McCain — warunki korzystania ze strony internetowej

White colour block

Witamy na stronie internetowej McCain! 

Zaprojektowaliśmy nasze strony internetowe tak, aby były przydatne, stanowiły źródło informacji i zawierały atrakcyjne treści. Mamy nadzieję, że nam się to udało — i mamy też nadzieję, że użytkownicy przekażą nam, w jaki sposób mogą się one stać jeszcze lepsze. 

W zamian prosimy jedynie o przestrzeganie podanych dalej warunków („warunków"). Użytkownicy powinni je uważnie przeczytać, ponieważ korzystając ze strony internetowej (zgodnie z poniższą definicją), zgadzają się na ich przestrzeganie bez żadnych wyjątków.  Jeśli użytkownicy nie wyrażają zgody na stosowanie się do nich, nie powinni korzystać ze strony internetowej. 

Znaczenie określeń w niniejszych warunkach: 

 • „McCain", „my", „nam" lub „nasz" odnosi się do firmy McCain Foods Limited i jej spółek zrzeszonych; a
 • „użytkownik" lub „użytkownika" odnosi się do osoby korzystającej ze strony internetowej. 

 

Ograniczona licencja 

McCain przyznaje użytkownikom limitowaną licencję na korzystanie ze strony internetowej, która podlega niniejszym warunkom. Ta ograniczona licencja nieodpłatnie przekazywana jest wyłącznie użytkownikom na całym świecie i podlega właściwym przepisom, może zostać wycofana i/lub podlega weryfikacji w każdej chwili przez McCain bez uprzedniego powiadomienia np. jeśli zachodzi przypuszczenie, że użytkownik naruszył którykolwiek z warunków. 

Z wyjątkiem przypadków jasno podanych poniżej użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych treści, informacji lub materiałów (zbiorczo zwanymi „treściami") ze strony www.mccain.com lub każdej innej strony obsługiwanej przez firmę McCain (indywidualnie i zbiorczo nazywanych „stroną") i każdej strony, na której niniejsze warunki są podawane lub do której podano w nich odniesienia. 

W szczególności użytkownik zobowiązuje się do niekopiowania, nierozpowszechniania, niepublikowania, nieprzesyłania i nieprzekazywania czegokolwiek — zależnie od sytuacji — ze strony lub na stronę bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie z wyjątkiem podanej niżej ograniczonej licencji i wyjątków.  Jako członek społeczeństwa firma McCain udziela użytkownikom ograniczonej licencji do wyświetlania na komputerze, drukowania, pobierania i użytkowania treści oraz podstawowego tekstu HTML, klipów dźwiękowych, klipów wideo i innych materiałów udostępnianych na stronie internetowej wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych, niezakazanych i niekomercyjnych, o ile: 

 • użytkownik nie będzie modyfikował, ani fałszywie przedstawiał takich treści; oraz
 • na każdej kopii takich treści użytkownik — zależnie od sytuacji — zawrze powiązane z nimi prawa autorskie, znaki handlowe lub inne powiadomienia o prawach własności (w tym powiadomienie, że właściwa kopia podlega niniejszej ograniczonej licencji), wyświetli je, nie usunie i nie zmieni ich.  


Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniania, publikacji, nadawania, ponownego wykorzystywania, ponownej publikacji lub wykorzystywania treści ze strony internetowej do celów publicznych lub komercyjnych, w tym, bez ograniczeń, tekstów, klipów dźwiękowych, klipów wideo, obrazów i innych materiałów udostępnianych mu na stronie internetowej.

Zachowujemy pełny i kompletny tytuł własności oprogramowania i wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do strony internetowej oraz wykorzystywania jej przez użytkownika i uzyskiwania do niej dostępu.  Użytkownikom nie wolno rozprowadzać lub sprzedawać zawartości strony internetowej, dokonywać inżynierii wstecznej, rozkodowywać czy przekształcać jej w jakąkolwiek inną formę, która mogłaby być wykorzystywana przez inne osoby.  Uwaga: przedstawiciele mediów mają prawo pobierać treści do swojego użytku, o ile nie będą usuwali lub zmieniali żadnych powiadomień o prawach autorskich, znakach handlowych lub innych prawach własności oraz o ile będą stosowali się do dobrych praktyk biznesowych dotyczących użytkowania i powielania takich treści. 

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych treści w sposób sugerujący jakiś związek, powiązanie lub poparcie firmy McCain wobec niego lub jego produktów.  Szczególnie zakazane jest tworzenie ramek którejkolwiek części strony internetowej lub wykorzystywanie innych technik, które zmieniają wygląd strony internetowej.  

Firma McCain nie przyznaje użytkownikom żadnych praw do swoich znaków handlowych i praw autorskich. Surowo zakazane jest jakiekolwiek wykorzystywanie bez upoważnienia znaków handlowych i praw autorskich firmy McCain.  Firma będzie aktywnie egzekwowała te uprawnienia i zastrzega sobie prawo do wejścia na drogę prawną w przypadku ich naruszenia. 

 

Zakazane przypadki użycia strony 

Z wyjątkiem sytuacji jasno określonych w niniejszych warunkach użytkownikowi nie wolno bezpośrednio lub pośrednio: 

 • usuwać z kopii treści na stronie internetowej powiadomień o prawach autorskich lub innych prawach własności znajdujących się w lub na takich treściach;
 • sprzedawać, modyfikować, tworzyć prac pochodnych lub podejmować wszelkich innych prób modyfikacji strony internetowej lub odtwarzać lub wyświetlać publicznie, wykonywać lub dystrybuować, lub w inny sposób zapewniać dostęp do treści na stronie internetowej lub wykorzystywać ją do jakichkolwiek celów publicznych, komercyjnych lub pozaedukacyjnych, lub pozaosobistych, w tym m.in. wykorzystywać jej do reklamowania lub pozyskiwania interesów biznesowych, lub używania treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej;
 • przekazywać treści strony internetowej innym osobom;
 • z wyjątkiem sytuacji jasno określonych w wyżej podanej ograniczonej licencji drukować lub kopiować którejkolwiek z części oprogramowania HTML lub innego oprogramowania komputerowego dostępnego na stronie internetowej;
 • wykorzystywać strony internetowej w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócać, ingerować w bezpieczeństwo lub funkcjonowanie strony internetowej lub w inny sposób doprowadzić do nieprawidłowego wykorzystania strony lub wszelkich serwisów, zasobów systemu, kont, serwerów, sieci, powiązanych lub zalinkowanych stron (zgodnie z poniższą definicją), które są połączone ze stroną internetową lub na które można przez nią wejść (w tym, bez ograniczeń, przesyłanie, publikowanie lub przekazywanie na naszą stronę w inny sposób wirusów komputerowych, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub innych plików lub programów komputerowych, które potencjalnie mogą uszkodzić, zakłócić lub zniszczyć infrastrukturę strony internetowej lub mogą na nią nałożyć niewłaściwe lub nieproporcjonalnie duże obciążenie lub wykorzystywać programów lub urządzeń typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych urządzeń lub procesów ręcznych do monitorowania, kopiowania, podsumowania lub pobierania informacji w inny sposób ze strony internetowej lub jej zawartości w całości lub części);
 • wykorzystywać lub usiłować wykorzystywać kont, haseł lub innych informacji innych osób w związku z naszą stroną internetową; tworzyć lub wykorzystywać fałszywej tożsamości na stronie internetowej lub podawać się za inną osobę lub podmiot lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swojego powiązania z jakąś osobą lub podmiotem; usiłować uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do strony internetowej lub przesyłać na stronę internetową lub firmie McCain niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji;
 • zakłócać lub ingerować w użytkowanie strony internetowej lub stron powiązanych lub zalinkowanych (zgodnie z poniższą definicją) przez inne osoby lub usługi świadczone na stronie;
 • usuwać lub poprawiać żadnych treści opublikowanych na stronie internetowej;
 • zbierać lub przechowywać danych osobowych innych użytkowników lub osób wyświetlających stronę internetową; oraz
 • bardziej ogólnie działać w sposób, w jaki nie zachowywałaby się rozsądna osoba, ani nie może on zgodzić się bezpośrednio lub pośrednio, aby powyższe robiły inne osoby.

 

Przestrzeganie przepisów prawnych 

Użytkownik przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane podczas korzystania ze strony internetowej i przekazywane taką drogą komunikaty. Zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, które mają lub mogą mieć zastosowanie do wykorzystywania przez niego aktywności lub zawartości strony internetowej lub w odniesieniu do treści takiej strony.  McCain zbada przypadki, które mogą stanowić naruszenie takich przepisów. Firma może zaangażować organy ścigania i współpracować z nimi w zakresie postępowania karnego wobec użytkowników dopuszczających się takich naruszeń. McCain zastrzega sobie prawo do każdorazowego ujawniania informacji dotyczących użytkowania treści na stronie internetowej zgodnie z wymogami prawa lub na żądanie władz publicznych. 

 

Dodatkowe warunki użytkowania 

Dla niektórych obszarów strony internetowej mogą obowiązywać dodatkowe warunki użytkowania (w tym warunki określające konkretne promocje, konkursy lub inne programy na stronie internetowej) („dodatkowe warunki użytkowania").  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z takich obszarów lub ich części, zobowiązuje się do przestrzegania właściwych dla nich dodatkowych warunków użytkowania.  Warunki wraz z dodatkowymi warunkami użytkowania, wszystkie powiadomienia internetowe oraz Globalna polityka prywatności (o której mowa poniżej) stanowią całą umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą McCain w odniesieniu do wszystkich zagadnień omówionych w niniejszych paragrafach i w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo zastępują wszystkie komunikaty, zapewnienia lub umowy, niezależnie od tego, czy ustne, czy pisemne, pomiędzy użytkownikiem a firmą McCain lub którąś z jej spółek zrzeszonych odnośnie do tych zagadnień.  W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy warunkami a dodatkowymi warunkami nadrzędne będą zapisy w warunkach. 

 

Sądy właściwe i wybór systemu prawnego 

O ile nie stwierdzono inaczej, treść niniejszej strony internetowej ma na celu podanie informacji o firmie McCain i jej produktach. 

Informacje dotyczące produktów i usług McCain ogólnie mają zastosowanie na całym świecie, jednak w danym kraju mogą nie obowiązywać konkretne dane.  Dodatkowo w zależności od lokalnych przepisów i preferencji odmienne może być opakowanie.  Nie we wszystkich regionach oferowane są wszystkie produkty.  Produkty i opakowania dostępne w danym kraju można sprawdzić u lokalnych sprzedawców detalicznych. W zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy firma McCain nie czyni żadnych zapewnień co do odpowiedniości lub dostępności strony internetowej do wykorzystania w związku z jakimkolwiek konkretnym krajem poza Kanadą.  Wszystkie pytania dotyczące lokalnej dostępności produktu i/lub usługi można kierować do nas, korzystając z informacji w części „Skontaktuj się z nami" na właściwej stronie internetowej. 

McCain kontroluje i obsługuje wiele swoich stron internetowych z Globalnego Centrum Technologii we Florenceville w prowincji Nowy Brunszwik w Kanadzie. Jednakże ponieważ firma McCain prowadzi działalność na całym świecie, jej strona internetowa może być obsługiwana przez spółkę McCain lub usługodawcę w innym systemie prawnym.  Użytkownicy korzystający ze strony internetowej z lokalizacji spoza Kanady mają obowiązek przestrzegania właściwych przepisów w swoim systemie prawnym i w stosownych przypadkach systemie prawnym kraju, z którego fizycznie wchodzą na stronę internetową. 

W przypadku pojawienia się sporów pomiędzy firmą McCain a użytkownikiem w zakresie wykorzystania strony internetowej, niniejszych warunków i dodatkowych warunków użytkowania, spory te będą rozstrzygane na podstawie przepisów prowincji Nowy Brunszwik i właściwych przepisów w Kanadzie bez odwołania się do norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie takie spory mogą być rozstrzygane przed sądami prowincji Nowy Brunszwik w Kanadzie z siedzibą w mieście Fredericton i niniejszym poddaje się niewyłącznej jurysdykcji tychże sądów.  Jeśli z dowolnej przyczyny któreś zapisy w niniejszych warunkach okażą się niezgodne z prawem, zostaną unieważnione lub uznane za nieskuteczne, wtedy zapis ten (lub w stosownych przypadkach jego część) będzie interpretowany rozdzielnie od pozostałych warunków i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych zapisów (lub w stosownych przypadkach pozostałych ich części). 

 

Brak gwarancji 

Mimo że dokładamy dużych starań, aby na stronie internetowej umieszczać najnowsze i rzetelne informacje, nie możemy zagwarantować czy zapewnić, że wszystko na stronie internetowej nie jest obarczone błędem lub kompletne.  W zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy firma McCain nie gwarantuje, ani nie czyni żadnych zapewnień czy poświadczeń co do jakości, rzetelności, terminowości lub kompletności oświadczeń, stwierdzeń lub informacji na stronie internetowej. Firma McCain nie czyni także żadnych zapewnień co do przydatności podanych na stronie internetowej informacji do jakichkolwiek celów.

W zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy wszystkie informacje, produkty, materiały, usługi i porady znajdujące się na stronie internetowej lub podane na niej, w tym wszystkie teksty, elementy graficzne, łącza, animacje, skrypty java, pliki cookies, produkty i materiały są podawane w stanie „tak, jak jest" bez żadnych jawnych lub dorozumianych zapewnień, gwarancji, poręczeń lub warunków. 

Bez ograniczania powyższego i w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy nie istnieją żadne poręczenia, gwarancje lub zapewnienia, że:

 • treść charakteryzuje się jakąś szczególną pokupnością lub przydatnością do określonego celu;
 • elementy funkcjonalne zawarte w treści nie będą zakłócane lub pozbawione błędów;
 • zostaną naprawione usterki;
 • strona internetowa lub udostępniające ją serwery nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych składników; oraz
 • z należytego przestrzegania instrukcji, wskazówek lub przepisów podanych w treści wynikną pomyślne rezultaty lub wyniki (uważamy, że nasze przepisy są rewelacyjne, ale nie kontrolujemy warunków w danej kuchni czy w danym gospodarstwie domowym); 

Oprócz powyższego i w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy użytkownik (a nie McCain) ponosi całkowity koszt wszystkich niezbędnych usług serwisowych, napraw lub poprawek wynikających z użytkowania strony internetowej McCain. 

 

Postanowienia niewyłączalne 

Bez względu na inne postanowienia nic nie wyłącza lub nie ogranicza żadnej gwarancji, warunku lub poręczenia lub żadnego prawa lub środka zaradczego dorozumianego lub nałożonego przez właściwe przepisy, który nie może być zgodnie z prawem wyłączony lub ograniczony (zależnie od sytuacji), w tym na podstawie przepisów o ochronie konsumentów. Jeśli chodzi o gwarancję, warunek lub poręczenie dorozumiane lub nałożone przez właściwe przepisy, którego nie można wyłączyć („postanowienie niewyłączalne"), ale względem którego mamy prawo ograniczenia środka zaradczego użytkownika, taki środek i odpowiedzialność grupy McCain są ograniczone maksymalnie w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa. 

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności — linkowane strony 

Ze strony internetowej można czasami wejść na strony internetowe innych firm (łącznie nazywane „linkowanymi stronami").  McCain nie popiera treści lub żadnych produktów, lub usług dostępnych na zalinkowanych stronach internetowych, ani nie czyni żadnych poręczeń co do treści lub rzetelności materiałów na zalinkowanych stronach.  Użytkownik, który połączy się z takimi linkowanymi stronami, robi to na własne ryzyko i bez pozwolenia firmy McCain.  Użytkownik może sprawdzić adres URL w przeglądarce internetowej, aby przekonać się, czy nadal znajduje się na stronie obsługiwanej przez firmę McCain, czy może przeniósł się na inną stronę. 

Nie twierdzimy, że firma McCain jest prawnie upoważniona do wykorzystywania znaków handlowych, nazw handlowych, logo lub symboli objętych prawem autorskim wyświetlanych pod takimi łączami lub do których można dotrzeć za pośrednictwem takich łączy lub dana zalinkowana strona internetowa jest upoważniona do wykorzystywania znaków handlowych, nazw handlowych, logo lub symboli objętych prawem autorskim McCain.  Użytkownik zobowiązuje się do niewskazywania lub linkowania do treści na stronie internetowej bezpośrednio z innej strony internetowej bez wyraźnej zgody na piśmie firmy McCain.  McCain zastrzega sobie prawo bezpośredniego lub pośredniego wyłączenia łączy ze stron internetowych osób trzecich do strony internetowej firmy. 

Okresowo możemy zapewnić użytkownikom strony internetowej dostęp do pewnych treści specjalistycznych i serwisów interaktywnych, za pośrednictwem których możemy wyświetlać lub publikować informacje i materiały oraz pewnych narzędzi oprogramowania, które można wykorzystać do różnych celów, w tym odtwarzania muzyki na stronie internetowej w celu prowadzenia interakcji z innymi użytkownikami strony internetowej lub tworzenia treści.  Takie usługi, oprogramowanie i treści udostępniane za pośrednictwem strony internetowej oraz całe oprogramowanie stosowane do udostępniania strony są i pozostaną własnością firmy McCain, jej spółek zrzeszonych, ich licencjodawców i dostawców i mogą być chronione na podstawie przepisów i praw dotyczących praw autorskich, znaków handlowych, patentów i/lub innych dotyczących własności. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności 

W zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy (i bez ograniczania powyższej części dotyczącej postanowień niewyłączalnych) firma McCain, żaden z jej dyrektorów, specjalistów, agentów lub pracowników w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie, wynikowe, o charakterze karnym (odstraszające) wynikające z wykorzystywania lub realizacji treści dostępnych na stronie internetowej lub w związku z nią z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (m.in. zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej. 

Obejmuje to m.in. szkody lub obrażenia ciała spowodowane: 

 • korzystaniem ze strony (lub brakiem takiej możliwości);
 • korzystaniem (lub brakiem możliwości korzystania) z jakichś linkowanych stron, do których użytkownik linkuje przy użyciu hiperłącza ze strony internetowej McCain;
 • niedziałaniem strony internetowej;
 • korzystaniem (lub brakiem możliwości korzystania) z jakichś treści stworzonych przez użytkownika strony internetowej McCain;
 • błędem;
 • pominięciem;
 • zakłóceniem;
 • usterką;
 • opóźnieniem w działaniu lub przesyłaniu;
 • w wyniku działania wirusa komputerowego; i
 • awarią linii. 


Należy mieć na uwadze, że nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa i bez ograniczania powyższej części dotyczącej postanowień niewyłączalnych, w tym m.in. za następujące: 

 • odszkodowania mające stanowić rekompensatę dla innej osoby bezpośrednio za stratę lub obrażenia ciała;
 • utratę zysków;
 • odszkodowania, które według zasadnych oczekiwań wynikają ze straty lub obrażeń ciała (w sensie prawnym szkody wynikowe); oraz
 • pozostałe różne odszkodowania i wydatki wynikające bezpośrednio ze straty lub obrażeń ciała (w sensie prawnym szkody wynikowe). 

Ponadto o ile nie jest to wyraźnie zakazane lub ograniczone na podstawie właściwych przepisów, nie ponosimy odpowiedzialności nawet wtedy, gdy dopuściliśmy się zaniedbania lub wtedy, gdy którykolwiek z naszych upoważnionych przedstawicieli został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód — lub w obu przypadkach. 

 

Przesyłane materiały 

McCain nie może akceptować i uwzględniać kreatywnych pomysłów, sugestii i materiałów z wyjątkiem tych konkretnie przez siebie zamówionych.  W związku z tym prosimy użytkowników o nieprzysyłanie nam takich materiałów.  Jeśli jednak pomimo prośby użytkownik przedłoży materiały firmie McCain, wszystkie uwagi, sugestie, pomysły, elementy graficzne lub inne informacje przekazane firmie za pośrednictwem jej strony internetowej (niebędące informacjami, które zobowiązujemy się chronić na podstawie naszej Globalnej polityki prywatności​) po przedłożeniu stają się naszą własnością, nawet jeśli umowa tworzona przez niniejsze warunki jest później rozwiązana. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie i publikowanie, w tym udostępnianie ogółowi i udostępnianie komercyjne, przez firmę McCain takich przedłożonych materiałów bez konieczności wypłaty wynagrodzenia na rzecz osoby, która je przesłała. 

Oznacza to, że z wyjątkiem przypadku naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej: 

 • nie mamy obowiązku zachowywania poufności przesyłanych nam materiałów;
 • nie możemy także być pozywani za wykorzystywanie przedłożonych nam pomysłów (w tym m.in. pomysłów produktów lub reklam);
 • mamy prawo wykorzystania przedłożonych nam materiałów itp. w dowolnym celu bez konieczności wypłaty wynagrodzenia na rzecz osoby, która je przesłała, lub kogokolwiek innego;
 • będziemy mieli prawo do wyłącznego posiadania wszystkich obecnych i przyszłych praw do każdego rodzaju przesłanych nam materiałów; oraz
 • przedkładając materiały, użytkownik zgadza się na niezabezpieczanie prawa własności do nich (w tym m.in praw autorskich z uwzględnieniem m.in. prawa do tworzenia prac pochodnych i praw właścicieli praw autorskich pracy oryginalnej względem prac pochodnych), znaków handlowych, nieuczciwej konkurencji lub dorozumianej umowy. Użytkownik ceduje swoje prawa autorskie na nas i zrzeka się autorskich praw osobistych do każdej pracy, która może zostać objęta prawem autorskim, na rzecz firmy McCain i jednostek przez nią wyznaczonych. Użytkownik ma także obowiązek uzyskania wszystkich pozostałych niezbędnych zrzeczeń lub zgód od wszystkich innych autorów dotyczących wszelkich autorskich praw osobistych, którymi może być objęte jakieś dzieło, aby firma McCain mogła zrealizować wszystkie swoje prawa wykorzystywania takiego dzieła. 

Użytkownik uznaje, że odpowiada za wszelkie przedłożone materiały. Innymi słowy, przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że to on (a nie firma McCain) ponosi pełną odpowiedzialność za przedłożone materiały, w tym m.in. ich legalność, wiarygodność, odpowiedniość, oryginalność i prawa autorskie.  Użytkownik (a nie firma McCain) jest jako jedyny odpowiedzialny za naruszenia własności intelektualnej lub autorskich praw osobistych osób trzecich.  Ponadto w przypadkach, w których treści przedłożone przez użytkownika będą zawierały informacje o innej osobie lub jej dane osobowe, poświadcza on, że dokonał wszelkich niezbędnych ujawnień na rzecz właściwych osób, których takie informacje dotyczą, i że otrzymał od nich niezbędne zezwolenia, w tym zgodnie z wymogami na podstawie wszystkich właściwych przepisów o ochronie prywatności i danych. 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie przed nią 

W zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia firmy McCain oraz wszystkich jej dyrektorów, specjalistów, agentów i pracowników oraz innych takich dodatkowych osób (zwanych dalej „zwolnionymi ze zobowiązań"), które powinny zostać zwolnione z odpowiedzialności i/lub zabezpieczone przed nią na podstawie warunków i zasad konkretnych promocji, konkursów lub innych programów na stronie internetowej McCain z wszelkiej odpowiedzialności — niezależnie od tego, czy wynikałaby ona z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (m.in. zaniedbania) — w dowolny sposób związanej z wykorzystywaniem strony internetowej lub powstałej w związku z nim, w tym za wszelkiego rodzaju obrażenia, straty lub uszkodzenia, a także do zabezpieczenia wyżej wymienionych przed taką odpowiedzialnością i zwolnienia z niej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że z wyjątkiem postanowień niewyłączalnych osoby zwolnione ze zobowiązań nie dokonały żadnych zapewnień, gwarancji, poręczeń lub warunków odnośnie do strony internetowej McCain i nie ponoszą za nią odpowiedzialności. 

 

Własność intelektualna 

McCain jest właścicielem praw własności intelektualnej do treści i wszystkich podstawowych programów lub otrzymała pozwolenie właściciela na użytkowanie treści na jej stronie.  Przesłanie przez użytkownika treści na stronę internetową McCain oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystywanie jej przez nas i innych użytkowników strony oraz modyfikowanie jej (w tym bezterminowo).  Ponadto w przypadkach, w których treści przedłożone przez użytkownika będą zawierały informacje o innej osobie lub jej dane osobowe, poświadcza on, że dokonał wszelkich niezbędnych ujawnień na rzecz właściwych osób, których takie informacje dotyczą, i że otrzymał od nich niezbędne zezwolenia, w tym zgodnie z wymogami na podstawie wszystkich właściwych przepisów o ochronie prywatności i danych.  

Strona internetowa wraz z całą jej treścią jest chroniona na podstawie przepisów i postanowień traktatów o ochronie własności intelektualnej.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że strona internetowa McCain, a także usługi i oprogramowanie wykorzystywane w związku z nią, zawierają informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione na podstawie właściwych przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, oraz że użytkownik korzysta ze strony do celów osobistych i że nie może to zostać scedowane na inną osobę.  Kopiowanie, powielanie, modyfikacja, publikacja, przekazywanie, dystrybucja lub wykorzystywanie treści na stronie internetowej McCain w inny sposób do celów niedozwolonych na podstawie niniejszych warunków i bez naszej uprzedniej zgody na piśmie jest surowo zabronione. 

Logo, nazwy produktów, usługi i ikony McCain są znakami handlowymi firmy McCain („znaki McCain").  Użytkownik zobowiązuje się do niewyświetlania lub nieużytkowania w żaden sposób znaków firmy McCain bez jej uprzedniej zgody na piśmie.  Nazwy, w tym handlowe, firm lub produktów, o których mowa na stronie internetowej McCain, mogą być znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.  Wyświetlanie takich znaków lub nazw handlowych nie przenosi ani nie tworzy żadnej licencji lub innych praw do takich znaków lub nazw.  Surowo zakazane jest korzystanie ze znaków McCain w nieuprawniony sposób. 

 

Wygaśnięcie niniejszych warunków 

Niniejsze warunki i tworzona przez nie umowa pomiędzy użytkownikiem a firmą McCain są ważne do momentu wypowiedzenia ich przez którąkolwiek ze stron.  Użytkownik ma prawo wypowiedzenia niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez bezzwłoczne zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i wchodzenia na nią oraz poprzez zniszczenie wszystkich treści uzyskanych z każdej odwiedzanej przez siebie strony internetowej McCain wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami oraz wszystkimi kopiami i instalacjami.  Użytkownik wypowie niniejsze warunki i zrezygnuje z prawa wchodzenia na stronę internetową McCain, jeśli nie zgodzi się na jakąś wprowadzoną na niej i/lub w warunkach zmianę. 

Firma McCain ma prawo wypowiedzenia przyznanych użytkownikowi licencji i praw na podstawie niniejszych warunków w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli wyłącznie na podstawie osądu stwierdzi, że dopuszcza się on naruszenia któregoś warunku umowy, którą pomiędzy nim a firmą McCain tworzą te warunki.  Kiedy takie warunki zostaną wypowiedziane, użytkownik ma obowiązek zniszczenia wszystkich treści i zaprzestania korzystania ze strony internetowej.  

Bez względu na wypowiedzenie warunków użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków odnośnie do każdego poprzedniego przypadku korzystania ze strony internetowej McCain oraz wszystkich pobranych lub odwiedzanych treści. 

Dodatkowo zapewniając materiały na stronie internetowej McCain, w żaden sposób nie obiecujemy, że pozostaną one dostępne.  McCain przysługuje prawo do wyłączenia lub modyfikacji całości lub części swojej dowolnej strony internetowej w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. 

 

Ochrona prywatności i danych​ 

W sytuacjach dopuszczalnych i w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy użytkownik zgadza się na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę McCain na podstawie Globalnej polityki prywatności.  W naszej Globalnej polityce prywatności znajdują się informacje o prawach użytkownika dotyczących prywatności i sposobie wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania przez firmę McCain jego danych osobowych podczas korzystania przez niego ze strony internetowej. 

 

Informacje dodatkowe na temat warunków 

McCain ma prawo bez uprzedniego powiadomienia zmienić w każdej chwili niniejsze warunki oraz stworzoną umowę pomiędzy nią a użytkownikiem poprzez samą aktualizację niniejszej publikacji.  Zmiany będą skuteczne z momentem ich publikacji.  Zachęcamy do regularnego sprawdzania warunków pod kątem zmian.  Jeśli użytkownik nie akceptuje danego warunku lub zmiany, musi bezzwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej McCain.  Dalsze korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej McCain po opublikowaniu przez firmę zmian niniejszych warunków oznacza ich akceptację.  Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie korzystania ze strony internetowej McCain przez użytkownika, a nie jakiejkolwiek innej umowy, jaka może istnieć pomiędzy nim a spółką zrzeszoną McCain.​