner.  I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem vilkårene og betingelserne og de yderligere brugsvilkår, skal vilkårene og betingelserne have forrang.

 

Kompetence og lovvalg

 

Medmindre andet er angivet, præsenteres indholdet på webstedet for at tilvejebringe oplysninger om McCain og dets produkter.

 

Oplysninger om McCain-produkter og -tjenester gælder generelt over hele verden, men specifikke oplysninger gælder muligvis ikke for dit land.  Emballagen kan desuden variere afhængigt af lokale forordninger og præferencer.  Ikke alle produkter tilbydes i alle regioner.  Kontakt lokale forhandlere for produkter og emballage, der er tilgængelig i dit land. I det omfang tilladt ved gældende lov, fremsætter McCain ingen erklæringer om, at indholdet på webstedet er passende eller tilgængeligt til brug i forbindelse med eventuelt bestemt land uden for Canada.  Hvis du har spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af et produkt og/eller en tjeneste i dit område, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne på det relevante websted.

 

McCain kontrollerer og driver mange af sine websteder fra virksomhedens globale teknologicenter i Florenceville, New Brunswick, Canada. McCain driver dog virksomhed globalt, og et websted kan drives af McCain eller en tjenesteudbyder i en anden retskreds.  Hvis du bruger webstedet fra steder uden for Canada, er du ansvarlig for overholdelse af gældende love i din retskreds og, hvis relevant, den retskreds, hvorfra du fysisk tilgår webstedet(erne).

 

Hvis der opstår eventuelle tvister mellem os vedrørende din brug af webstedet, disse vilkår og betingelser, og de yderligere brugsvilkår, vil sådanne tvister blive løst i overensstemmelse med lovene i provinsen New Brunswick og de love i Canada, der gælder deri, uden at give virkning til lovkonfliktprincipper deraf.  Du accepterer, at enhver sådan tvist kan løses ved domstolene i provinsen New Brunswick, Canada, beliggende i byen Fredericton, og du underkaster dig hermed disse domstoles ikke-eksklusive kompetence.  Hvis eventuel bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden årsag uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse (eller en del af den pågældende bestemmelse, hvis relevant) anses for adskillelig fra disse vilkår og betingelser og skal ikke påvirke gyldigheden og retskraften af eventuelle resterende bestemmelser (eller de resterende dele af den pågældende bestemmelse, som relevant).

 

Ingen garantier

 

Selvom vi arbejder hårdt på at give dig de mest aktuelle og nøjagtige oplysninger, hverken garanterer eller erklærer vi, at alt på webstedet er fejlfrit eller fuldstændigt.  I det omfang tilladt ved gældende lov, fremsætter McCain ingen garantier eller erklæringer om kvaliteten, nøjagtigheden, rettidigheden eller fuldstændigheden af eventuelle påstande, erklæringer eller oplysninger på webstedet, og McCain fremsætter ingen erklæringer om egnetheden af nogen af oplysningerne på webstedet til ethvert formål.

 

I det omfang tilladt ved gældende lov, leveres alle oplysninger, produkter, materialer, tjenester og rådgivning, der er indeholdt på webstedet eller leveret af webstedet, herunder al tekst, grafik, links, animation, java-script, cookies, produkter og materialer "som de er og forefindes" uden nogen erklæringer, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende.

 

Uden at begrænse det foregående og i det omfang tilladt ved gældende lov, er der ingen garantier eller erklæringer om, at:

 

 • Indholdet er af et bestemt niveau af salgbarhed eller egnet til et bestemt formål
 • De funktionelle elementer i indholdet vil være uafbrudte eller fejlfrie
 • Mangler vil blive rettet
 • Webstedet eller de servere, der gør dem tilgængelige, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter, og
 • Succesfulde resultater eller udfald vil følge af korrekt overholdelse af eventuelle instruktioner, anvisninger eller opskrifter i indholdet (vi synes, vores opskrifter er fantastiske, men vi har ingen kontrol over forholdene i dit køkken eller din husstand)

 

I tillæg til ovenstående, og i det omfang tilladt ved gældende lov, påtager du dig (og ikke McCain) alle omkostninger for al nødvendig servicering, reparation eller korrigering som følge af din brug af McCain-webstedet.

 

Bestemmelser, der ikke kan udelukkes

 

Uanset om andet måtte fremgå, udelukker eller begrænser ingen eventuel garanti, vilkår, betingelse eller eventuel rettighed eller retsmiddel, stiltiende eller pålagt af gældende lovgivning, som ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov (som relevant), herunder i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Med hensyn til eventuel garanti, vilkår eller betingelse, stiltiende eller pålagt af gældende lovgivning, som ikke kan udelukkes (“bestemmelse, der ikke kan udelukkes”), men med hensyn til hvilken vi er i stand til at begrænse dit retsmiddel, er dit retsmiddel og McCain-koncernens erstatningsansvar begrænset i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov.

 

Ansvarsfraskrivelse: Linkede websteder

 

Webstedet giver nogle gange adgang til andre verdensomspændende websteder (samlet benævnt "linkede websteder") fra webstedet.  McCain godkender ikke indholdet eller eventuelle produkter eller tjenester, der er tilgængelige på disse linkede websteder eller fremsætter eventuelle erklæringer vedrørende indholdet eller nøjagtigheden af materialer på disse linkede websteder.  Hvis du opretter et link til disse linkede websteder, gør du det på egen risiko og uden tilladelse fra McCain.  Tjek Uniform Resource Locator (URL)-adressen, der er angivet i din internetbrowser, for at se, om du stadig er på et McCain-drevet websted eller har bevæget dig til et andet websted.

 

Vi hævder ikke, at McCain er juridisk bemyndiget til at bruge eventuelt varemærke, handelsnavn, logo eller ophavsretssymbol, der vises i eller er tilgængeligt via links, eller at eventuelt linket websted er autoriseret til at bruge eventuelt varemærke, handelsnavn, logo eller ophavsretssymbol tilhørende McCain.  Du accepterer, at du ikke vil pege eller linke fra et websted direkte til indhold på webstedet uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra McCain.  McCain forbeholder sig ret til at deaktivere links direkte eller indirekte fra tredjepartswebsteder til webstedet.

 

Vi kan fra tid til anden give brugere af webstedet adgang til bestemt specialiseret indhold og interaktive tjenester, hvorigennem du kan vise eller opslå oplysninger og materialer og visse softwareværktøjer, der kan bruges til forskellige formål, herunder til at afspille musik, der leveres af webstedet, til at interagere med andre webstedsbrugere eller til at oprette indhold.  Disse tjenester og software, og indhold, der stilles til rådighed via webstedet, og al software, der bruges til at gøre webstedet tilgængeligt, er og forbliver McCain, dets tilknyttede selskaber og deres licensgiveres og leverandørers ejendom, og kan være beskyttet af ophavsret, varemærke, patent og/eller andre ejendomsrettigheder og -love.

 

Ansvarsbegrænsning

 

I det omfang tilladt ved gældende lov (og uden at begrænse afsnittet "bestemmelser, der ikke kan udelukkes" ovenfor), er McCain under ingen omstændigheder, eller nogen af dets direktører, ledere, agenter eller medarbejdere, erstatningsansvarlige for eventuelle skadeserstatninger overhovedet, herunder særlige, indirekte, følgemæssige, afskrækkende (straffende) skadeserstatninger, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller udførelsen af indhold, der er tilgængeligt på webstedet, uanset om det er i kontraktforhold, for skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed) eller på anden måde.

 

Disse omfatter (men er ikke begrænset til) skadeserstatninger eller personskader forårsaget af:

 

 • Brug af (eller manglende evne til at bruge) webstedet
 • Brug af (eller manglende evne til at bruge) ethvert linket websted, som du har et hyperlink til fra webstedet
 • Manglende ydeevne
 • Brug af (eller manglende evne til at bruge) eventuelt indhold, der er oprettet af en bruger af webstedet
 • Fejl
 • Udeladelse
 • Afbrydelse
 • Mangel
 • Forsinkelse i drift eller transmission
 • Computervirus, og
 • Linjefejl.

 

Husk, at vi ikke er erstatningsansvarlige for skadeserstatninger af nogen art, i det omfang tilladt ved gældende lov og uden at begrænse afsnittet "bestemmelser, der ikke kan udelukkes" ovenfor), ellers inklusive, uden begrænsning, følgende:

 

 • Skadeserstatninger, der er beregnet til at kompensere en person direkte for et tab eller en skade
 • Tab af fortjeneste
 • Skadeserstatninger, der med rimelighed forventes at opstå som følge af et tab eller en personskade (juridisk betegnelse, “følgemæssige skadeserstatninger”), og
 • Andre diverse skadeserstatninger og udgifter som direkte skyldes et tab eller en personskade (juridisk betegnelse "hændelige skadeserstatninger").

 

Medmindre det udtrykkeligt er forbudt eller begrænset ved gældende lovgivning, er vi heller ikke erstatningsansvarlige, selvom vi har været uagtsomme, eller hvis nogen af vores autoriserede repræsentanter er blevet underrettet om muligheden for sådanne skadeserstatninger - eller begge dele.

 

Indsendelser

 

McCain må ikke acceptere eller overveje andre kreative ideer, forslag eller materialer end dem, som McCain specifikt har anmodet om.  Derfor beder vi dig om ikke at sende os sådanne materialer.  Hvis du, på trods af denne anmodning, indsender materiale til McCain, bliver og forbliver alle bemærkninger, forslag, ideer, grafik eller andre oplysninger, som du kommunikerer til McCain via webstedet (bortset fra oplysninger, som vi accepterer at beskytte i henhold til vores (globale privatlivspolitik), ved indsendelse, vores ejendom, selvom aftalen, der oprettes af disse vilkår og betingelser, senere opsiges, og du giver dit samtykke til McCains brug og videregivelse af sådanne indsendelser, herunder offentligt og kommercielt, og uden tilskrivning af forfatterskab.

 

Det betyder, at undtagen i tilfælde af krænkelse af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder:

 

 • Behøver vi ikke at behandle nogen af dine indsendelser som fortrolige
 • Kan vi ikke sagsøges for at bruge de ideer, du indsender (herunder, men ikke begrænset til, produkt- eller annonceringsideer)
 • Kan vi bruge din indsendelse eller lignende til ethvert formål uden at betale dig eller nogen anden for indsendelsen
 • Har vi eksklusivt ejerskab over alle nuværende og fremtidige rettigheder til indsendelser af enhver art, og
 • Accepterer du ikke at hævde eventuel ejendomsret af nogen art til din indsendelse (herunder, men ikke begrænset til ophavsret (herunder retten til at skabe afledte værker og et originalt værks rettighedsindehaveres ret til afledte værker), varemærke, illoyal konkurrence eller underforstået kontrakt), du overdrager din ophavsret til os, og du giver afkald på dine moralske rettigheder til eventuelt ophavsretligt beskyttet værk mod McCain og dem, der er udpeget af McCain, og du skal indhente alle andre nødvendige dispensationer eller samtykker fra andre indehavere af eventuelle moralske rettigheder, der kan eksistere i ethvert værk for at give McCain mulighed for at udøve sine fulde brugsrettigheder til et sådant værk.

 

Du anerkender, at du er ansvarlig for eventuel indsendelse, du foretager - med andre ord anerkender og garanterer du, at du (og ikke McCain) har det fulde ansvar for indsendelsen, herunder, men ikke begrænset til, dens lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret.  Du (og ikke McCain) vil være eneansvarlig for eventuel tredjeparts krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder eller moralske rettigheder.  Endvidere, hvor ethvert af det indhold, som du indsender, omfatter personoplysninger eller oplysninger om enhver person, garanterer du, at du har tilvejebragt alle nødvendige oplysninger for, og modtaget alle nødvendige samtykker fra, de relevante enkeltpersoner, som de pågældende oplysninger vedrører, herunder som påkrævet i henhold til gældende privatlivs- og databeskyttelseslovgivning.

 

Fritagelse/skadesløsholdelse

 

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du at fritage og skadesløsholde McCain og enhver af dets direktører, ledere, agenter og medarbejdere, og sådanne andre yderligere personer, der skal fritages og/eller skadesløsholdes som identificeret i vilkårene, betingelserne og reglerne, der regulerer specifikke kampagner, konkurrencer eller andre programmer på webstedet (samlet benævnt heri som "de fritagne parter") for eventuelt erstatningsansvar (uanset om det opstår i kontraktforhold, ved skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed) eller på anden måde), der opstår på enhver måde som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet, herunder skadeserstatninger, tab eller personskade af enhver art. Du anerkender og accepterer, at, med undtagelse af bestemmelser, der ikke kan udelukkes, har de fritagne parter ikke fremsat, og er ikke erstatningsansvarlige for, eventuel erklæring, garanti eller betingelse med hensyn til webstedet.

 

Intellektuel ejendom

 

McCain ejer de intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet og til al underliggende programmering eller har fået tilladelse fra ejeren til at bruge Indholdet.  Hvis du har indsendt indhold til webstedet, anses du for at have givet os og andre brugere af webstedet samtykke til at bruge og ændre dette indhold (herunder på tidsubegrænset basis).  Endvidere, hvis noget af det indhold, som du indsender, omfatter personoplysninger om enhver person, garanterer du, at du har tilvejebragt alle nødvendige oplysninger for, og modtaget alle nødvendige samtykker fra, de relevante enkeltpersoner, som de pågældende oplysninger vedrører, herunder som påkrævet i henhold til gældende privatlivs- eller databeskyttelseslovgivning.

 

Webstedet, herunder alt indhold på webstedet, er beskyttet af love om intellektuel ejendomsret og traktatbestemmelser.  Du anerkender og accepterer, at webstedet og de tjenester og software, der bruges i forbindelse med webstedet, indeholder ejendomsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendom, og at din brug af webstedet er personlig for dig og ikke kan overdrages.  Eventuel kopiering, gengivelse, ændring, udgivelse, transmission, distribution eller anden brug af indholdet på webstedet til ethvert formål, der ikke er godkendt i henhold til disse vilkår og betingelser, og som du ikke modtager vores forudgående skriftlige samtykke til, er strengt forbudt.

 

McCains logoer, produktnavne, servicenavne og ikoner ("McCain-mærkerne") er varemærker tilhørende McCain.  Du accepterer, at du ikke på nogen måde vil vise eller bruge McCain-mærkerne uden vores forudgående skriftlige samtykke.  Navne og varemærker tilhørende virksomheder eller produkter, der henvises til på webstedet, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.  Visningen af disse varemærker eller handelsnavne overdrager eller skaber ikke nogen licens eller andre rettigheder til disse mærker eller navne.  Eventuel uautoriseret brug af McCain-mærkerne er strengt forbudt.

 

Opsigelse af disse vilkår og betingelser

 

Disse vilkår og betingelser, og aftalen mellem dig og McCain, som de opretter, er gældende, indtil de opsiges af en af parterne. Du kan til enhver tid opsige disse vilkår og betingelser ved straks at ophøre med din brug af og adgang til webstedet og ved at tilintetgøre alt indhold fra hvert McCain-websted, som du har tilgået, sammen med al relateret dokumentation og alle kopier og installationer.  Du opsiger disse vilkår og betingelser og din ret til at få adgang til webstedet, hvis du ikke accepterer eventuel ændring af webstedet og/eller disse vilkår og betingelser.

 

McCain kan til enhver tid opsige de licenser og rettigheder, der er tildelt dig i henhold til disse vilkår og betingelser, uden varsel til dig, hvis du efter dets eget skøn overtræder eventuelt vilkår eller betingelse i aftalen mellem dig og McCain, som disse vilkår og betingelser opretter.  Ved opsigelse skal du tilintetgøre alt indhold og ophøre med at bruge webstedet.

 

Uanset opsigelse accepterer du at forblive bundet af disse vilkår og betingelser med hensyn til eventuel tidligere brug af webstedet og eventuelt indhold, der downloades eller tilgås.

 

Ved at levere materiale på webstedet lover vi desuden ikke på nogen måde, at materialerne vil forblive tilgængelige for dig.  McCain har ret til at ophøre med at levere eller ændre hele eller en del af enhver af sine websteder til enhver tid uden varsel til dig.

 

Privatlivets fred og databeskyttelse

 

Hvor og i det omfang tilladt ved gældende lov, giver du dit samtykke til indsamlingen, brugen, videregivelsen og behandlingen af personoplysninger som påtænkt i den globale privatlivspolitik.  Læs vores globale privatlivspolitik for at få oplysninger om dine privatlivsrettigheder og om, hvordan McCain bruger, videregiver og behandler dine personoplysninger under din brug af webstedet.

 

Diverse punkter om vilkårene og betingelserne

 

McCain kan, uden varsel til dig, ændre disse vilkår og betingelser og aftalen mellem dig og McCain, som de opretter, til enhver tid ved blot at opdatere dette opslag.  Ændringer træder i kraft, når de offentliggøres.  Se vilkårene og betingelserne regelmæssigt for opdateringer.  Hvis eventuelt vilkår eller betingelse eller eventuel ændring ikke er acceptabel for dig, skal du straks ophøre med din brug af webstedet.  Din fortsatte brug af webstedet efter eventuel ændring af disse vilkår og betingelser er offentliggjort, udgør accept af ændringen.  Disse vilkår og betingelser gælder kun for din brug af webstedet og ikke for eventuel anden aftale, du måtte have med eventuelt tilknyttet McCain-selskab.