Webbplatsvillkor

White colour block

Välkommen till denna webbplats för McCain!

 

Vi har utformat våra webbplatser för att de ska vara användbara, informativa och trevliga. Vi hoppas att vi har lyckats – och vi hoppas att du berättar hur vi kan göra dem ännu bättre.

 

Allt vi ber dig i gengäld är att du rättar dig efter de villkor (”villkoren”) som följer nedan. Läs dem noggrant, eftersom du samtycker till dem utan förbehåll när du använder webbplatsen (så som definieras nedan).  Om du inte samtycker till dem ber vi dig att inte använda webbplatsen.

 

I syfte att hjälpa dig att läsa dessa villkor gäller följande definitioner:

 

 • ”McCain”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” avser McCain Foods Limited och dess dotterbolag och
 • ”du” eller ”din” avser den person som använder webbplatsen.

 

Begränsad licens

 

McCain beviljar dig en begränsad licens att använda den webbplats som regleras av dessa villkor. Denna begränsade licens tillhandahålls endast dig, utan avgift, för hela världen och är, med förbehåll för tillämplig lag, återkallelig och/eller föremål för granskning av McCain när som helst och utan föregående meddelande, t.ex. om vi anser att du har brutit mot något av dessa villkor.

 

Med undantag för det som uttryckligen framställs nedan samtycker du till att inte återanvända något innehåll, någon information eller något material (sammantaget ”innehållet”) från www.mccain.com eller från någon annan webbplats som drivs av McCain (enskilt eller sammantaget ”webbplatsen”) och på eller till en webbplats där dessa villkor visas eller länkas.

 

Du samtycker i synnerhet till att inte kopiera, distribuera, återpublicera, ladda upp, publicera eller överföra något från eller till, i förekommande fall, webbplatsen om du inte har fått vårt skriftliga samtycke i förväg, dock med undantag för den begränsade licens och de undantag som beskrivs nedan.  I din roll som en medlem av allmänheten beviljar McCain dig en begränsad licens att visa på din dator, skriva ut, hämta och använda innehållet och bakomliggande HTML-text, ljudklipp, videoklipp och annat material som görs tillgängligt för dig på webbplatsen, endast för personliga, informerande, icke-förbjudna, icke-kommersiella ändamål, förutsatt att:

 

 • du inte förändrar eller framställer något sådant innehåll på ett förvanskat sätt; och
 • du bifogar, inte raderar eller ändrar och visar, i förekommande fall, förknippade meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt på varje kopia av sådant innehåll (inklusive ett meddelande om att den tillämpliga kopian är föremål för denna begränsade licens).

 

Du får inte distribuera, publicera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda innehållet från webbplatsen för offentliga eller kommersiella ändamål, inklusive och utan begränsning text, ljudklipp, videoklipp, bilder och annat material som görs tillgängligt för dig på webbplatsen.

 

Vi behåller fullständig och komplett äganderätt till programvaran och till alla förknippade immateriella rättigheter med avseende på webbplatsen och din användning och åtkomst till webbplatsen.  Du har inte rätt att vidaredistribuera eller sälja innehållet från webbplatsen – eller att bakåtkompilera, ta isär eller på annat sätt konvertera det till någon annan form som människor kan använda.  Observera att om du är en medlem i media får du hämta innehåll för eget bruk, förutsatt att du inte raderar eller ändrar några meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt och att du följer god affärssed avseende användning och reproduktion av sådant innehåll.

 

Du samtycker till att du inte får använda något innehåll på ett sätt som antyder något samband, någon anknytning eller någon rekommendation mellan dig eller dina produkter och McCains produkter. Det är specifikt förbjudet att skapa ramar runt någon del av någon av webbplatsen eller att använda andra tekniker som ändrar den visuella presentationen av webbplatsen.

 

Inga rättigheter beviljas med avseende på McCains varumärken och upphovsrätter. All obehörig användning av McCains varumärken och upphovsrätter är strängt förbjuden.  Vi kommer att upprätthålla dessa rättigheter aktivt och vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av en överträdelse.

 

Förbjuden användning

 

Med undantag för det som uttryckligen är tillåtet inom ramen för dessa villkor får du inte eller tillåta andra att, direkt eller indirekt:

 

 • radera meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt som ingår i eller på sådant innehåll från någon kopia av innehållet på webbplatsen,
 • sälja, modifiera, skapa härledda verk av eller försöka modifiera innehållet på webbplatsen på något sätt eller reproducera eller visa offentligt, utföra eller distribuera eller på annat sätt ge åtkomst till eller använda något innehåll på webbplatsen för något offentligt, kommersiellt eller icke-utbildningsmässigt eller icke-personligt ändamål, inklusive och utan begränsning användning för att annonsera eller värva affärer eller användning av innehållet på någon annan webbplats,
 • överföra någon del av innehållet på webbplatsen till någon annan person,
 • skriva ut eller kopiera någon av HTML-koden eller annan datorprogramvara som är tillgänglig på webbplatsen, dock med undantag för det som uttryckligen är tillåtet i den begränsade licens som beskrivs ovan,
 • använda webbplatsen på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta, försämra, störa säkerheten för, påverka funktionerna negativt eller på annat sätt missbruka webbplatsen eller eventuella tjänster, systemresurser, konton, servrar, nätverk, närstående eller länkade webbplatser (så som definieras nedan), anslutna till eller åtkomliga via webbplatsen (inklusive och utan begränsning uppladdning, publicering eller annan typ av överföring av datavirus, trojaner, maskar eller andra filer, skadlig programvara eller datorprogram till våra webbplatser som kan vara skadliga, störande eller destruktiva eller som kan innebära en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur eller använda någon robot, spindel, skrapare eller några andra automatiska program eller enheter eller någon manuell process för att övervaka, kopiera, sammanfatta eller på annat sätt extrahera information från webbplatsen eller innehållet på webbplatsen, vare sig helt eller delvis),
 • använda eller försöka använda någon annan persons konto, lösenord eller annan information i samband med vår webbplats, skapa eller använda en falsk identitet på webbplatsen eller utge dig för att vara någon fysisk eller juridisk person eller på annat sätt framställa din anknytning till någon fysisk eller juridisk person oriktigt, försöka skaffa obehörig åtkomst till webbplatsen eller skicka några ofullständiga, falska eller felaktiga uppgifter till webbplatsen eller McCain,
 • avbryta eller störa någon annan persons användning eller nytta av webbplatsen eller närstående eller länkade webbplatser (så som definieras nedan) eller några tjänster på sådana webbplatser,
 • radera eller ändra något av innehållet som publiceras på webbplatsen,
 • samla in eller lagra personuppgifter om andra användare av eller besökare på webbplatsen samt
 • mer allmänt agera på ett sätt som en förnuftig person inte skulle agera på.

 

Efterlevnad av lagar

 

Du samtycker till att du har allt ansvar för dina handlingar och meddelanden som sänds eller överförs inom ramen för din användning av innehållet på webbplatsen, och till att du måste efterleva alla lagar som gäller för eller kan gälla för din användning av aktiviteter eller innehåll på webbplatsen eller med avseende på innehållet på webbplatsen.  McCain kommer att utreda händelser som kan innebära överträdelser av sådana lagar och kan anlita och samarbeta med polisiära myndigheter för att åtala användare som är inblandade i sådana överträdelser. McCain förbehåller sig rätten att alltid ha möjlighet att lämna ut information om din användning av innehåll på webbplatsen så som nödvändigt för att tillfredsställa alla lagar, förordningar eller krav från myndigheter.

 

Ytterligare användningsvillkor

 

Vissa av webbplatsens områden kan vara föremål för ytterligare användningsvillkor (inklusive villkor som reglerar specifika kampanjer, tävlingar eller andra program på webbplatsen) (”ytterligare användningsvillkor”).  Du överenskommer att du genom att använda sådana områden eller någon del därav samtycker till att vara bunden av de ytterligare användningsvillkor som gäller för sådana områden.  Villkoren, tillsammans med de ytterligare användningsvillkoren, eventuella online-meddelanden och den globala integritetspolicyn (hänvisas till nedan), utgör hela avtalet mellan dig och McCain med avseende på alla ämnen som diskuteras i dessa stycken och ersätter i den största utsträckning det är tillåtet enligt lag alla meddelanden, framställningar eller överenskommelser, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och McCain eller något av dess närstående bolag med avseende på detta ämne.  I händelse av en motstridighet mellan villkoren och de ytterligare användningsvillkoren ska villkoren gälla.

 

Jurisdiktion och lagval

 

Om inget annat anges presenteras innehållet på webbplatsen för att tillhandahålla information om McCain och dess produkter.

 

Information om McCains produkter och tjänster är i allmänhet tillämplig runt om i världen, men det kan hända att viss information inte är tillämplig i ditt land.  Dessutom kan förpackningen variera beroende på lokala bestämmelser och önskemål.  Vissa produkter erbjuds inte i vissa regioner.  Kontakta lokala återförsäljare för att få information om produkter och förpackningar som är tillgängliga i ditt land. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar gör McCain inga framställningar om att innehållet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning i samband med något specifikt land utanför Kanada.  Om du har några frågor om tillgång till någon produkt och/eller tjänst i ditt område bör du kontakta oss med hjälp av uppgifterna på sidan Kontakta oss på den tillämpliga webbplatsen.

 

McCain styr och driver många av sina webbplatser från företagets Global Technology Centre i Florenceville, New Brunswick, Kanada. McCain bedriver dock verksamhet globalt och en webbplats kan drivas av McCain eller en tjänsteleverantör i en annan jurisdiktion.  Om du använder webbplatsen på platser utanför Kanada har du ansvaret för efterlevnaden av gällande lagar i din jurisdiktion och, om tillämpligt, i den jurisdiktion där du fysiskt har åtkomst till webbplatsen/webbplatserna.

 

Om några tvister uppstår mellan oss med avseende på din användning av webbplatsen, dessa villkor och de ytterligare användningsvillkoren kommer sådana tvister att lösas i enlighet med lagarna i provinsen New Brunswick och de lagar i Kanada som är tillämpliga där, utan att ge verkan åt principerna om motstridande lagar däri.  Du samtycker till att alla sådana tvister kan lösas inför domstolarna i provinsen New Brunswick i Kanada som har sitt säte i staden Fredericton och du underkastar dig härmed dessa domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.  Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar ska den bestämmelsen (eller en del av den bestämmelsen, så som tillämpligt) anses vara avskiljbar från dessa villkor, men det ska inte påverka några återstående bestämmelsers (eller de återstående delarna av den bestämmelsens, så som tillämpligt) giltighet och genomförbarhet.

 

Inga garantier

 

Även om vi arbetar hårt för att ge dig den mest aktuella och korrekta informationen kan vi varken försäkra, garantera eller framställa att allt på webbplatsen är felfritt eller fullständigt.  I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar försäkrar, garanterar eller framställer McCain inte kvaliteten, riktigheten, aktualiteten eller fullständigheten i några påståenden, några meddelanden eller någon information på webbplatsen och McCain gör inga framställningar om att någon av informationen på webbplatsen är lämplig för några ändamål.

 

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar tillhandahålls all information, alla produkter, allt material, alla tjänster och all rådgivning som ingår på webbplatsen eller tillhandahålls av webbplatsen, inklusive text, grafik, länkar, animeringar, JavaScript-kod, cookies, produkter och material, i befintligt skick utan någon framställning, garanti, försäkran eller förutsättning av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd.

 

Utan att begränsa det föregående och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar lämnas ingen försäkran, garanti eller framställning om att:

 

 • innehållet har en viss nivå av säljbarhet eller är lämplighet för ett visst ändamål,
 • de funktionella delarna i innehållet kommer att vara oavbrutna eller felfria,
 • defekter kommer att åtgärdas,
 • webbplatsen eller servrarna som gör den tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter samt
 • framgångsrika resultat eller slutsatser kommer att uppnås genom att följa några anvisningar eller recept som ingår i innehållet på rätt sätt (vi anser att våra recept är fantastiska, men vi har ingen kontroll över förhållandena i ditt kök eller hushåll).

 

I tillägg till det ovanstående och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar åtar du (och inte McCain) dig hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering som uppstår genom din användning av McCains webbplats.

 

Icke-uteslutningsbara bestämmelser

 

Utan hinder av något motsägande utesluter eller begränsar ingenting någon garanti, avtalsperiod, förutsättning eller försäkran eller någon rättighet eller gottgörelse som är underförstådd eller påtvingad av tillämplig lagstiftning och som inte kan uteslutas eller begränsas (så som tillämpligt) på lagligt sätt, inklusive inom ramen för konsumentskyddslagstiftningen. Med avseende på någon garanti, avtalsperiod, förutsättning eller försäkran som är underförstådd eller påtvingad av tillämplig lagstiftning och som inte kan uteslutas (”icke-uteslutningsbar bestämmelse”) och med avseende på det som vi kan begränsa din gottgörelse för är din gottgörelse och McCain-koncernens ansvarsskyldighet begränsad till den maximala utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar.

 

Friskrivning: Länkade webbplatser

 

Webbplatsen tillhandahåller ibland åtkomst till andra världsomspännande webbplatser (sammantaget ”länkade webbplatser”) inifrån webbplatsen.  McCain rekommenderar inte innehållet eller några produkter eller tjänster som är tillgängliga på sådana länkade webbplatser eller gör några framställningar avseende innehållet eller riktigheten i material på sådana länkade webbplatser.  Om du följer en länk till sådana länkade webbplatser gör du det på egen risk och utan tillstånd från McCain.  Kontrollera webbadressen (URL) som anges i din webbläsare för att se om du fortfarande befinner dig på en webbplats som drivs av McCain eller har flyttat till en annan webbplats.

 

Vi hävdar inte att McCain har laglig behörighet att använda några varumärken, handelsnamn, logotyper eller upphovsrättssymboler som visas i eller är tillgängliga via länkarna eller att någon länkad webbplats har rätt att använda McCains varumärken, handelsnamn, logotyper eller upphovsrättssymboler.  Du samtycker till att du inte kommer att peka eller länka från någon webbplats direkt till innehåll på webbplatsen utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från McCain.  McCain förbehåller sig rätten att avaktivera direkta eller indirekta länkar från externa webbplatser till webbplatsen.

 

Vi kan då och då ge användare av webbplatsen åtkomst till visst specialiserat innehåll och interaktiva tjänster som du kan använda för visa eller publicera information och material och vissa programvaruverktyg som kan användas för olika ändamål, inklusive för att spela upp musik som tillhandahålls av webbplatsen, för interaktion med andra webbplatsanvändare eller för att skapa innehåll.  Dessa tjänster och programvara och innehåll som görs tillgängligt via webbplatsen och all programvara som används för att göra webbplatsen tillgänglig är och förblir McCains, dess dotterbolags och dess licensgivares och leverantörers egendom som kan vara skyddad av upphovsrätt, varumärke, patent och/eller andra äganderätter och relaterade lagar.

 

Ansvarsbegränsning

 

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag (och utan att begränsa avsnittet ”Icke-uteslutningsbara bestämmelser” ovan) ska McCain eller någon av dess styrelseledamöter, ledare, ombud eller medarbetare under inga omständigheter hållas ansvariga för några som helst skador, inklusive särskilda, indirekta, följd-, straffskador som uppstår genom eller i samband med användning eller utförande av innehåll som är tillgängligt på webbplatsen, genom vare sig i en avtalshandling, åtalbar handling (inklusive men inte begränsat till försumlighet) eller på annat sätt.

 

Dessa omfattar (men är inte begränsade till) skador som orsakas av:

 

 • användning av (eller oförmåga att använda) webbplatsen,
 • användning av (eller oförmåga att använda) några länkade webbplatser som du hyperlänkar till från webbplatsen,
 • funktionsfel,
 • användning av (eller oförmåga att använda) något innehåll som skapas av en användare av webbplatsen,
 • fel,
 • utelämnanden
 • avbrott,
 • defekter,
 • fördröjd drift eller överföring,
 • datorvirus samt
 • linjefel.

 

Observera att vi inte är ansvariga för skadestånd av något slag, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar (och utan att begränsa avsnittet ”Icke-uteslutningsbara bestämmelser” ovan), inklusive och utan begränsning av det följande:

 

 • skadestånd som är avsedda att ge någon direkt ersättning för en förlust eller skada,
 • förlorade vinster,
 • skador som rimligen kan förväntas uppstå som resultat av en förlust eller skada (rättsligt, ”följdskador”) samt
 • andra diverse skador och utgifter som uppstår direkt som resultat av en förlust eller skada (rättsligt, ”tillfälliga skador”).

 

Dessutom gäller att om det inte är uttryckligen förbjudet eller begränsat enligt tillämplig lag är vi inte ansvariga även om vi har varit försumliga eller om någon av våra auktoriserade representanter har blivit informerad om möjligheten till sådana skador – eller både och.

 

Inlämnade bidrag

 

McCain kommer inte att acceptera eller överväga kreativa idéer, förslag eller material utöver de som har begärts specifikt.  Därför ber vi dig att inte skicka något sådant material till oss.  Om du trots detta skickar in material till McCain blir och förblir alla kommentarer, förslag, idéer, grafiska element eller andra uppgifter som du ger McCain via webbplatsen (utöver de uppgifter vi samtycker till att skydda inom ramen för vår globala integritetspolicy) vår egendom efter inlämnandet, även om det avtal som skapas genom dessa villkor sägs upp vid ett senare tillfälle och du samtycker till att McCain får använda och lämna ut av sådana bidrag, inklusive offentligt och kommersiellt, och utan tillskrivning.

 

Med undantag för situationer med intrång i en tredje parts immateriella rättigheter innebär detta att:

 

 • vi inte behöver betrakta något av dina bidrag som konfidentiellt,
 • vi inte kan stämmas för att vi använder de idéer du skickar in (inklusive men inte begränsat till produkt- eller reklamidéer),
 • vi kan använda ditt bidrag eller något liknande för vilket ändamål som helst utan att betala dig eller någon annan för bidraget,
 • vi kommer att ha exklusiv äganderätt till alla nuvarande och framtida rättigheter till bidrag av alla slag samt
 • du samtycker till att inte hävda någon äganderätt av något slag i ditt bidrag (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt (inklusive rätten att skapa härledda verk och de rättigheter ett ursprungligt verks upphovsrättsinnehavare har till härledda verk), varumärke, orättvis konkurrens eller underförstått avtal), du överlåter din upphovsrätt till oss och du avstår från dina ideella rättigheter till alla verk som kan omfattas av upphovsrätt gentemot McCain och de som utsetts av McCain och du måste erhålla alla andra nödvändiga avståenden eller samtycken från andra författare av alla ideella rättigheter som kan förekomma i något verk för att ge McCain möjlighet att utöva sina fullständiga rättigheter till användning och nytta av ett sådant verk.

 

Du bekräftar att har ansvaret för alla bidrag du lämnar in – du bekräftar och försäkrar med andra ord att du (och inte McCain) har fullständigt ansvar för bidraget, inklusive men inte begränsat till dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.  Du (och inte McCain) har allt ansvar för intrång i tredje parts immateriella eller ideella rättigheter.  Dessutom gäller att om något av det innehåll du lämnar in omfattar personuppgifter eller uppgifter om någon person försäkrar du att du har gjort alla nödvändiga utlämnanden till och fått alla nödvändiga medgivanden från de relevanta personer som uppgifterna avser, inklusive så som krävs inom ramen för alla tillämpliga integritets- eller dataskyddslagar.

 

Friskrivning/skadeersättning

 

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar samtycker du till att friskriva, ersätta och hålla McCain och samtliga av dess styrelseledamöter, ledare, ombud och medarbetare, såväl som andra ytterligare personer som ska friskrivas och/eller ersättas så som anges i villkoren, villkor och regler som reglerar specifika kampanjer, tävlingar eller andra program på webbplatsen (sammantaget de ”friskrivna”), skadeslösa från allt ansvar (oavsett om de uppstår i en avtalshandling, åtalbar handling (inklusive men inte begränsat till försumlighet) eller på annat sätt som på något sätt är relaterat till eller uppstår i samband med din användning av webbplatsen, inklusive personskador, förlust eller skada av något slag. Du bekräftar och samtycker till att utom med avseende på icke-uteslutningsbara bestämmelser har de friskrivna inte gjort och har de friskrivna inte ansvar för någon framställning, garanti, försäkran eller förutsättning med avseende på webbplatsen.

 

Immateriella rättigheter

 

McCain äger de immateriella rättigheterna i innehållet och i all bakomliggande programmering eller har erhållit tillstånd från ägaren att använda innehållet.  Om du skickat in innehåll till webbplatsen anses du ha givit oss och andra användare av webbplatsen ditt samtycke till användning och ändring av innehållet (inklusive på en oupphörlig basis).  Dessutom gäller att om något av det innehåll du lämnar in omfattar personuppgifter eller uppgifter om någon person försäkrar du att du har gjort alla nödvändiga utlämnanden till och fått alla nödvändiga medgivanden från de relevanta personer som uppgifterna avser, inklusive så som krävs inom ramen för alla tillämpliga integritets- eller dataskyddslagar.

 

Webbplatsen, inklusive allt innehåll på webbplatsen, skyddas av lagar och bestämmelser i fördrag om immateriella rättigheter.  Du bekräftar och samtycker till att webbplatsen och de tjänster och den programvara som används i samband med webbplatsen omfattar privatägda och konfidentiella uppgifter som skyddas av tillämpliga lagar om immateriella rättigheter och att din användning av webbplatsen sker för ditt eget bruk och inte kan överlåtas.  All kopiering, reproduktion, ändring, publicering, överföring, distribution eller annan användning av innehållet på webbplatsen för något ändamål som inte är godkänt enligt dessa villkor och som du inte får vårt föregående skriftliga medgivande för är strängt förbjudet.

 

McCains logotyper, produktnamn, tjänstenamn och ikoner (”McCain-märken”) är varumärken som tillhör McCain.  Du samtycker till att inte visa eller använda McCain-märken på något sätt utan vårt föregående skriftliga medgivande.  Namn och varumärken som tillhör företag eller produkter som webbplatsen innehåller hänvisningar till kan vara varumärken som tillhör deras respektive innehavare.  Visningen av sådana varumärken eller handelsnamn överlåter eller skapar ingen licens eller andra rättigheter till sådana märken eller namn.  All obehörig användning av McCain-märken är strängt förbjuden.

 

Uppsägning av dessa villkor

 

Dessa villkor och det avtal mellan dig och McCain som upprättas genom villkoren gäller tills de sägs upp av endera parten. Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att omedelbart avbryta din användning av och åtkomst till webbplatsen och genom att förstöra allt innehåll du har erhållit från varje McCain-webbplats du har haft åtkomst till, tillsammans med all relaterad dokumentation och alla kopior och installationer.  Du kommer att säga upp dessa villkor och din rätt att få åtkomst till webbplatsen om du inte samtycker till en eventuell ändring som görs på webbplatsen och/eller i dessa villkor.

 

McCain kan säga upp de licenser och rättigheter som du beviljas enligt dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande om du, enligt McCains bedömning, bryter mot något villkor i det avtal mellan dig och McCain som upprättas genom dessa villkor.  Vid uppsägning måste du förstöra allt innehåll och sluta använda webbplatsen.

 

Utan hinder av en uppsägning samtycker du till att förbli bunden av dessa villkor med avseende på tidigare användning av webbplatsen och allt innehåll du har hämtat eller skaffat åtkomst till.

 

I tillägg till detta gäller att vårt tillhandahållande av material på webbplatsen inte innebär att vi ger dig något löfte om att materialet kommer att förbli tillgängligt för dig.  McCain har rätt att säga upp eller ändra hela eller delar av sin webbplats när som helst utan att informera dig om det.

 

Integritet och dataskydd

 

Om och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar samtycker du till insamling, användning, utlämnande och behandling av personuppgifter så som beskrivs i den globala integritetspolicyn.  Läs vår globala integritetspolicy för att få information om dina integritetsrättigheter och om hur McCain använder, lämnar ut och behandlar dina personuppgifter under din användning av webbplatsen.

 

Övriga punkter om villkoren

 

McCain kan ändra dessa villkor och det avtal mellan dig och McCain som upprättas genom villkoren när som helst och utan särskilt meddelande till dig, genom att helt enkelt uppdatera detta avtal.  Ändringarna träder i kraft när de publiceras.  Kontrollera villkoren regelbundet för att se om det finns uppdateringar.  Om något villkor eller någon ändring inte är acceptabel för dig måste du sluta använda webbplatsen omedelbart.  Din fortsatta användning av webbplatsen efter att någon ändring av dessa villkor har publicerats kommer att utgöra ditt samtycke till ändringen.  Dessa villkor gäller endast för din användning av webbplatsen och inte för något annat avtal du kan ha med något av McCains dotterbolag.