​​​​​​​​​​​​​Globalna polityka prywatności​

White colour block

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, jak i kiedy firma McCain Foods Limited, spółka utworzona na mocy przepisów prowincji Nowy Brunszwik w Kanadzie z międzynarodową siedzibą przy 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2 w Kanadzie wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi (wspólnie i osobno zwanymi dalej „McCain”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje umożliwiające identyfikację osób („Dane osobowe”). Dane osobowe będą także obejmować podobne informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby prawnej lub podmiotu prawnego w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy prawa ochrony danych.

 

 

Jakie Dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy Dane osobowe w celu zapewnienia sobie skutecznego funkcjonowania i świadczenia klientom oraz użytkownikom najlepszych usług oraz zapewnienia im najlepszego poziomu obsługi. Gromadzimy jednak taką liczbę danych, która jest niezbędna do świadczenia tychże usług. Wykorzystujemy zwłaszcza:

 

 • Informacje dotyczące konkursów, biuletynów przesyłanych drogą elektroniczną, zapytań i programu kart lojalnościowych do otrzymywania biuletynów McCain niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail. Użytkownicy chcący wziąć udział w konkursach lub losowaniu nagród, złożyć zapytanie lub wziąć udział w programie kart lojalnościowych muszą podać nam imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne właściwe informacje. Użytkownicy mogą także zostać poproszeni o podanie swojego adresu pocztowego, numeru telefonu, wieku, miejsca zamieszkania, liczebności rodziny, informacji ogólnych, zainteresowań, wykorzystywanych mediów społecznościowych, profili i danych do kontaktu, a także informacji o wykorzystywaniu przez siebie produktów. Zwłaszcza w przypadku programów lojalnościowych możemy przetwarzać także informacje o firmie (na przykład segmencie rynku lub docelowych klientach) oraz kraju, w którym użytkownik prowadzi działalność. W trakcie wysyłania zapytania użytkownicy mogą także dobrowolnie podać inne ograniczone informacje. Uczestników konkursów lub losowania nagród możemy poprosić o zdjęcie i opis swojego udziału. W pewnych przypadkach możemy gromadzić informacje dotyczące częstotliwości zakupów, jednak zawsze w formie anonimowej lub agregowanej, do celów oceny naszych inicjatyw marketingowych.

 

 • Informacje dotyczące stron internetowych — W przypadku użytkowników wchodzących na naszą stronę internetową (lub portale specjalnego przeznaczenia) automatycznie gromadzimy adres protokołu internetowego (IP) jego komputera i informacje o wykorzystaniu strony internetowej, takie jak typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, system operacyjny i platforma operacyjna. Podczas prowadzenia rozszerzonych badań marketingowych możemy również gromadzić informacje na temat stron, które użytkownik odwiedził na stronie internetowej McCain, łącza, które kliknął, strony, które odwiedził przed wejściem na stronę McCain, otwieranych wiadomości e-mail od firmy McCain, wiadomości od McCain przekazywanych dalej lub wiadomości, z których użytkownik wszedł na stronę internetową McCain, itd. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy także pliki cookies swoje i stron trzecich. Więcej informacji znajduje się w części niniejszej Polityki poświęconej plikom cookies i innym technologiom lub w naszej globalnej polityce dotyczącej cookies.

 

 • Dane subskrybentów portalu — Użytkownicy, którzy postanowią korzystać z portalu specjalnego przeznaczenia McCain np. portalu dla konkretnych dostawców lub zostaną na taki portal zaproszeni, muszą podać imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail. Użytkownicy mogą zostać także poproszeni o podawanie konkretnych informacji dotyczących charakteru portalu specjalnego przeznaczenia, takich jak dane geolokalizacji inne niż w czasie rzeczywistym, wyniki jakości i statystyki dostawców, zdjęcia, filmy wideo i opinie. W pewnych ograniczonych przypadkach użytkownicy mogą także zostać poproszeni o podanie numerów ubezpieczenia społecznego, numerów identyfikacji podatkowej itp.

 

 • Hasła — Podczas konfiguracji konta internetowego w zależności od okoliczności na jednej ze stron lub w jednym z portali firmy McCain będziemy przetwarzali hasło użytkownika, a w pewnych przypadkach pytanie pomocnicze do hasła i odpowiedź.

 

 • Zapis z kamer przemysłowych — Zgodnie z właściwymi przepisami prawa możemy przetwarzać zapis gości odwiedzających nasze obiekty produkcyjne zarejestrowany przez nasze przemysłowe systemy nadzoru.

 

 • Informacje zbierane na kontach w mediach społecznościowych — Podczas interakcji z użytkownikami za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych możemy gromadzić ich adresy e-mail, nazwę użytkownika w serwisie Twitter, informacje do kontaktu podane na profilu w portalu Facebook itd.

 

 • Informacje na temat badań i rozwoju oraz badań rynku — Podczas rejestracji sposobów wykorzystywania naszych produktów w domu lub firmie lub współpracy w zakresie projektów badawczych możemy przetwarzać imię, nazwisko, adres, numer telefonu, zakres wynagrodzenia, poziom wykształcenia, nazwę pracodawcy, opinię na temat spraw biznesowych lub produktów, liczbę dzieci, nagrane na wideo zdjęcia wszystkich uczestników badań i uczestniczących w nich członków rodzin i w stosownych przypadkach sytuację domową. Możemy przetwarzać dane do kontaktu, zainteresowania i preferencje użytkowników podczas przetwarzania ich komentarzy zwrotnych za pośrednictwem naszych badań rynkowych w biurze, sklepie stacjonarnym lub przez Internet.

 

 • Informacje dotyczące agronomii — Przetwarzamy pewne Dane osobowe na przykład imiona i nazwiska, dane do kontaktu, prawdopodobnie informacje dotyczące członków rodziny hodowców lub dat ich urodzin, dane do faktur, statystyki dotyczące plonów (zbiory, użycie nawozów i wody, stosowanie odmian, źródła nasion, środki ochrony plonów, nawożenie roślin, terminy sadzenia, rotacja plonów, praktyki produkcyjne, terminy zbiorów i dostaw, produkcja w terenie i lokalizacja magazynów, jakość surowców oraz ewidencja kontroli chorób upraw), zdjęcia pojazdów, domów i osób itp. w celu zarządzania naszymi relacjami z hodowcami. Możemy także gromadzić współrzędne GPS i zdjęcia satelitarne w celu mapowania pól lub obiektów magazynowych naszych hodowców, jak również naturalnych lub wybudowanych elementów otoczenia. Możemy gromadzić wyniki badań agronomicznych oraz wyniki eksperymentów z etapu rozwijania produktów dotyczących prób polowych, w tym statystyki dotyczące plonów, przeprowadzane we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, rządami i hodowcami. W przypadkach wymaganych przez przepisy prawa gromadzimy krajowe numery rejestracyjne lub numery ubezpieczenia społecznego. Dalsze szczegóły mogą znajdować się w umowie pomiędzy nami a hodowcami lub dostawcami.

 

 • Dane gości — Ze względów bezpieczeństwa kiedy umożliwiamy gościom dostęp do naszych obiektów, możemy gromadzić ich imiona i nazwiska, dane do kontaktu, numer rejestracyjny pojazdu, dane z dowodu osobistego itd. Możemy także ze względów bezpieczeństwa żywności poprosić gości o podanie informacji o zdrowiu (np. informacje dotyczące ran otwartych, grypy itd.).

 

 • Zdjęcia i filmy wideo — Podczas naszych wewnętrznych lub zewnętrznych wydarzeń, spotkań (z urzędnikami państwowymi, klientami itd.), konferencji itd. robimy zdjęcia lub kręcimy filmy z udziałem naszym, a także uczestników. Możemy też robić zdjęcia indywidualne/portretowe innych osób. Możemy także gromadzić niektóre Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, preferencje lub szczegóły dotyczące pracy zawodowej. W przypadku urzędników państwowych możemy także przetwarzać dane dotyczące ich poglądów politycznych.

 

 • Informacje w CV/życiorysach i inne dane dotyczące rekrutacji — Gromadzimy informacje podawane w CV/życiorysach i inne informacje (np. zdjęcie, języki znane przez kandydata, odbyte przez niego szkolenia itd.) do celów rekrutacji, niezależnie od tego, czy dotyczy ona zatrudnienia stałego, czy czasowego (pracownika, niezależnego wykonawcy, ochotnika, pośrednika lub pracownika tymczasowego). Ze względów bezpieczeństwa i w celu spełnienia wymogów prawnych, w szczególnych i właściwych okolicznościach, możemy gromadzić dane dotyczące lokalizacji w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem. Kandydatów możemy także poprosić o przejście testów psychometrycznych w ramach procesu rekrutacji i gromadzić informacje dotyczące aspektów osobowości związanych ze stanowiskiem pracy. Jeśli CV/życiorysy są niekompletne lub niedokładne, możemy poprosić kandydatów o podanie dalszych informacji na temat wykształcenia i pracy zawodowej, adresu, danych do kontaktu, certyfikatów, prawa jazdy, płci itd. Możemy również poprosić o podanie szczegółów banku i numeru karty kredytowej, jeśli konieczny będzie zwrot poniesionych kosztów podróży lub zakwaterowania w związku z uczestnictwem w rozmowie o pracę. W niektórych systemach prawnych możemy poprosić o paszport, dowód osobisty lub pewne wyciągi z kartoteki kryminalnej w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Podczas rozmowy i w celu lepszego zrozumienia i zaangażowania naszych pracowników możemy poprosić kandydatów o podanie informacji o hobby, zainteresowaniach, wielkości rodziny, oczekiwaniach dotyczących wynagrodzenia, doświadczeniu w kierowaniu pojazdów itd. W firmie McCain cenimy sobie różnorodność naszej siły roboczej. W związku z tym możemy gromadzić ograniczoną liczbę cech dotyczących różnorodności wyłącznie w celu dalszego gwarantowania różnorodności w obrębie naszej siły roboczej. Nie zapytamy o żadne informacje, o które nie możemy pytać zgodnie z właściwymi przepisami. Jeśli kandydat zostanie zatrudniony, przetwarzanie jego danych osobowych będzie opisane w kontekście zatrudnienia w polityce dotyczącej poufności danych pracowników McCain.

 

 • Informacje dotyczące pozyskiwania i nabywania — W przypadku naszych usługodawców (na przykład usług konserwacji, IT, konsultingowych itd.) jako wykonawców zewnętrznych lub sprzedawców produktów gromadzimy ich Dane osobowe niezbędne do realizacji usług lub dostawy produktów (oraz płatności wszystkich związanych z nimi faktur). Takie Dane osobowe mogą obejmować szczegóły do kontaktu, dane finansowe, informacje dotyczące rozliczeń i fakturowania, kontroli kredytowej, Dane osobowe na temat ich pracowników, certyfikacji, prawa jazdy, numerów rejestracyjnych pojazdów, dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa itd. Dalsze szczegóły mogą zostać zawarte w umowie między nami a konkretnymi dostawcami, sprzedawcami lub wykonawcami.

 

 • Informacje dotyczące przedstawicieli naszych klientów B2B — Ze względu na zarządzanie naszych relacji z klientami i sprzedażowych oraz rozwijanie ich możemy gromadzić pewne Dane osobowe dotyczące przedstawicieli potencjalnych, bieżących i byłych klientów B2B na przykład imiona i nazwiska, adres, dane do kontaktu, stanowisko, data urodzin, wielkość rodziny, osobiste zainteresowania i plany urlopowe. Ze względu na konieczność przestrzegania przez nas obowiązków dotyczących fakturowania i księgowości możemy gromadzić pewne Dane osobowe dotyczące przedstawicieli bieżących i byłych klientów B2B na przykład imiona i nazwiska, adres, dane do kontaktu, stanowisko, numery kont bankowych i szczegóły dotyczące fakturowania, numery identyfikacji podatkowej itd.

 

 • Informacje dotyczące indywidualnych konsumentów naszych produktów — Możemy gromadzić na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, preferowany język, inne preferencje i zainteresowania oraz konsumowane przez nich produkty McCain lub takie, którymi są zainteresowani.

 

 • Treści generowane przez naszych użytkowników otrzymywane dzięki naszej obecności w Internecie — Jeśli uży tkownik opublikuje jakieś materiały (na przykład zdjęcia, filmy itd.) lub inne materiały (na przykład komentarze) na osi czasu lub stronie internetowej McCain lub na osi czasu lub stronie konta w mediach społecznościowych należącego do firmy McCain, możemy wykorzystać wszystkie Dane osobowe zawarte w takich materiałach lub informacjach (lub odnoszące się do nich) do niżej podanych celów.

 

 • Informacje o inwestorach — Kiedy firma McCain wnioskuje o patenty lub podobne zarejestrowane prawa dotyczące własności intelektualnej, gromadzi imiona i nazwiska, adresy, dane do kontaktu i pełne życiorysy osób, które wymyśliły lub opracowały własność intelektualną McCain. Przetwarzamy także Dane osobowe do celów tworzenia i przedkładania pewnej dokumentacji (np. oświadczenia), które mogą zawierać dodatkowe Dane osobowe tych osób.

 

 • Informacje z dokumentu tożsamości — Stosując prawa użytkowników dotyczące wykorzystywania przez nas ich danych osobowych, możemy w pewnych okolicznościach poprosić o kopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (na przykład prawa jazdy) w celu ich weryfikacji.

 

 • Informacje zapewniające ochronę przed poważnymi zagrożeniami dla zdrowia — W wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu (np. w przypadku pandemii) możemy wykorzystywać Dane osobowe (w tym dotyczące zdrowia) adekwatnie do realizowanego celu i z odpowiednimi zabezpieczeniami.

 

 

Dlaczego wykorzystujemy Dane osobowe?

Dane osobowe wykorzystujemy z niżej podanych względów:

 

 • Informacje dotyczące konkursów, biuletynów przesyłanych drogą elektroniczną, zapytań i programu kart lojalnościowych — Aby umożliwić sobie kontakt z użytkownikiem w związku z jego zapytaniem lub uczestnictwem w biuletynach McCain przesyłanych drogą elektroniczną w konkursach lub losowaniu nagród, zarządzanie programem kart lojalnościowych, personalizację naszych usług, obsługę klientów i jej monitorowanie, powiadamianie użytkowników o specjalnych ofertach lub promocjach, którymi naszym zdaniem mogą być zainteresowani, oraz przesyłanie biuletynów lub obsługę klientów oraz monitorowanie takiej obsługi. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać niektóre Dane osobowe do celów komunikacji zewnętrznej na przykład publikacji komunikatu prasowego o zwycięzcy konkursu.

 

 • Informacje dotyczące stron internetowych — W celu monitorowania i przeprowadzania konkursów i losowania nagród, analizy trendów na naszej stronie internetowej, wykorzystania jej przez użytkowników oraz ich aktywności, zapewnienia zgodności technologicznej, zapewnienia sobie pomocy w tworzeniu stron internetowych, które najlepiej pasują do zainteresowań i preferencji naszych użytkowników, i zapewnienie sobie pomocy w identyfikacji produktów, funkcji strony, przepisów, reklam i ofert, które mogą szczególnie zainteresować klientów (np. w ramach rozszerzonych badań marketingowych). Możemy także wykorzystywać informacje dotyczące stron internetowych do monitorowania i kontrolowania ich bezpieczeństwa oraz zapobiegania zdarzeniom dotyczącym bezpieczeństwa cybernetycznego, a także gromadzenia komentarzy zwrotnych dotyczących wykorzystywania strony internetowej, zapewniania wsparcia IT odwiedzającym stronę internetową oraz pomiaru skuteczności naszych inicjatyw marketingowych.

 

 • Dane subskrybentów portalu — W celu zarządzania konkretną relacją, wywiązywania się z zobowiązań wynikających z umów, rozwiązywania problemów z jakością, pomocy w planowaniu i rozwoju biznesowym, zapewnienia pomocy dostawcom lub innym subskrybentom portalu w zakresie osiągania celów oraz realizacji programów zachęt. W pewnych ograniczonych przypadkach wykorzystujemy także Dane osobowe do ułatwiania procesu rozliczeń i fakturowania i do celów identyfikowalności produktów oraz przestrzegania wymogów prawnych lub wynikających z umów.

 

 • Hasła oraz pytania i odpowiedzi pomocnicze do haseł w celu zarejestrowania się przez użytkownika przez Internet w bezpieczny sposób oraz zapewnienia mu pomocy na wypadek utraty hasła. Użytkownicy powinni wybierać hasło unikatowe dla każdego konta i nie powinni stosować informacji poufnych lub informacji finansowych do odpowiedzi w pytaniach pomocniczych (na przykład uwierzytelnień do konta bankowego).

 

 • Zapis z kamer przemysłowych — W celu zapewnienia naszym pracownikom, gościom, produktom i procesom bezpiecznego otoczenia. Więcej informacji na temat stosowania przez nas przemysłowych systemów nadzoru znajduje się w naszej polityce dotyczącej nadzoru z użyciem kamer przemysłowych.

 

 • Informacje zbierane na kontach w mediach społecznościowych — W celu kontaktowania się z użytkownikami za pośrednictwem kont w serwisach społecznościowych, przekazywania im odpowiedzi na zapytania i lepszego angażowania się w relacje z naszymi klientami.

 

 • Informacje na temat badań i rozwoju oraz badań rynku — W celu przeprowadzania badań rynkowych, ulepszania naszych produktów i usług, do celów badań i rozwoju oraz analizy i zrozumienia działalności i preferencji konsumentów lub operatorów.

 

 • Informacje dotyczące agronomii — W celu planowania popytu oraz polepszenia naszych produktów i usług, wspierania ocen zrównoważoności, przetwarzania i realizacji zamówień (w tym przesyłania i dystrybucji surowców lub towarów), opłacania faktur, zarządzania naszymi relacjami z hodowcami, optymalizacji planowania i odbierania pracy na farmach, umożliwienia polepszania procesów podejmowania decyzji, oceny skutków czynników środowiskowych na polach, przekazywania sprawozdań właścicielom praw zastrzeżonych dotyczących odmian, przekazywania ich podmiotom regulacyjnym zajmującym się certyfikacją nasion i zdrowiem w zakładach, wspierania przesyłania nasion i surowców pomiędzy różnymi systemami prawnymi, wspierania wymogów programu bezpieczeństwa żywności na farmach i do celów ewidencjonowania dobrych praktyk rolniczych.

 

 • Dane gości — W celu przestrzegania obowiązków dotyczących bezpieczeństwa obiektów budowlanych, identyfikacji osób wchodzących na teren firmy, ze względu na bezpieczeństwo żywności i w celu wspierania realizacji obowiązków zapewniania bezpieczeństwa żywności przez dostawców.

 

 • Zdjęcia i filmy wideo oraz treści powiązane — W celu przekazywania informacji o naszych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach, produktach, współpracy partnerskiej i innych relacjach na naszych stronach internetowych, za pośrednictwem kont w serwisach społecznościowych, komunikatów prasowych i innych korporacyjnych komunikatów i materiałów marketingowych. W niektórych przypadkach możemy poprosić użytkowników o podanie swojego adresu e-mail do przesyłania im zdjęć i filmów wideo. Możemy gromadzić dane dotyczące pracy zawodowej, żeby skontaktować się ponownie w sprawie naszych produktów i usług lub w przypadku urzędników państwowych możemy gromadzić i wykorzystywać ich opinie polityczne w celu usprawnienia komunikacji korporacyjnej, spraw korporacyjnych, rekrutacji i zatrudniania osób oraz w związku ze sprawami publicznymi.

 

 • Informacje w CV/życiorysach i inne dane dotyczące rekrutacji — W celu umożliwienia nam rekrutacji odpowiednich pracowników.

 

 • Informacje dotyczące pozyskiwania i nabywania — W celu ustalania warunków umów z naszymi dostawcami, płatności za produkty lub usługi naszych dostawców, wycofywania produktów z rynku, realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji, przestrzegania dotyczących nas obowiązków związanych z rachunkowością, planowania popytu i ogólnie polepszania naszych relacji z naszymi dostawcami.

 

 • Informacje dotyczące przedstawicieli naszych klientów B2B — W celu zarządzania naszymi relacjami z klientami oraz rozwijania swojej działalności, dostarczania naszych produktów i świadczenia usług w Internecie lub poza nim, lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów, wystawiania faktur za produkty i usługi, do celów ładu korporacyjnego i przestrzegania dotyczących nas obowiązków związanych z rachunkowością.

 

 • Informacje dotyczące indywidualnych konsumentów naszych produktów — W celu przekazywania w zakresie dopuszczalnym przez prawo poszczególnym konsumentom naszych produktów komunikatów marketingowych promujących produkty i usługi nasze lub firm zewnętrznych, lepszego zrozumienia potrzeb naszych konsumentów, rozpatrywania skarg dotyczących naszych produktów i bardziej ogólnie ulepszania naszych relacji z poszczególnymi konsumentami.

 

 • Treści generowane przez naszych użytkowników otrzymywane dzięki naszej obecności w Internecie — W celu lepszego angażowania się w relacje z naszymi klientami lub poszczególnymi konsumentami naszych produktów, interakcji z naszymi klientami i rozpatrywania skarg.

 

 • Informacje o inwestorach w celu wnioskowania o patenty lub podobne zarejestrowane prawa dotyczące własności intelektualnej lub przypisania ich na korzyść firmy McCain.

 

 • Informacje zapewniające ochronę przed poważnymi zagrożeniami dla zdrowia — W celu umożliwienia nam ochrony użytkowników i innych osób, takich jak klienci lub wykonawcy, oraz aby w interesie publicznym wyeliminować zagrożenie.

 

 • Informacje z dokumentu tożsamości — W celu zapewnienia nam pomocy w zapobieganiu uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkowników przez osoby nieupoważnione, zmiany lub usuwania takich danych.

 

 • Wewnętrzne cele administracyjne — W celu umożliwienia zarządzania działalnością, w tym do celów audytów, analizy danych, trwałej przewagi kosztowej, zgodności, zarządzania i kwestii prawnych, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), bezpieczeństwa, potwierdzania zobowiązań i należności oraz kartoteki z danymi osobowymi.

 

 • Informacje połączone — Jeśli dopuszcza to prawo i w zakresie dopuszczalnym przez przepisy, w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkowników możemy przede wszystkim łączyć przekazane nam Dane osobowe z innymi zgromadzonymi przez nas informacjami zarówno w sieci, jak i w trybie offline, lub danymi uzyskanymi z innych źródeł (takich jak nasi zewnętrzni partnerzy w zakresie reklamy). W ten sposób możemy zapewnić naszym klientom optymalny poziom obsługi i kierować do nich reklamy lub w inny sposób wchodzić z nimi w interakcje specjalnie odpowiadające im zainteresowaniom i preferencjom. Na przykład jeśli dopuszcza to prawo i w zakresie dopuszczalnym przez przepisy:
  • możemy udostępnić zewnętrznemu partnerowi zajmującemu się reklamą np. serwisom społecznościowym, w których użytkownik jest zarejestrowany, zaszyfrowany adres e-mail (z wykorzystaniem technik kryptograficznych, dzięki którym adres e-mail nie jest ujawniany stronie zewnętrznej). Jeśli przekazany przez nas zaszyfrowany adres e-mail pasuje do zaszyfrowanego adresu e-mail, którym dysponuje zewnętrzny partner w zakresie reklamy, identyfikuje on użytkownika jako część grupy osób, do której może kierować nasze reklamy na swojej stronie internetowej lub na inne sposoby; oraz
  • zewnętrzny partner w zakresie reklamy może przekazać nam pewne informacje demograficzne w formie zbiorczej na temat grupy demograficznej, do której należy użytkownik. Takie informacje są uzyskiwane z profilu użytkownika i materiałów będących w posiadaniu takiego partnera.

 

 • Informacje pozbawione elementów ustalających tożsamość/zanonimizowane — W celu identyfikacji trendów, zarządzania działalnością, opracowywania informacji statystycznych, poznania wyników działalności lub opracowania właściwych produktów, usług i ofert wynikających z połączenia Danych osobowych z innymi informacjami zgodnie z powyższym wyjaśnieniem.

 

Zależnie od okoliczności możemy także wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów:

 

 • do celów komunikacji korporacyjnej i spraw publicznych (w tym w razie konieczności do wystosowania publicznej odpowiedzi na konkretne zażalenia);
 • wystosowanie odpowiedzi na komentarze i pytania (rozwiązywanie problemów);
 • do zapewniania klientom obsługi (na przykład wycofanie produktów, monitorowanie i odpowiadanie na zapytania dotyczące jakości produktów);
 • do przeprowadzania sprzedaży i badań rynkowych (na przykład poprzez ankiety);
 • do celów przeprowadzania badań i rozwoju (na przykład poprzez korespondencję na temat koncepcji produktów);
 • do rejestracji użytkowników na organizowane przez nas wydarzenia;
 • w przypadkach dopuszczalnych przez właściwe przepisy do celów marketingu bezpośredniego;
 • w celu ulepszania relacji biznesowych;
 • w związku ze sprawami publicznymi;
 • w celu ochrony przed oszustwami i innymi przestępstwami, bezprawnymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobiegania im i zarządzania ekspozycją na ryzyko;
 • do obsługi sporów prawnych;
 • do przeprowadzania transakcji korporacyjnych (w tym fuzji, przejęć i zbycia); oraz
 • ogólnie w celu ulepszania naszych produktów i usług.

 

Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych do jakichkolwiek celów, które byłyby niezgodne z celami zarysowanymi w niniejszej Polityce, chyba że ich właściciel udzieli nam dobrowolnej i wyraźnej wiedzy na wykorzystanie ich do dodatkowych konkretnych celów.

 

 

Platformy mediów społecznościowych

Możemy wykorzystywać Dane osobowe, które są gromadzone w ramach platform mediów społecznościowych, w celach marketingowych i aby usprawnić nasze działania reklamowe. Co więcej, jesteśmy obecni na różnych platformach mediów społecznościowych i w niektórych sytuacjach działamy jako współadministratorzy Danych osobowych z tymi dostawcami platform społecznościowych / internetowych. Na przykład może to mieć miejsce, gdy logo danej platformy mediów społecznościowych zostanie umieszczone na naszych stronach internetowych.

 

W celu przestrzegania praw ochrony Danych osobowych zawarliśmy tak zwaną „Umowę o współadministrowaniu Danych osobowych” ze stosownymi dostawcami mediów społecznościowych / internetowych. Niniejsze umowy oraz dalsze informacje na temat sposobów wykorzystywania przez dostawców platform społecznościowych / internetowych, takich jak Facebook i Google, Danych osobowych (w tym podstaw prawnych, na których się opierają, jak również sposobów dochodzenia przez użytkowników praw w stosunku do niniejszych dostawców platform społecznościowych / internetowych) są udostępniane po skierowaniu prośby do specjalisty ds. poufności danych pod adresem [email protected].

 

 

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Dane osobowe?

Dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy, gdy:

 

 • leży to w naszym uzasadnionym interesie. Jest tak na przykład, kiedy gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe do:
  • ulepszania oferty produktów i usług;
  • lepszego zrozumienia naszych klientów i ich zmieniających się potrzeb;
  • dopasowywania naszych działań marketingowych do potrzeb i aspiracji klientów;
  • zarządzania relacjami pomiędzy nami a naszymi dostawcami i klientami; oraz
  • zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz zarządzania kontaktem z ryzykiem.

 

 • Jest to konieczne do:
  • wywiązywania się z umów z naszymi klientami (na przykład wykorzystywania danych subskrybentów portalu w celu wywiązywania się z umowy);
  • przestrzegania wymogów prawnych (na przykład kiedy zachodzi konieczność wykorzystania danych osobowych w celu stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności);
  • chronienia naszej firmy i przestrzegania prawa; lub
  • występowania o wyrażenie uprzedniej zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych lub potwierdzenia wyrażenia takiej zgody. Na przykład w pewnych okolicznościach możemy poprosić o wydanie uprzedniej zgody przed wykorzystaniem elektronicznych danych do kontaktu (na przykład adresu e-mail) do przesyłania komunikacji elektronicznej promującej nasze produkty lub usługi.

 

Jeśli gromadzimy Dane osobowe wtedy, gdy użytkownik odwiedza lub wykorzystuje jakiekolwiek strony internetowe, aplikacje lub strony McCain w mediach społecznościowych, istnieje domniemanie, że przeczytał i zaakceptował zapisy niniejszej Polityki, o ile takie domniemanie jest dopuszczalne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Możemy gromadzić niektóre Dane osobowe użytkowników dostępne publicznie (na przykład w profilach w mediach społecznościowych) podczas na przykład procesu rekrutacji.

 

 

Co stanie się, jeśli użytkownik nie przekaże nam danych osobowych, o które prosimy, lub poprosi nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych?

Jakość naszych usług i produktów, a także nasza możliwość przestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów i umów zależy czasami od tego, czy jako firma McCain mamy dostęp do pewnych danych osobowych i czy możemy je wykorzystywać.

 

Dlatego i zależnie od okoliczności, jeśli użytkownik nie poda nam danych osobowych, o które prosimy, lub poprosi nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, może to odbić się niekorzystnie na jakości naszych produktów lub usług lub oznaczać dla nas naruszenie co najmniej jednego obowiązującego nas zobowiązania wynikającego z przepisów lub umów. W niektórych przypadkach jeśli nie wolno nam przetwarzać czyichś danych osobowych, może to oznaczać dla nas konieczność zaprzestania dostarczania takiej osobie naszych produktów lub usług lub zakończenia z nią naszej relacji.

 

 

Komu ujawniamy Dane osobowe?

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych innym podmiotom. Udostępniamy Dane osobowe wyłącznie tym stronom trzecim, które wiążą warunki przynajmniej tak surowe, jak te określone w niniejszej Polityce, oraz wyłącznie w następujący sposób:

 

 • Podmioty stowarzyszone — Możemy udostępniać Dane osobowe każdemu z naszych podmiotów stowarzyszonych lub zależnych na przykład w celu zapewniania klientom obsługi, przeprowadzania konkursów, losowania nagród oraz realizacji programów lojalnościowych lub ulepszania naszych produktów i usług. Możemy także udostępniać Dane osobowe podmiotom stowarzyszonym lub zależnym, które wspólnie z firmą McCain świadczą usługi na przykład w związku z nabywaniem lub sprzedażą produktów, wsparciem finansowym i księgowym, ewidencjonowaniem, rozliczaniem klientów i inkaso należności, przetwarzaniem zamówień, kontrolą kredytową, przetwarzaniem zobowiązań oraz przygotowywaniem i sprawozdawczością wartości przybliżonych i wyników. Dalszych informacji udzieli nasz specjalista ds. poufności danych pod adresem [email protected].

 

 • Usługodawcy — Udostępniamy Dane osobowe dostawcom zewnętrznym usług związanych z np. naszą stroną internetową, przeprowadzaniem konkursów, losowaniem nagród i prowadzeniem programów lojalnościowych, zapewnianiem klientom obsługi, naszymi przemysłowymi systemami nadzoru, badaniami rynkowymi i sprzedażą, procesem rekrutacji, działalnością na rzecz badań i rozwoju oraz public relations, systemami IT lub oprogramowaniem, wsparciem IT, przechowywaniem dokumentów i informacji, podróżami i mobilnością, usługami tłumaczeniowymi oraz usługami gospodarowania odpadami. Ci usługodawcy mają dostęp wyłącznie do danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków służbowych, działają wyłącznie w naszym imieniu i są przez nas instruowani. Nie wolno im wykorzystywać tych danych do celów innych niż te związane z wykonywaniem takich Dalszych informacji udzieli nasz specjalista ds. poufności danych pod adresem [email protected].

 

 • Klienci — Możemy udostępniać Dane osobowe (na przykład zebrane za pośrednictwem portali specjalnego przeznaczenia) naszym klientom w celu spełnienia wymogów dotyczących identyfikowalności oraz innych wymogów wynikających z przepisów lub umów lub w celu ułatwienia rozwiązania problemu.

 

 • Względy prawne — Możemy udostępniać Dane osobowe sądom, organom ścigania i innym urzędom państwowym, jeśli uważamy, że jest to zgodne z odpowiednimi przepisami, regulacjami lub procesami prawnymi lub wymagane przez nie. Możemy udostępniać Dane osobowe zewnętrznemu radcy prawnego wyłącznie w celu zapewnienia sobie pomocy w zakresie ustanawiania i obrony roszczeń prawnych lub pomocy w zakresie transakcji (na przykład pomocy w związku z fuzjami, przejęciami lub zbyciami) lub innym stronom trzecim również zaangażowanym w takie kwestie prawne (na przykład stronie przeciwnej w postępowaniu sądowym, ekspertom sądowym, interesariuszom, których dotyczy roszczenie itp.).

 

 • Przekazanie danych innym jednostkom biznesowym — W przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży możemy przekazać wszelkie i wszystkie zebrane przez nas Dane osobowe właściwej stronie trzeciej biorącej udział w takiej reorganizacji, fuzji lub sprzedaży za zgodą właścicieli danych w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych.

 

 • Zewnętrzni partnerzy w zakresie reklamy — Możemy udostępniać Dane osobowe zewnętrznym partnerom, którzy umieszczają reklamy na naszych stronach internetowych lub innych stronach internetowych lub w innych mediach w celu pomiaru skuteczności reklamy oraz kierowania do użytkowników reklam oraz innych produktów i materiałów, które najlepiej pasują do ich zainteresowań i preferencji. Tacy zewnętrzni partnerzy w zakresie reklamy również mogą przekazywać nam pewne informacje o użytkownikach lub grupie demograficznej, do której należą, w którym to przypadku możemy połączyć takie informacje z już zgromadzonymi przez nas Danymi osobowymi użytkowników, aby lepiej poznać jego zainteresowania i preferencje.

 

 • Zewnętrzni dostawcy usług dotyczących danych — Możemy udostępnić Dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług dotyczących danych, którzy pomagają nam w segmentacji i poznawaniu naszych klientów, przekazując nam dodatkowe informacje na ich temat, co pozwala nam na przesyłanie w naszym mniemaniu najistotniejszych, najbardziej ukierunkowanych i najkorzystniejszych ofert i reklam produktów.

 

 • Za zgodą właściciela danych — Mamy również prawo do udostępniania danych osobowych innym podmiotom za zgodą właściciela takich danych.

 

 

W jaki sposób chronimy Dane osobowe?

Zgodnie z wymogami prawnymi stosujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób nieupoważnionych, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

 

Niestety przekazywanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Pomimo stosowania zabezpieczeń nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych nam drogą elektroniczną. Po otrzymaniu danych użytkownika zastosujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ich ochrony.

 

 

Gdzie są przechowywane Dane osobowe?

McCain prowadzi działalność na całym świecie, co oznacza, że Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez firmę lub jej usługodawców w wielu systemach prawnych, w tym systemie spoza kraju właściciela danych.

 

McCain przechowuje Dane osobowe w swoich zakładach w Florenceville, New Brunswick, w Kanadzie i/lub biurach lokalnych lub regionalnych.

 

McCain stosuje polityki i procedury gwarantujące przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów prawa w razie zdarzenia dotyczącego bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieupoważnionego ujawnienia lub uzyskania dostępu do danych osobowych.

 

W przypadku, w którym dojdzie do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych za granicę, przekażemy je wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami oraz będziemy wymagać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane z krajów wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG, zwłaszcza takich jak Kanada i Stany Zjednoczone. W takich przypadkach wymagać będziemy stosowania następujących środków bezpieczeństwa:

 

 • Przepisy krajów, do których przekazuje się Dane osobowe, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podst. art. 45 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (2016/679). W przypadku Kanady decyzja w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony dostępna jest tutaj; lub
 • Przekazywanie danych podlega klauzulom ochrony danych zatwierdzonym przez Komisję Europejską w art. 46 ust. 2 lit. c lub d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (2016/679). Więcej informacji na temat tych klauzul ochrony danych znajduje się tutaj; lub
 • Wszelkie inne właściwe odpowiednie zabezpieczenia na podst. art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (2016/679).

 

Więcej informacji na temat zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych poza EOG można uzyskać, kontaktując się z naszym specjalistą ds. poufności danych pod adresem [email protected].

 

 

Prawa użytkownika

W zależności od właściwych przepisów użytkownik ma pewne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych. Prawa te mogą obejmować:

 

 • Prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas jego danych osobowych;
 • W pewnych okolicznościach prawo do blokowania lub ograniczania dalszego wykorzystywania jego danych;
 • Prawo do żądania poprawienia przechowywanych przez nas niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych;
 • Prawo do wyrażenia niezgody na pewne rodzaje przetwarzania danych;
 • W pewnych okolicznościach prawo do zażądania wymazania lub usunięcia jego danych osobowych;
 • Prawo do składania zażalenia we właściwym organie nadzoru ochrony danych osobowych (np. w Europie w Państwie Członkowskim UE zwykłego miejsca zamieszkania użytkownika) odnośnie do sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych;
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się konkretnie na podstawie zgody ich właściciela, ma on prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili;
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas w pewnych okolicznościach przechowywanych przez nas jego danych osobowych w formie uporządkowanej, powszechnie stosowanej i możliwej do odczytania komputerowego, żeby mógł wykorzystać je do własnych celów w odniesieniu do różnych usług.

 

Z praw tych można skorzystać, kontaktując się z naszym specjalistą ds. poufności danych pod adresem [email protected]. Jednak należy pamiętać, że w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa może zaistnieć konieczność zatrzymania przez nas lub dalszego przetwarzania pewnych informacji, np. do celów prawnych lub administracyjnych (na przykład prowadzenia dokumentacji księgowej).

 

Żeby przesłać do nas wszelkie wyżej określone wnioski, należy wysłać do nas wiadomość e-mail z tytułem „wniosek dotyczący ochrony danych osobowych” („data privacy request”) oraz dołączyć kopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu tożsamości (na przykład prawa jazdy), żeby pomóc nam w zapobieganiu uzyskiwania dostępu do jego danych osobowych przez osoby nieupoważnione, zmiany ich lub ich usuwania.

 

Na wniosek odpowiemy możliwie jak najszybciej i zawsze w ramach czasowych określonych w odpowiednich przepisach prawnych.

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie i bez ponoszenia kosztów wobec przetwarzania przez nas danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w stopniu związanym z takim marketingiem bezpośrednim).

 

Z praw tych można skorzystać, kontaktując się z naszym specjalistą ds. poufności danych pod adresem [email protected], lub za pośrednictwem innych sposobów elektronicznych np. za pośrednictwem łącza usuwania subskrypcji drogą elektroniczną.

 

 

Dzieci

Ważna uwaga dla dzieci

Przed podaniem komukolwiek przez Internet imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail lub innych informacji dzieci powinny zapytać rodziców o zgodę.

 

Ważna uwaga dla dorosłych

Mimo że może wydawać się, iż niektóre części strony internetowej kierowane są do dzieci poniżej 13. roku życia, dzieciom poniżej 13. roku użycia wolno brać udział w konkursach i losowaniu nagród oraz udostępniać nam jakiekolwiek Dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Podczas komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wzięcia udziału w konkursach lub promocjach lub otrzymywania biuletynów dziecko zostanie poproszone o podanie adresu e-mail wyłącznie jego lub jej rodzica lub opiekuna prawnego. Na podstawie właściwych przepisów prawa dziecko, które nie jest prawnie zobowiązane do wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed przekazaniem nam swoich danych osobowych. W sytuacji, w której odkryjemy lub w której mamy podstawy przypuszczać, że Dane osobowe dziecka zgromadzono w sposób niezgodny z niniejszą Polityką, bezzwłocznie będziemy dążyli do weryfikacji, czy wyraził na to zgodę jego rodzic lub opiekun prawny, a jeśli takiej zgody nie wyraził — do usunięcia takich danych osobowych.

 

 

Pliki cookies i inne technologie

Na odwiedzanych przez użytkowników stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies i inne podobne technologie. Więcej informacji na temat plików cookies i innych podobnych technologii stosowanych podczas odwiedzania przez użytkownika naszej strony internetowej znajduje się w oświadczeniu dotyczącym informacji o plikach cookies na odpowiedniej stronie internetowej firmy McCain lub naszej globalnej polityce dotyczącej cookies.

 

 

Łącza zewnętrzne

Niniejsza Polityka nie dotyczy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy, których nie posiadamy lub nie kontrolujemy, ani przez osoby, których nie zatrudniamy lub którymi nie zarządzamy („Strony Zewnętrzne”). Mimo tego, że niektóre nasze strony internetowe mogą zawierać łącze do stron internetowych i usług Stron Zewnętrznych, takich jak naszych partnerów biznesowych i firm mediów społecznościowych, nie kontrolujemy działalności Stron Zewnętrznych. Więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych przez Strony Zewnętrzne oraz sposobu ich wykorzystania znajduje się we właściwych politykach.

 

 

Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

W firmie McCain obowiązują wewnętrzne polityki i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które opierają się na następujących kryteriach określania okresów zatrzymywania danych osobowych w kontekście wyżej wspomnianych celów:

 

 • od ostatniej interakcji użytkownika ze stroną internetową McCain minął pewien okres czasu;
 • zakończenie relacji wynikającej z umowy z hodowcą, dostawcą lub zewnętrznym dostawcą produktów lub usług;
 • zakończenie okresu wycofania produktu lub gwarancji na produkty lub usługi;
 • poufność danych osobowych;
 • względy bezpieczeństwa;
 • właściwe przedawnienia;
 • trwające/-y lub potencjalne postępowania lub spory;
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczący zachowywania danych osobowych (na przykład do celów księgowości lub w kontekście przemysłowych systemów nadzorów).

 

 

Zmiany Polityki

Możemy wprowadzać okresowo zmiany w niniejszej Polityce. Zmiany niniejszej Polityki nie muszą być poprzedzone informacjami opublikowanymi na stronie internetowej. Zachęcamy użytkowników do okresowego sprawdzania Polityki pod kątem zmian. Dalsze korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej McCain po opublikowaniu przez nas zmian Polityki będzie oznaczało zaakceptowanie tychże zmian.

 

 

Niezgodności lub rozbieżności pomiędzy politykami

W przypadku wszelkich niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisem niniejszej Polityki a zapisem każdej innej polityki McCain, o której mowa w niniejszej Polityce, pierwszeństwo będzie miał zapis niniejszej Polityki.