ਗਲੋਬਲ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ

White colour block

ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ("ਨੀਤੀ") ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕੇਂਨ (McCain) ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਉਨਸਵਿਕ (Brunswick), ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੱਕਠੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, "ਮੈਕੇਂਨ") ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ("ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ") ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

 

 

ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:

 

 • ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ, -ਮੇਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਲੋਯਲਟੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਮੈਕੇਂਨ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਯਲਟੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਿਛੋਕੜ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਰਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਲੋਯਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਜ਼ਾਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਆਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪੋਰਟਲ) ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ (IP) ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਰਜ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਮੈਕੇਂਨ ਵਲੋਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਆਦਿ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

 

 • ਪੋਰਟਲ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ, ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜੀਓਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰਾਏ, ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 • ਪਾਸਵਰਡ – ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਏਡ-ਮੈਮੋਇਰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

 

 • ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਦਿ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਾਂ ਇਨ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਮਾਲਕ, ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ-ਟੇਪਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨ-ਆਫਿਸ, ਇਨ-ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਵਿਗਿਆਣ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਉਪਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਬੀਜ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਫਸਲ ਰੱਖਿਅਕ, ਫਸਲ ਪੋਸ਼ਨ, ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ, ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਭਿਜਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਖੇਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਫਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਰਕ), ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ., ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਖੇਤਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਵਿਗਿਆਣ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 • ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਕਾਰ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ, ਪਛਾਣ, ਆਦਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਫਲੂ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।.

 

 • ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ – ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਬੈਠਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ), ਸੰਮੇਲਣਾਂ, ਆਦਿ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਪੋਰਟ੍ਰੇਟ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੇਰਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਭਰਤੀ ਲਈ CV/ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ CV/ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ (ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ, ਖਾਸ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਈਕੋਮੈਟਰਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ CV/ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕੇਂਨ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ।

 

 • ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰਖਰਖਾਵ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਦਿ) ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਿਜਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ (ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਾਰ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 • ਸਾਡੇ B2B ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ B2B ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਜਨਮਦਿਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ B2B ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕਰ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਆਦਿ।

 

 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਅਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਭੌਤਕ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕੇਂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੱਤ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੀਡ ਜਾਂ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੀਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਆਦਿ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ) ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦ ਮੈਕੇਂਨ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 • ਆਈਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡ੍ਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ) ਦੀ ਨਕਲ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਧਾਰਨ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ) ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 

 • ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਯਲਟੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਆਫਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਕੇਂਨ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ, -ਮੇਲ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਲੋਯਲਟੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜੇਤੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਗਿਆਪਣ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਪਸਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਰੇਸਪੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ)। ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਪੋਰਟਲ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਰਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਟਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਹਾਇਤਾ-ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣੋ ਜੋ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਨੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ-ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਨਦ)।

 

 • ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ; ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 

 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ

 

 • R&D ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਖੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀਮਾਰਕਿਟ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, R&D ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ।

 

 • ਮੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਿਕਾਉਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਸਮੇਤ), ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਵਿਗਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

 • ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਗਿਆਪਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਬੈਠਕਾਂ, ਸੰਮੇਲਣਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਤ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਸਲਿਆਂ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਾਵ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਏ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਭਰਤੀ ਲਈ CV/ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

 

 • ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲੇਖਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ।

 

 • ਸਾਡੇ B2B ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ,ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਸ ਕਰਨ ਲਈ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲੇਖਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।

 

 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

 

 • ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ।

 

 • ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕੇਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ।

 

 • ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

 • ID ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

 

 • ਆਡਿਟ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਊ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ, ਅਨੁਪਾਲਣ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ), ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼

 

 • ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਤ ਹੱਦ ਤਕ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੱਦ ਤਕ:
  • ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ (ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
  • ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 • ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਅੰਕੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਢੁਕਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ-ਗੁੱਪਤ ਰੱਖੀ/ਗੁਮਨਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 

 • ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ (ਜਿਸ ਵਿਚ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ)
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ (ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ) ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ
 • ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸੀਆਂ, ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ)
 • ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ)
 • ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ)
 • ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
 • ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ
 • ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
 • ਧੋਖੇਬਾਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ
 • ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ (ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਐਕਸੀਵੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ); ਅਤੇ
 • ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

 

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

 

 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਓਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਓਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ "ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਮਝੌਤਾ" ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਓਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਓਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ [email protected]

 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ:

 

 • ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:
  • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ
  • ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ
  • ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
  • ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ
  • ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ।

 

 • ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
  • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ)
  • ਨਿਯਾਮਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ);
  • ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ; ਜਾਂ
  • ਭਾਲੋ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਵ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਵਾਂਗੇ।

 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਪਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਾਂ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਕੇਂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

 

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਮਿਤਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 

 • ਐਫੀਲੀਏਟਸ – ਅਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਵੀਪਸਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਯਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਟਸ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਮਰਥਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਨਾਂ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਕੇਂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਲੀਏਟਸ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [email protected] ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

 • ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ – ਅਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਤੱਤਾਂ, ਸਵੀਪਸਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਯਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਜਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ, ਆਈਟੀ ਸਮਰਥਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਫਰ ਅਤੇ ਚਪਲਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [email protected]ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

 • ਗਾਹਕ – ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਾਮਕੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਕਾਨੂੰਨੀ – ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਰਜਰ, ਸੰਕਲਨ ਜਾਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ) ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਿ)।

 

 • ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਾਦਲੇ – ਪੁਨਰਗਠਨ, ਅਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ,ਅਸੀਂ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਅਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਗੋਪਨਿਯਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

 • ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ – ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

 • ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ – ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ, ਉਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਹੋਣਗੇ।

 

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ – ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

      

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸੇ, ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਾਂਗੇ।

 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮੈਕੇਂਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਂਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਮੈਕੇਂਨ ਫਲੋਰੇਂਸਵਿਲਾ, ਨਿਊ ਬਰੁੰਸਵਿਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਮੈਕੇਂਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਾਬੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਬਦਲਾਅ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਰੀਆ (EEA) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ EEA ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵੇਖੇ ਗਏ :

 

 • ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਈ.ਯੂ. ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (2016/679) ਦੀ ਧਾਰਾ1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਐਡੀਕੁਏਸੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ; ਜਾਂ
 • ਤਬਾਦਲਾ ਈ.ਯੂ. ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (2016/679) ਦੀ ਧਾਰਾ2. c) ਜਾਂ d) ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ; ਜਾਂ
 • ਈ.ਯੂ. ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (2016/679) ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ।

 

EEA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [email protected] ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 

 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਡੇਟਾਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ) ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ, ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਪਾਓ।

 

[email protected]‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ, ਜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੱਦ ਤਕ, ਸਾਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੇਖਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ) ਲਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ "ਡੇਟਾ ਨਿੱਜਤਾ ਬੇਨਤੀ" ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡ੍ਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

 

ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾਂਗੇ।

 

 

ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ।

 

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ [email protected] ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਮੇਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਬੱਚੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।

 

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੈਕਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

 

 

ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੂਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੀਤੀਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

 

 

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ("ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ")। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ , ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

 

 

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

ਮੈਕੇਂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

 

 • ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ
 • ਉਤਪਾਦਕ, ਸਪਲਾਇਰ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਅੰਤ
 • ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਰੀਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ
 • ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
 • ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ; ਅਤੇ
 • ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਾਮਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੇਖਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ)।

 

 

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕੇਂਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

 

 

ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਫਰਕ

ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਕੇਂਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।