McCain – Podmienky používania webovej stránky​​

White colour block

Vitajte na stránke spoločnosti McCain! 

Webovú stránku sme vytvorili tak, aby bola užitočná, informačná a zábavná. Veríme, že sa nám to podarilo — a rovnako veríme, že nám dáte vedieť, ako by sme sa ešte mohli zlepšiť. 

Chceme za to iba to, aby ste dodržiavali naše nižšie uvedené podmienky („Obchodné podmienky"). Prečítajte si ich dôsledne, pretože používaním webovej stránky (ako je definované nižšie) s nimi bezpodmienečne súhlasíte.  Ak s nimi nesúhlasíte, našu webovú stránku nepoužívajte. 

Aby sme vám pomohli pri čítaní našich podmienok: 

 • „McCain", „my", „nás" alebo „náš/naša" predstavuje spoločnosť McCain Foods Limited a jej dcérske spoločnosti a
 • „vy" alebo „vás" označuje osobu vstupujúcu na našu webovú stránku. 

 

Obmedzená licencia 

Spoločnosť McCain vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie našej webovej stránky, ktorá sa riadi týmito podmienkami. Táto obmedzená licencia je vám poskytované bezodplatne kdekoľvek na svete a vzťahujú sa na ňu príslušné práva podliehajúce odvolaniu a/alebo preskúmaniu spoločnosťou McCain kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, napríklad keď vieme, že porušujete niektorú z týchto podmienok. 

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, súhlasíte s tým, že ďalej nepoužijete žiaden obsah, materiál alebo informáciu (ďalej spolu ako „Obsah") zo stránky www.mccain.com alebo z inej webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou McCain (spolu aj samostatne ako „webová stránka") ani obsah stránok, na ktoré podmienky odkazujú alebo poukazujú. 

Ďalej súhlasíte, že nebudete kopírovať, distribuovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať alebo prevádzať čokoľvek z alebo na stránku, ak od nás nezískate predchádzajúci súhlas, okrem prípadov obmedzenej licencie a výnimiek popísaných nižšie.  Keďže ste členom verejnosti, spoločnosť McCain vám poskytuje obmedzenú licenciu na počítač, kde môžete zobraziť, sťahovať a používať obsah a podčiarknutý HTML text, audio klipy, video klipy a iný materiál, ktorý je vám na webstránke k dispozícii na osobné, informačné, zákonné a nekomerčné účely, za predpokladu, že: 

 • Obsah nebudete meniť ani nezákonne používať a
 • Nebudete prípadne odstraňovať alebo meniť a zobrazovať, na kópii tohto obsahu súvisiace autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastnícke práva (vrátane upozornenia, že použiteľná kópia je predmetom tejto obmedzenej licencie).  


Nesmiete distribuovať, uverejňovať, prenášať, znova uverejňovať alebo používať obsah z internetovej stránky na verejné alebo komerčné účely, vrátane, ale bez obmedzenia na text, zvukové klipy, videoklipy, obrázky a iný materiál, ktorý je vám k dispozícii na webových stránkach.  

Vyhradzujeme si úplné a kompletné vlastnícke právo k softvéru a všetkým súvisiacim právam duševného vlastníctva pokiaľ ide o webové stránky, užívanie a prístup k tejto webovej stránke.  Nie ste oprávnení ďalej distribuovať ani predávať obsah z webových stránok - alebo ho opätovne vyvíjať, rozoberať alebo inak previesť na inú formu, ktorú by ľudia môžu používať.  Upozorňujeme, že ak ste členom médií, môžete obsah si prevziať obsah na používanie iba za predpokladu, že nezmažete alebo nezmeníte oznámenia o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach, a že dodržíte dobrú obchodnú prax pokiaľ ide o využívanie a reprodukciu takéhoto obsahu. 

Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadny obsah takým spôsobom, ktorý by naznačoval, akékoľvek združenie, spojenie alebo schválenie medzi vami a vaším výrobkom a výrobkami spoločnosti McCain.  Konkrétne je zakázané vytvárať rámčeky okolo ktorejkoľvek časti niektorej z webových stránok, či použiť iné metódy, ktoré menia vizuálnu prezentáciu na webových stránkach.  

Neudeľujú sa vám žiadne práva v súvislosti s ochrannými známkami a autorskými právami spoločnosti McCain. Akékoľvek neoprávnené použitie známok a autorských práv spoločnosti McCain sú prísne zakázané.  Budeme aktívne presadzovať tieto práva a vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky v prípade ich porušenia. 

 

Zakázané použitie 

Okrem prípadov výslovne uvedených na základe týchto Podmienok, nesmiete dopustiť a iným priamo alebo nepriamo povoliť: 

 • Odstrániť akúkoľvek kópiu obsahu z webových stránok, autorských práv alebo iných vlastníckych práva obsiahnutých v takomto obsahu
 • Predávať, upravovať, vytvárať odvodené diela alebo sa pokúšať meniť obsah webových stránok akýmkoľvek spôsobom alebo reprodukovať či verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak poskytovať prístup alebo použiť akýkoľvek obsah na webových stránkach na akékoľvek verejné, komerčné alebo mimovzdelávacie alebo neosobné účely, vrátane, ale bez obmedzenia inzercií alebo získavania zákaziek alebo používania obsahu na akejkoľvek inej webovej stránke
 • Poskytovať obsah webových stránok akejkoľvek inej osobe
 • S výnimkou prípadov výslovne povolených v obmedzenej licencie popísanej vyššie tlačiť alebo kopírovať niektorý z HTML alebo iných počítačových softvérov, ktorý je prístupný na webových stránkach
 • Používať webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, narušiť, či rušiť bezpečnosť a negatívne ovplyvniť fungovanie alebo inak zneužiť webové stránky alebo akékoľvek služby, systémové zdroje, účty, servery, siete, pridružené alebo odkazované stránky (ako je definované nižšie), prístupné prostredníctvom webových stránok (vrátane, ale bez obmedzenia na nahrávanie, zverejňovanie alebo iný prenos vírusov, trójskych koňov alebo iných súborov, malvérov čí počítačových programov, ktoré sú potenciálne škodlivé, rušivé alebo deštruktívne alebo môže neprimerane zaťažiť infraštruktúru webovej stránky alebo používať akéhokoľvek robota, pavúka, scraper alebo iný automatický program alebo zariadenie, alebo manuálne sledovať, kopírovať, zhrnúť, alebo inak získavať informácie z webových stránok či obsahu na webovej stránke celkovo alebo čiastočne)
 • Používať alebo pokúšať sa použiť účet, heslo alebo iné informácie inej osoby v súvislosti s našou webovou stránkou; vytvoriť alebo používať falošnú identitu na webových stránkach alebo vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, alebo inak skresľovať váš vzťah s akoukoľvek osobou alebo subjektom; pokúšať sa získať neoprávnený prístup k webovej stránke alebo posielať na webové stránky alebo spoločnosti McCain neúplné, nevhodné alebo nepravdivé informácie
 • Obťažovať iné osoby alebo používať webové stránky príbuzných či odkazovaných stránok (ako je definované nižšie) alebo ich akékoľvek služby.
 • Odstrániť alebo revidovať akýkoľvek obsah zverejnený na webovej stránke
 • Zbierať alebo uchovávať osobné údaje o iných užívateľoch či používateľoch webových stránok;
 • a všeobecnejšie konať tak, ako by sa nemalo. 

 

Súlad s právom 

Súhlasíte, že ste výhradne zodpovední za svoje činy a uskutočnené alebo prenesené komunikácie v priebehu používania obsahu na webových stránkach, a že budete dodržiavať všetky zákony, ktoré sa majú alebo môžu aplikovať na užívanie činností alebo obsahu na webových stránkach alebo vo vzťahu k obsahu na webových stránkach.  Spoločnosť McCain bude vyšetrovať prípady, ktoré môžu zahŕňať porušovanie týchto zákonov, a môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní v konaní s používateľmi, ktorí sú do týchto narušení zapojení. Spoločnosť McCain si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu týkajúcu sa vášho používania obsahu na splnenie akejkoľvek právnej alebo vládnej požiadavky webovej stránky. 

 

Ďalšie podmienky používania 

Niektoré časti tejto stránky môžu podliehať podmienkam ďalšieho používania (vrátane takých podmienok, ktoré riadia osobité zľavy, súťaže či iné programy na webovej stránke) („Ďalšie podmienky používania").  Súhlasíte s tým, že používaním týchto oblastí alebo akoukoľvek ich časťou ste viazaní ďalšími podmienkami používania platnými pre tieto oblasti.  Podmienky spolu s ďalšími podmienkami používania, ďalšie online poznámky a Globálna politika ochrany osobných údajov. (uvedené nižšie), predstavujú úplnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou McCain vzhľadom ku všetkým predmetom popísaným v nasledujúcich odsekoch, a v maximálnej miere povolenej zákonom nahrádzajú všetky komunikácie, vyjadrenia a dohody, či už písomné alebo ústne, medzi vami a spoločnosťou McCain alebo niektorou z jej dcérskych spoločností vo vzťahu k tomuto predmetu.  V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami a dodatočnými podmienkami používania sa použijú podmienky.  

 

Jurisdikcia a Výber práva 

Ak nie je uvedené inak, obsah na webových stránkach poskytuje informácie o spoločnosti McCain a jej výrobkoch. 

Informácie o výrobkoch a službách spoločnosti sú je všeobecne použiteľné na celom svete, ale konkrétne údaje nemusia platiť vo vašej krajine.  Navyše, obal sa môže líšiť v závislosti od miestnej regulácie a preferencie.  Nie všetky výrobky sú ponúkané vo všetkých regiónoch.  Pozri miestnych predajcov výrobkov a obalov, ktorí sú k dispozícii vo vašej krajine. V rozsahu povolenom rozhodným právom spoločnosť McCain nevydáva žiadne vyhlásenia týkajúce sa obsahu na webových stránkach, či tieto sú vhodné alebo dostupné na použitie v súvislosti s akoukoľvek konkrétnou krajine okrem Kanady.  V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dostupnosti akéhokoľvek výrobku a/alebo služby vo vašej oblasti nás kontaktujte v časti Kontakt na príslušných webových stránkach. 

Spoločnosť McCain ovláda a prevádzkuje mnoho svojich webových stránok prostredníctvom spoločnosti Global Technology Centra Florenceville, New Brunswick, Kanada.  Aj keď spoločnosť McCain je prítomná na trhu po celom svete, webové stránky môžu byť prevádzkované spoločnosťou McCain alebo poskytovateľom služieb v inej jurisdikcii.  Ak používate webové stránky z miest mimo Kanady, ste zodpovední za dodržiavanie platných zákonov vo vašej jurisdikcii, a ak je to možné, jurisdikcie, v rámci ktorých fyzicky pristupujete na webové stránky. 

Ak by sa objavili spory týkajúce sa vášho používania webovej stránky, tieto zmluvné podmienky, ako aj ďalšie zmluvné podmienky budú riešené v súlade so zákonmi provincie New Brunswick a uplatniteľnými zákonmi Kanady bez toho, aby mali vplyv na zásady kolízie právnych noriem zmluvy.  Súhlasíte s tým, že každý takýto spor môže byť vyriešený pred súdom v provincii New Brunswick, Kanada, v meste Fredericton, a týmto sa podriaďujete nevýhradnej jurisdikcii týchto súdov.  Pokiaľ bude niektoré ustanovenie týchto podmienok nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, potom toto ustanovenie (alebo časť tohto ustanovenia podľa potreby) je možné od týchto podmienok oddeliť a nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení (alebo zostávajúcich častí tohto ustanovenia podľa potreby). 

 

Žiadne záruky 

Aj keď sme tvrdo pracovali na tom, aby sme vám poskytli čo najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie, nemôžeme zaručiť alebo vyhlásiť, že všetko na webových stránkach je bez chýb alebo úplné.  V rozsahu povolenom rozhodným právom spoločnosť McCain nezaručuje, neručí alebo nepredstavuje kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť akýchkoľvek nárokov, vyhlásení alebo informácií na webovej stránke a nevydáva žiadne vyhlásenia o vhodnosti akýchkoľvek informácií obsiahnutých na webovej stránke.

V rozsahu povolenom rozhodným právom sú všetky informácie, výrobky, materiály, služby a poradenstvo obsiahnuté na webovej stránke alebo ju zabezpečené webovou stránkou, vrátane všetkých textov, grafiky, odkazov, animácií, java skriptu, cookies, výrobkov a materiály poskytované „tak ako sú" bez zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, ktorý by bol vyjadrený alebo predpokladaný. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi tam nie sú žiadne záruky alebo vyhlásenia o tom, že:

 • Obsah má nejaký osobitný stupeň obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel,
 • Funkčné elementy obsiahnuté v obsahu nebudú neprerušené alebo bezchybné
 • Chyby budú opravené
 • Webové stránky alebo servery, ktoré ich sprístupňujú, sú bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek a
 • Úspešné výsledky alebo výstupy budú vyplývať z pokynov, nariadení alebo receptov obsiahnutých v Obsahu (myslíme si, že naše recepty sú skvelé, ale nevieme ovplyvniť podmienky vo vašej konkrétnej kuchyni alebo domácnosti) 

Okrem vyššie uvedeného a v rozsahu povolenom platnými zákonmi, vy (a nie spoločnosť McCain) preberáte všetky náklady na nutnú údržbu, opravu či nápravu vzniknutú používaním webových stránok spoločnosti McCain. 

 

Nevylúčené ustanovenia 

Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v rozpore, nič vylučuje alebo neobmedzuje akékoľvek záruky, podmienky alebo akékoľvek právo či nápravu implikovanú alebo uloženú platnými právnymi predpismi, ktoré sa môžu legálne vylúčiť alebo obmedziť (podľa potreby), a to aj v rámci právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Vo vzťahu ku ktorejkoľvek záruke alebo podmienke uvedenej alebo uloženej platnými právnymi predpismi, ktoré nemôžu byť vylúčené („nevylúčené ustanovenia"), u ktorých sme schopní obmedziť škodu, potom sa váš liek a McCain skupiny pre zodpovednosť je obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom rozhodným právom. 

 

Odmietnutie zodpovednosti: prepojené stránky 

Webové stránky niekedy poskytuje prístup k ostatným celosvetovým webovým stránkam (ďalej len „Odkazované webstránky") z webovej stránky.  Spoločnosť McCain neschvaľuje obsah alebo akékoľvek produkty alebo služby dostupné na týchto stránkach, ani žiadne vyhlásenie týkajúce sa obsahu alebo presnosti materiálov na týchto odkazovaných stránkach.  Ak vytvárate odkaz na tieto odkazované stránky, robíte tak na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia spoločnosti McCain.  Skontrolujte Uniform Resource Locator (URL) adresu uvedenú vo webovom prehliadači, aby ste zistili, či sa stále nachádzate na webovej stránke spoločnosti McCain alebo či ste boli presunutí na iné stránky. 

Nechceme tvrdiť, že spoločnosť McCain je zo zákona oprávnená používať akúkoľvek ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo symbol copyright zobrazený alebo prístupný prostredníctvom odkazov, alebo že odkazované stránky sú oprávnené používať akékoľvek ochranné známky, obchodný názov, logo alebo označenie copyrightu spoločnosti McCain.  Súhlasíte s tým, že nebudete ukazovať z webu priamo do obsahu v rámci webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti McCain.  Spoločnosť McCain si vyhradzuje právo zablokovať odkazy priamo alebo nepriamo z webových stránok tretích strán na internetových stránkach. 

Môžeme čas od času poskytnúť používateľom webové stránky s prístupom k určitým špecializovaným obsahom a interaktívnym službám, cez ktoré sú schopné zobrazovať alebo zverejňovať informácie a materiály a niektoré softvérové nástroje, ktoré môžu byť použité na rôzne účely, vrátane prehrávania hudby poskytovanej webovou stránkou, komunikácie s ostatnými užívateľmi webových stránok alebo na vytvorenie obsahu.  Tieto služby, softvér a obsah sprístupnené prostredníctvom webových stránok a všetok softvér používaný na zabezpečenie miesta k dispozícii sú a zostanú majetkom spoločnosti McCain, jej dcérskych spoločností a dodávateľov licencií a môžu byť chránené autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi a/alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi. 

 

Obmedzenie zodpovednosti 

V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi (a bez obmedzenia v časti „Nevylúčené ustanovenia" vyššie), spoločnosť McCain alebo niektorý z jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zástupcov alebo zamestnancov v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody, vrátane špeciálnych, nepriamych, následných, exemplárnych (trestných) škôd vyplývajúcich z alebo v súvislosti s používaním či výkonom obsahu dostupného na webových stránkach či už v rámci zmluvy, prečinu (vrátane, ale bez obmedzenia nedbanlivosti) alebo inak. 

Tieto zahŕňajú (ale nie sú obmedzené na) poškodenie alebo zranenie spôsobené: 

 • Používanie (alebo nemožnosť použiť) webovú stránku
 • Používanie (alebo nemožnosť použiť) ďalšie prepojené stránky, na ktoré webstránka odkazuje
 • Neplnenie
 • Používanie (alebo nemožnosť použiť) akýkoľvek obsah vytvorený používateľov webovej stránky
 • Chyba
 • Opomenutie
 • Prerušenie
 • Porucha
 • Omeškanie pri prevádzke alebo prenose
 • Počítačový vírus alebo
 • Porucha linky. 
 

Majte na pamäti, že nie sme zodpovední za škody akéhokoľvek druhu, a to v rozsahu povolenom rozhodným právom a bez obmedzenia „Nevylúčených ustanovení" vyššie), ale bez obmedzenia nasledujúce: 

 • Odškodné je určené na priamu kompenzáciu za smrť alebo zranenie
 • Ušlý zisk
 • Škody dôvodne očakávané z dôsledkov straty či poškodenia (právne „následné škody") a
 • Rôzne ďalšie škody a náklady vyplývajúce priamo z straty alebo zranenia (právne, „náhodné škody"). 

Okrem toho, ak to nie je výslovne zakázané alebo obmedzené na základe platných právnych predpisov, nie sme zodpovedný, aj keď z nedbanlivosti alebo prostredníctvom niektorého z našich autorizovaných zástupcov boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd - alebo oboje. 

 

Podania 

Spoločnosť McCain nesmie prijímať alebo zvažovať tvorivé nápady, návrhy alebo materiály iné ako tie, o ktoré to výslovne požiadala.  V súlade s tým vás žiadame, aby ste nám neposielali žiadne takéto materiály.  Ak aj napriek tejto žiadosti predložíte spoločnosti McCain tento materiál, tak všetky poznámky, návrhy, nápady, grafiky alebo iné informácie, ktoré odovzdáte spoločnosti McCain prostredníctvom webových stránok (s výnimkou informácií, ktoré ste dohodli na ochranu v rámci svojej Globálnej politiky ochrany osobných údajov zostávajú v našom vlastníctve, a to aj v prípade, že dohoda vytvorená týmito podmienkami je neskôr zastavená a súhlasíte s komerčným používaním a zverejnením týchto zásielok spoločnosťou McCain bez pripočítania. 

To znamená, že okrem prípadov porušenia práv duševného vlastníctva tretej strany: 

 • Nesmieme spracovávať ktorékoľvek z vašich podaní, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
 • Nemôžeme byť žalovaní za použitie vami zadaných nápadov (vrátane, ale bez obmedzenia, výrobkov alebo reklamných nápadov)
 • Môžeme použiť váš príspevok alebo niečo podobné, na akýkoľvek účel bez vyplatenia honoráru vám alebo komukoľvek inému
 • Budeme mať výhradné vlastníctvo všetkých súčasných i budúcich práv na prekladanie akéhokoľvek druhu a
 • Súhlasíte, že nebudete presadzovať žiadne vlastnícke práva akéhokoľvek druhu vo svojom podaní (vrátane, ale bez obmedzenia na autorské práva (vrátane práva na odvodené diela a práva držiteľov autorských práv pôvodného diela na odvodené diela), ochranné známky, nekalú súťaž alebo implicitné zmluvy), poskytnete nám vaše autorské práva a zriekate sa svojho morálneho práva k autorskej práci v prospech spoločnosti McCain a spoločnostiam určeným spoločnosťou McCain, a musíte získať všetky ďalšie potrebné výnimky alebo súhlasy od akýchkoľvek iných autorov akýchkoľvek morálnych práv, ktoré môžu byť obsiahnuté v každom diele umožňujúcom spoločnosti McCain uplatniť svoje práva na užívanie a užívanie takéhoto diela. 

Beriete na vedomie, že ste zodpovední za akékoľvek podanie - inými slovami, potvrdzujete a ručíte, že vy (nie spoločnosť McCain) mate plnú zodpovednosť za podanie, vrátane, ale bez obmedzenia jeho zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv.  Vy (a nie spoločnosť McCain) bude výhradne zodpovední za porušenie práv duševného vlastníctva alebo morálneho práva akejkoľvek tretej strany.  Ďalej, ak ktorýkoľvek z predloženého obsahu obsahuje osobné údaje alebo údaje o akejkoľvek osobe, máte záruku, že ste vykonali všetky potrebné prehlásenia a dostali všetky potrebné súhlasy od príslušných osôb, ktorých sa táto informácia týka, vrátane súhlasu požadovaného podľa akejkoľvek zásady na ochranu osobných údajov. 

 

Prepustenie/odškodnenie 

V rozsahu povolenom rozhodným právom súhlasíte s tým, že uvoľníte, zbavíte zodpovednosti a budete kryť spoločnosť McCain a niektorých z jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zástupcov a zamestnancov, ako aj iné ďalšie osoby, ktoré majú byť prepustené a/alebo odškodnené ako je uvedené v podmienkach a pravidlách, ktorými sa riadia špecifické propagačné akcie, súťaže alebo iné programy na webových stránkach (súhrnne označované ako „Novinky") od všetkých záväzkov (či sú zistené v rámci žaloby na základe zmluvy, deliktu (vrátane ale bez obmedzenia nedbanlivosti) alebo inak) súvisiacich s používaním webovej stránky, vrátane zranení, strát alebo poškodení akéhokoľvek druhu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pokiaľ ide o nevylúčiteľné ustanovenia sa prepustenia nekonali a nie sú zodpovedné za akékoľvek reprezentácie, záruky alebo podmienky, pokiaľ ide o webové stránky. 

 

Duševné vlastníctvo 

Spoločnosť McCain je vlastníkom práv duševného vlastníctva obsahu vo všetkých prislúchajúcich programoch alebo takých, na ktoré získala súhlas vlastníka na používaniu obsahu.  Ak ste predložili obsah webovej stránky, má sa za to, že ste nám i ostatným užívateľom webovej stránky udelili súhlas používať a upravovať tento obsah (vrátane trvalých úprav).  Ďalej, ak ktorýkoľvek z predloženého obsahu obsahuje osobné údaje alebo údaje o akejkoľvek osobe, máte záruku, že ste vykonali všetky potrebné prehlásenia a dostali všetky potrebné súhlasy od príslušných osôb, ktorých sa táto informácia týka, vrátane súhlasu požadovaného podľa akejkoľvek zásady na ochranu osobných údajov.  

Webové stránky, vrátane všetkého obsahu na webových stránkach, sú chránené zákonom na ochranu duševného vlastníctva a zmluvami.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že webové stránky a služby a softvér používaný v spojení s webovými stránkami obsahujú vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva a že vaše používanie webových stránok je pre vás osobné a neprevoditeľné.  Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie, úpravy, publikovanie, prenos, distribúcia alebo iné použitie obsahu na webových stránkach pre akýkoľvek účel, ktorý nie je registrovaný podľa týchto Podmienok a na ktorý nedostanete náš predchádzajúci písomný súhlas, je prísne zakázané. 

Logá, názvy produktov a služieb vrátane ikon spoločnosti McCain (ďalej len „označenia spoločnosti McCain") sú ochrannými známkami spoločnosti McCain.  Súhlasíte, že označenie spoločnosti McCain nebudete zobrazovať alebo používať akýmkoľvek spôsobom bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.  Názvy a ochranné známky spoločnosti alebo výrobkov citovaných na tejto webovej stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.  Zobrazenie týchto ochranných známok alebo obchodných názvov neprevádza alebo nevytvárať akékoľvek licencie alebo iné práva na tieto ochranné známky alebo názvy.  Akékoľvek neoprávnené použitie ochranných známok spoločnosti McCain je prísne zakázané. 

 

Ukončenie platnosti podmienok 

Tieto podmienky a dohoda​ medzi vami a spoločnosti McCain sú autentické až do ich ukončenia platnosti ktoroukoľvek zo strán.  Tieto Podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že okamžite prestanete používať a pristupovať na webové stránky a tým, že zničíte všetok obsah získaný z každej webovej stránky spoločnosti McCain, kde ste pristupovali spolu so všetkou súvisiacou dokumentáciou a všetkými kópiami a inštaláciami.  Tieto zmluvné podmienky a vaše právo na prístup k webovej stránky sa ukončia, ak nesúhlasíte s akoukoľvek zmenou vykonanou na webovej stránke a/alebo v rámci týchto obchodných podmienok. 

Spoločnosť McCain môže ukončiť licencie a práva na základe týchto Podmienok kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, ak má za to, že porušujete niektorú z podmienok dohody medzi vami a spoločnosťou McCain.  Po ukončení platnosti musíte zničiť všetok obsah a prestať používať webové stránky. Bez ohľadu na ukončenie súhlasíte s tým, že ste naďalej viazaní týmito podmienkami pokiaľ ide o akékoľvek predchádzajúce používanie webových stránok a akýkoľvek stiahnutý alebo sprístupnený obsah. 

Okrem toho poskytnutia materiálu na webových stránkach nesľubujeme, že vám materiály zostanú k dispozícii.  Spoločnosť McCain má právo ukončiť alebo upraviť všetky alebo časť jej webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

Súkromie a ochrana údajov 

V rozsahu povolenom príslušným zákonom dávate súhlas na zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie a spracovanie osobných údajov, ako to predpokladá Globálna politika ochrany osobných údajov.  Prečítajte si Globálnu politiku ochrany osobných údajov , kde získate informácie o svojich právach na ochranu súkromia a o tom, ako spoločnosť McCain používa, popisuje a spracováva vaše osobné údaje počas používania týchto webových stránok.  

 

Rôzne body o podmienkach 

Spoločnosť McCain môže bez predchádzajúceho upozornenia meniť tieto zmluvné podmienky a dohodu medzi vami a spoločnosťou McCain tak, že kedykoľvek jednoducho aktualizuje toto oznámenie.  Zmeny budú účinné dňom ich zverejnenia.  Pravidelne si kontrolujte Zmluvné podmienky za účelom získania aktualizácie.  AK niektorá z podmienok alebo akákoľvek zmena nie je pre vás prijateľná, musíte okamžite prestať používať webové stránky.  Používanie webových stránok po každej zmene týchto podmienok predstavuje prijatie zmeny.  Tieto podmienky sa vzťahujú iba na užívanie týchto webových stránok, a nie na akúkoľvek zmluvu, ktorú môžete mať uzatvorenú s akoukoľvek dcérskou spoločnosťou McCain.